?>

Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as)

Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as)

Annibersaryong Shahadat ni Hadrat Zainab (sa) Anak na babae ni Imam Ali (as). Ang anak na Babae ni Imam Ali (as) at si Hadrat Fatima Zahra (sa) at ang Pinakadakilang Sugo ng Rebolusyon ni Imam Hussein {Husseiniyah Movement}, si Hadrat Zainab binti Ali (sa) na nagpalaganap ng mensahe ng Hussaini Rebolusyon at naglatag ng pundasyon ng Pagluluksa mismo kay Imam Husain (AS) ay kung saan sumakabilang-buhay siya noong ika-15 araw sa buwn ng Rajab 62 AH sa Damasco (Syria) ng namumuno na ang mga Umayyad caliph. Sa ganitong Kalungkutan at Pagdadalamhating Panahon, gusto namin ipinapaabot ang aming Taos-pusong Pakikiramay sa lahat ng mga patuloy nag-mamahal at mag-mamahal sa Banal na Ahlul-Bayt (AS) ng Propeta (pbuh) sa buong mundo.

Si Hadrat Zainab binta Ali (sa): Ang Pinakadakilang at Tagyag na Sugo ng Hussaini Rebolusyon...


Pangalan: Zainab
Pamagat: Siddiqqa-e-Sughra
Kunyat: Umm-al-Masaib
Ipinanganak: Sa Madina Sa Ika-5 Jamadi-al-Awwal Ika-5 Taon pagkatapos ng Hijrah
Grand-pa/Apo: Banal na Propeta ng Islam (SAWA)
Grand-ma/Apo: Umm- ul-Mumineen Hadrat Khadija-e-Kubra
Ama: Imam Ali (as)
Ina: Hadrat Fatima Zahra (sa)


Si Hadrat Zainab (sa) ay ipinanganak sa banal na lungsod ng Madina noong ika-5 Jamadi-ul-Awwal noong ika-5 taon ng Hijrah/627 AD


Ang kanyang Kabanalan ay naging tanyag sa kanyang kaalaman tungkol sa Banal na Qu'ran at banal na buhay ng bawat mamamayan. Sa kanyang pagkatao ipinakita niya ang pinakamahusay na mga katangian. Sa kahinahunan at katahimikan ay inihalintulad siya kay Umm-al-Mumineen Hadrat Khadija (sa), ang kanyang apohan, sa kalinisan at kahinhinan sa kanyang banal na ina na si Hadrat Fatima Zahra (sa) at sa pagsasalita sa kanyang banal na ama na si Imam Ali (as).


Ipinahayag ni Hadrat Zainab (sa) sa buong mundo ang pinakadakilang sakripisyo na ginawa ni Imam Hussein (as) at sa iba pang mga miyembro ng kanilang pamilya ng Banal na Propeta ng Islam (SAWA) na walang-awa ipinag-papatay sa Karbala noong 61 AH. ng mga puwersang Yazidi.


Ito ang kwento ng tagumpay ng katotohanan. Ito ay kwento ng isang natatanging babae na ang sariling kapalaran ay hindi maipaliwanag na nakagapos sa mga makasaysayang pangyayari sa Karbala na humanga sa sangkatauhan ang totoong at makatotohanan na pamumuhay sa larangan ng Relihiyong Islam.


Nasa kapatagan ng Karbala na ang tunggalian sa pagitan ni Imam Husayn (as), 'alayhi' salam, at ang nagpapanggap na caliphate na si Yazid ibn Mu'awiya, ay isinagawa niya sa labanan. Si Imam Hussein (as) ay matatag tumanggi na para magbigay galang kay Yazid at kilalanin siya bilang pinuno ng mundong Muslim ngunit hindi lihim na si Yazid ay lantarang ipinamalas ang mga batas ng Islam at kahit sa publiko ay kinutya ang mga paniniwala nito. Ang kanyang pag-angkin sa caliphate ay hindi nagkaroon ng pagkalehitimo o katanggap-tanggap sa mga mata ni Imam Hussein (as), 'alayhi' salam.


