?>

«Binabati ng ABNA ang lahat ng mga Shiang Muslim sa Pagkakataon ng 'Eid Al-Gadeer - Ang Kapistahan ng Gadeer»

«Binabati ng ABNA ang lahat ng mga Shiang Muslim sa Pagkakataon ng 'Eid Al-Gadeer - Ang Kapistahan ng Gadeer»


Binabati namin ang lahat ng mga Muslim sa buong mundo sa okasyon ng anibersaryo ng 'Eid al-Gadeer, ang araw ng paghirang kay Imam Ali (P) bilang kahalili sa Propeta ng Islam, binati ka ni Muhammad (saw) ng iyong ABNA News Agency.

Pambungad sa Ghadeer Khum

Sinabi ang Propeta Muhammad (PBUH), ang Diyos ay nagsiwalat sa akin ng mga sumusunod :) O, Sugo ng Allah! Iparating kung ano ang ipinahayag sa iyo ng iyong Panginoon - tungkol kay 'Ali, ang caliphate ni' Ali Ibn Abî Tâlib - at kung hindi mo ito gagawin, hindi mo maiparating ang Kanyang mensahe, at protektahan ka ng Allah mula sa mga tao. (Quran 5:67)

Matapos ang mga ritwal ng Hajj, kung saan nalaman ng mga Muslim ang mga pamamaraan ng tunay na paglalakbay ng Banal na Propeta, nagpasya siyang umalis patungong Medina. Ang utos na umalis ay ibinigay. Nang makarating ang caravan sa teritoryo ng Raabeg, tatlong milya ang layo mula sa Zuhfa (isa sa mga istasyon kung saan itinalaga ang mga peregrino), ang tapat na Anghel ng Pahayag ay bumaba kay Gadirul Khum upang ihatid ang sumusunod na talata sa Propeta: "MENSAHE! Ipinahayag: ANO ANG NAHAYAG SA INYONG PANGINOON, DAHIL KUNG HINDI MO GINAWA, HINDI MO NA KUMPLETO ANG MISYON MO. At protektahan ka ng diyos mula sa mga tao, DAHIL ANG DIYOS AY HINDI NIYA GAGABAYAN ANG MGA DI NANINIWALA "(5:67)Ang mga tuntunin ng talatang ito ay nagpapahiwatig na ipinagkatiwala ng Diyos sa Propeta ang paghahatid ng isang mahalaga at labis na maselan na bagay, at anong bagay ang maaaring maging mas mahalaga kaysa sa itinalagang Ali bilang Caliph (Kahalili) sa paningin ng isang daang libong katao?

Ang utos ay ibinigay upang ihinto ang caravan at ang mga nangunguna ay naghintay para sa pagdating ng mga pinakamalayo sa likuran. Tanghali na at matindi ang init. Ang mga naniniwala ay inilagay ang isang bahagi ng kanilang mga balabal sa ilalim ng kanilang mga paa at ang isa pa sa kanilang mga ulo. Gumawa rin sila ng gallery sa mga puno upang mapangalagaan ang Propeta. Pinangunahan ni Muhammad ang pananghaling panalangin. Pagkatapos, habang pinapalibutan siya ng karamihan ng tao, umakyat siya sa isang pulpito na inihanda para sa kanya na may maraming mga nakatakip na mga kamelyo ng kamelyo, at sa isang malakas at makahulugan na tinig ay nagsalita siya ng isang talumpati sa mga naroroon.

ANG PANGUNAHING PROPETA (BPUH) SA GADIR KHUM

"Ang papuri ay sa Diyos, sa Kanya kami humihingi ng tulong at sa Kanya ipinagkatiwala namin ang aming mga sarili. Sa Kanya tayo sumisilong mula sa ating kasamaan at ating mga kasalanan. Ang Diyos ang tanging gabay at patnubay. At kung sino ang Kanyang ididirekta ay hindi kailanman lilihis. Pinatototohanan ko na walang ibang Diyos maliban sa Kanya at si Muhammad ang Kaniyang Sugo. Tao! Malamang na sa lalong madaling panahon ay pumunta ako sa isang banal na paanyaya at iiwan ko ang iyong panig. Responsable ako para sa aking mga aksyon at responsable ka para sa iyo. Ano ang tingin nila sa akin?

Lahat sila ay bulalas: “Pinatototohanan namin na natupad mo ang iyong misyon at nakipaglaban. Bigyan ka ng Diyos ng mabuting gantimpala! "

Ang Propeta (BPUH) ay nagtanong: "Nasasaksihan mo ba na ang Diyos ay Natatangi, na si Muhammad ay Kanyang Sugo, at walang duda tungkol sa Paraiso, Impiyerno at buhay na walang hanggan sa ibang mundo?" Sumagot sila, "Oo, nasasaksihan natin ito." Dagdag pa niya: Makikita ko kung paano mo sila tratuhin ”. May nagtanong,

"Ano ang dalawang bagay na ibig mong sabihin?" Sumagot siya: "Ang isa ay ang Aklat ng Diyos at ang isa ang aking pamilya at aking mga inapo."

"Ang Diyos, ang Kataastaasan, ay inilahad sa akin na ang dalawang pamana na ito ay hindi hihiwalay. Tao! Huwag magpanggap na mauna sa Qur'an o sa aking supling, o balak mong maantala. Kung ginawa nila, mamamatay sila ”. Kinuha ang braso ni Ali at binuhat ito hanggang sa makita nila ang kili-kili ng pareho, ipinakilala niya siya at tinanong kung sino ang soberano at ang may alam ng kaligayahan ng mga naniniwala kaysa sa kanila, kung saan lahat sila ay tumugon: "Diyos at Kanyang Isinugo" . Pagkatapos ang Propeta (BPUH) ay sumigaw: "Kanino ako ang kanyang panginoon (Maula: tagapagtanggol, tagapag-alaga at guro), si Ali ay kanyang panginoon din" (at inuulit niya ito ng tatlong beses). "Diyos! Mahalin ang mga nagmamahal sa iyo, protektahan ang mga nagpoprotekta sa iyo, maging isang kaaway ng kanyang kaaway at isang kaibigan ng kanyang kaibigan. Tratuhin mo sa Iyong galit ang mga hindi nagmamahal sa kanila, gawin silang mga tagumpay at magpakumbaba sa mga nagpapahiya sa kanila.


......................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*