Mga Balitang Larawan: Bagong pag-lalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (Baytullahi’ l-Haram) sa taong 2018. #9

Si Ibrahim (as), ang taga-wasak ng rebulto
“At sumusumpa ako sa Allah, na ako ay gagawa ng paraan upang wasakin ang inyong mga rebulto pagkatapos ninyong tumalikod at umalis.”
“Na kung kaya, winasak ni Ibrahim (as) ang mga rebulto at ginawa niya itong mga pira-pirasong maliliit maliban sa isa na pinakamalaki sa mga ito, upang ito ang pagbalingan ng mga tao at pagtatanungan.” Kabanata: al-Anbiya. Bersikulo: 57-58.

Si Ibrahim (as), ang taga-wasak ng rebulto “At sumusumpa ako sa Allah, na ako ay gagawa ng paraan upang wasakin ang inyong mga rebulto pagkatapos ninyong tumalikod at umalis.” “Na kung kaya, winasak ni Ibrahim (as) ang mga rebulto at ginawa niya itong mga pira-pirasong maliliit maliban sa isa na pinakamalaki sa mga ito, upang ito ang pagbalingan ng mga tao at pagtatanungan.” Kabanata: al-Anbiya. Bersikulo: 57-58.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*