Ito ay magiging madali at hindi matapat na isaalang-alang ang kanilang paghaharap bilang katotohanan ngunit isang nakahiwalay na halimbawa sa lakas-ng-diskarte sa mga unang araw ng Islam. Ang isyu kung saan nag-away sila ay isa naging patuloy na mapagkukunan ng hindi kinakailangang pagkontrahin sa mga bawat Muslim ngayon, at iyon ay: Anong uri ng tao ang may karapatang mamuno sa mundo ng mga Muslim? o sa totoo lang, sangkatauhan? Ang mga Muslim ba ay maaaring mapasiyahan ng isang isinama, pantulong na hanay ng mga batas na nakaugat sa kaalaman ng kataas-taasang tawhid (pagkakaisa sa kaisa-isang Diyos) iyon ang Allah Subha'nahu ta'ala, o ng isang kapangyarihan na naghahangad na itaas ang mga pansamantalang halaga sa matigas at mabilis na batas sa gastos ng katapatan sa Bugtong Pinagmulan ng lahat ng Kaniyang nilikha?


Ang kuwentong ito ay nagbukas sa buhay ni Hadrath Zaynab Kubrah (sa), apong babae ng Banal na Propeta, salla'llahu 'alayhi wa alihi wa sallam, anak na babae nina Hadrat Fatima at Imam Ali (as),' alayhim as-salam. Mula sa kung ano ang nalalaman natin tungkol sa kanyang mga aksyon na ginawa at ng kaniyang talumpati pagdating sa Palasyo ni Yazid sa Damasco, malinaw na sa kanya ay nasasalamin ang banal na propetikong ilaw na siya ang kanyang naging pamana.


Sa pagsulat kay Zaynab binti Ali (as), 'alayha' s-salam, ay dapat muna nating tandaan ang isang hindi mababago na katotohanan: iyon ay, sa kabila ng mga pagsisikap ng maraming mga biographer, napakakaunting aktwal na naitala na katotohanang pangkasaysayan ang magagamit tungkol sa kanya. Kahit na ang eksaktong mga petsa ng kanyang pagsilang, pagkamatay, pag-aasawa, o bilang ng kaniyang mga anak, ay hindi matukoy na may ganap na kumpiyansa.


Ang oral na tradisyon tungkol kay Hadrath Zaynab (sa) ay unti-unting nagbago sa isang punto-ng paksang pagpapaliwanag at emosyonal na hyperbola na sa kalaunan ay naulub ang kanyang tunay na katauhan at ang konteksto kung saan natin siya nakilala dito.


Sa katunayan, ang romantikong mitolohiya sa ngayon ay nababalot ng pareho niya at ng kanyang kapatid na si Imam Hussein (as) ay tila pinapalayo sa amin mula sa pagnanais na maunawaan ko siya kung ano talaga ang paninindigan nila at kung ano talaga ang ibig sabihin ng kanilang mga aksyon, kapwa sa konteksto ng kanilang mga oras na pinaghirapan at sa buong lahat , kasalukuyan at hinaharap sa ngayon.


Gayunpaman hindi kinakailangan upang maghukay ng maraming mga katotohanan o bersyon ng kanyang buhay na magagamit upang makilala ang kanyang kadalisayan at ang madiskarteng kahalagahan ng kanyang kontribusyon. Bagaman maaaring kaunti ang impormasyon, sapat na ito. Ang katotohanan na naaalala namin siya sa lahat larangang-bagay ay sapat na sa kaniya upang muling buhayin ang aming pag-unawa sa mga malapit na ideyal na kung saan ang buhay ay nagkakahalaga ng paglilingkod mag-pakailanman. Hinahangad ng aklat na ito na sabihin ang mga katotohanang ito na magsalita para sa kanilang mga sarili. Ang mga konklusyong iginuhit ay implicit sa sinumang mambabasa na ang puso at isipan ay magagamit at madaling tanggapin ang kakanyahan ng pagsumite.


