Mga Balitang Larawan: Pag-lalakbay ng mga Muslim sa buong sanlibutan sa Banal na Tahanan ng Allah sa taong 2018. #10

"At noong nakita niyang sumikat ang araw, sinabi niya sa kanyang sambayanan: “Ito ang aking ‘Tagapaglikha,’ ito ay mas malaki,” subali’t noong lumubog na ang araw, sinabi niya sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, ako ay walang pananagutan sa anumang mga itinatambal ninyo na iba sa pagsamba sa Allah.”

"At noong nakita niyang sumikat ang araw, sinabi niya sa kanyang sambayanan: “Ito ang aking ‘Tagapaglikha,’ ito ay mas malaki,” subali’t noong lumubog na ang araw, sinabi niya sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, ako ay walang pananagutan sa anumang mga itinatambal ninyo na iba sa pagsamba sa Allah.”


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*