Ayon sa shari'ah (isiniwalat na batas) ng Allah ang mga kababaihan ay mga nakatagong kayamanan, hindi maipakita o nai-advertise. Ang kanila ay isang banayad, pangunahing at mahinahon na domain. Si Imam Ali (as), 'alayhi' s-salam, ay minsang nagtanong kay Hadrat Fatima (as), 'alayha' s-salam, "Ma khayru 'n-nisa (sino ba ang pinakamahusay na mga kababaihan)?"


Sa kaniyang kasagotan, "La yarina 'r-rijala wa la yarunahunna (yaong mga hindi nakakakita ng mga kalalakihan, at di' din nila nakikita."


Pagkatapos ito ay isa pang dahilan kung bakit kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol kay Zaynab (sa) o anupang iba na mayroong sa ibang mga kababaihan sa buong kasaysayan ng Islam. Ngunit ang panuntunang ito ay mailalapat lamang kung ang lahat ng iba pang mga elemento ng isang dalisay na lipunang Muslim ay pantay. Kung ang paglalapat ng banal na nakadirektang pormula ay magulo at hindi timbang, pagkatapos ay iyon ang oras kung kailan din ang isang babae ay pinipilit na lumabas sa may bukas na arena. Ito ang sitwasyon kung saan natagpuan ni Hadrath Zaynab (sa) sa kanyang sarili. Matapos ang Karbala walang natira na may lakas ng loob na tumayo sa harapan ng malupit, magsabi ng katotoohan, at magsumite ng kaniyang mga kahihinatnan.


Kaya ang alam natin sa kanya ay dahil lamang sa kaniyang mga pambihirang pangyayari. Ang isang pag-ikot lamang sa kaniyang kasaysayan ang lumikha ng mga kundisyon na pinilit si Zaynab (sa) na ideklara ito, hindi ang kanyang sarili, ngunit ang katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang pambihirang paghawak sa mga kapus-palad na pagsubok na kung saan tiniis niya lahat ng mga nasilayan natin ang hindi malalim na kalaliman ng kanyang katapangan, pagpapahinuhod, pasensya at pagsusumite sa Batas ng Allah. Ito ay bahagyang sa pamamagitan niya na ang propetikanong pamana ay naligtas niya mula sa pagiging kalubogan ng laging naroroong sa mga anino ng kufr (denial of Truth), at sa ilaw na ito ay lagi nating alalahanin na siya lamang at kumuha ng inspirasyon at patnubay mula sa kanyang halimbawa pagdating sa kasaysayang nagyayari sa Islam lalong-lalo na di' makalimutang saysay ng ng Karbala-e Husseiniye.


Angelic Appellation


Limang taon matapos ang pagsama ng mga Muslim sa Propeta [saw] at sa kanyang pamilya sa paglipat (hijrah) mula pa sa Mecca hanggang Madinah, nang manganak na ang anak na babae ni Banal na Propeta, Hadrat Fatima (sa), ng isang maliit na batang babae. Nang makita ng kanyang ama na si Imam Ali (as) ang kanyang anak na babae sa kauna-unahang pagkakataon ni Imam Husayn (as), na noon ay halos tatlong taong gulang pa lang si Imam Hessein (as), ay kasama na niya ang batang lalaki ay sumigaw dahil sa kaniyang tuwa, "O ama, binigyan ako ng Allah ng isang kapatid na babae." Sa mga salitang iyon si Imam Ali (as) ay nagsimulang umiyak, at nang tanungin siya ni Hussein (AS) kung bakit siya umiiyak? kaya, sumagot ang kanyang ama na malapit na niyang malaman. Sina Fatima (sa) at si Imam Ali (as) ay hindi pinangalanan ang kanilang mga anak hanggang sa ilang araw pagkapanganak sa kaniya, sapagkat hinintay nila ang pagbabalik ng Mahal na Propeta mula sa isang paglalakbay upang maipapanukala niya ang pangalan na gusto niya.


Nang sa wakas, ay dinala ang sanggol na babae sa harapan niya at hinawakan siya sa kandungan at hinalikan. Ang Anghel na si Jibra'il ay lumapit sa kanya at inihatid ang kaniyang pangalan na espesyal na magiging sa kanya ang pangalan, at pagkatapos iyon ay nagsimula siyang umiyak.


Tinanong ng Propeta kung bakit naman umiyak si Jibra'il (as) at sumagot siya, "O Propeta ng Allah, mula maaga pa sa buhay ang batang babae na ito ay mananatili sa mga kaguluhan at pagsubok sa mundong ito .- Una siyang iiyak sa iyong pamamaalam at paghihiwalay (mula rito sa mundo); pagkatapos ay makikidalamhati siya sa pagkawala ng kanyang ina, na si Hadrath Fatima (sa) pagkatapos ng kanyang ama, at pagkatapos ng kanyang kapatid na si Hasan (as). Pagkatapos ng lahat ng mga ito ay haharapin niya ang mga pagsubok sa lupain ng Karbala at sa mga pagdurusa sa nag-iisang iniwan na disyerto, bilang isang resulta sa magiging kulay-na-abo ang kanyang buhok at hanggang sa naging baluktot na ang kanyang-katawan sa likuran. "


Nang marinig ito ng mga miyembro ng pamilya ng Propeta (pbuh)ang hula na ito ay kung saan lumuluha silang lahat. Naiintindihan ngayon ni Imam Husayn (as) kung bakit kanina pa umiyak din ang kanyang ama. Pagkatapos ay pinangalanan siya ng Propeta na Zaynab (sa).


Nang ang balita ng kapanganakan ni Hadrath Zaynab (sa) ay umabot kay Salman al-Farsi, nagtungo kaagad siya kay Imam Ali (as) upang batiin siya sa pagsilang ngkaniyang batang-babae, Ngunit sa halip na makita siyang masaya at nagalak ay nakita niya si Imam Ali (as) ay lumuluha ang kaniyang mga mata, at siya rin ang nakaka-alam sa mga kaganapan sa Karbala at ang mga paghihirap na darating ni Hadrath Zaynab (sa).


Isang araw, nang si Zaynab (sa) ay halos limang taong gulang pa lamang, nagkaroon siya ng kakaiba at kakila-kilabot na pangarap. Isang marahas na hangin ang bumangon sa lungsod at pinadilim ang mundo at ang langit. Ang batang babae na ito ay itinapon ng hangin dito at doon, hangat sa biglang natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakadikit sa mga sanga ng isang malaking puno. Ngunit napakalakas ng hangin na binunot nito ang puno. Ang Zaynab (sa) ay nakahawak sa isang sangay ngunit nasira iyon. Sa sobrang gulat ay kinuha niya ang dalawang sanga ngunit ang mga ito rin ay nagbigay daan at naiwan siyang nahuhulog nang walang suporta.


Tapos nagising siya. Nang sinabi niya sa kanyang lolo, ang Propeta [nakita niyang panaginip], tungkol sa panaginip na ito ay umiiyak naman siya ng mapait at sinabi niya ang tahweel nito, sinabi niya: "O anak kong anak, ang punong iyon ay ako na ang aalis sa mundong ito.

Habang ang mga sanga na iyon, ay ang iyong ama na si Ali at ang iyong ina na si Fatima Zahra (sa), at ang mga ibang sanga naman ay ang iyong mga kapatid na sina Hassan at Hussein (as). Lahat sila ay aalis sa mundong ito bago mo gawin, at daranas mo ang kanilang paghihiwalay at pagkawala."


Lumalaki sa Madina


Si Hadrath Zaynab (sa) ay nagbahagi sa kanyang mga kapatid na lalaki ng hindi pangkaraniwang posisyon ng pagkakaroon ng gayong mga halimbawa upang tingnan, tularan at alamin mula sa, bilang kanyang lolo, ang Propeta ng Allah [nakita], ang kanyang ina na si Fatima (sa), anak ng Propeta, at ang kanyang ama na si Imam Ali (as), pinsan-kapatid ng Propeta.


Sa dalisay na kapaligiran na bumabalot sa kanya, tinanggap niya ang mga aral ng Islam na ibinigay ng kanyang lolo at pagkatapos niya ang kanyang ama. Dito din natutunan niyang makabisado ang lahat ng mga kasanayan sa sambahayan na may mahusay na husay. Halos hindi niya nakamit ang malambot na edad na pitong nang pumanaw ang kanyang mahal na ina. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay maglapit din ng sumunod din sa pagpanaw ng kanyang mahal na lolo. Maya-maya pa ay nag-asawa na rin si Imam Ali [bilang] kina Umm ul-Banin (sa), na ang debosyon at pangako ay naghimok kay Zaynab (sa) sa kanyang pag-aaral.


Habang ang isang batang babae pa rin ay buong kayang niyang alagaan at maging responsable sa pagpapatakbo ng sambahayan ng kanyang ama. Tulad ng pag-aalaga niya sa ginhawa at kadalian ng kanyang mga kapatid, sa kanyang sariling kagustuhan siya ay matipid at walang tigil na mapagbigay sa mga mahirap, walang bahay at walang magulang.


Matapos ang kanyang kasal ang kanyang asawa ay naiulat na sinabi, ni "Zaynab ay ang pinakamahusay na maybahay."


Mula sa maagang panahon ay nakabuo siya ng isang hindi nababali na ugnayan ng pagkakakabit at pagkaka-buntot sa kanyang kapatid na si Imam Hussein (as). Sa mga oras na ito, na bilang isang sanggol sa mga bisig ng kanyang ina ay hindi siya mapayapa at mapahinto sa pag-iyak, tatahimik siya kapag hinawakan siya ng kanyang kapatid, at doon siya umupo nang tahimik na nakatingin sa mukha niya. Bago siya manalangin ay unang-una tumingin muna siya sa mukha ng kanyang minamahal na mga kapatid.


Isang araw nabanggit ni Hadrath Fatima (sa) ang tindi ng pagmamahal ng kanyang anak na babae kay Imam Hussen (as) sa Propeta [pbuh]. Huminga siya ng isang malalim na buntong hininga at sinabi na may mamasa-masa na mga mata, "Mahal kong anak.


Ang anak kong ito, si Zaynab, ay mahaharap sa isang libo at isang kalamidad at mahaharap sa mga malubhang paghihirap sa lupain ng Karbala."


Pagkababae


Si Zaynab (as) ay lumago sa isang mahusay na nagtatampok na dalaga. Sa kanyang pisikal na hitsura ay maliit lamang ang kaalaman.


Nang ang trahedya ng Karbala ay sumapit sa kanya, sa kanyang kalagitnaan ng singko ay napilitan siyang lumabas na walang takip. Noon ay sinabi ng ilang tao na lumitaw siya bilang isang 'nagniningning na araw' at isang 'piraso ng buwan'.


Sa kanyang pagkatao ipinakita niya, isa siya ang pinakamahusay na mga katangian sa mga nagpalaki sa kanya. Sa kahinahunan at katahimikan ay inihalintulad siya kay Umm ul-Mu'minin, Khadija, ang kanyang lola gaya ni Hadrath Fatimah Zahra (sa); sa kalinisan at kahinhinan sa kanyang ina na si Fatima Zahra (sa); sa husay ng kanyang ama na si Ali (as); sa pagtitiis at pagtitiis sa kanyang kapatid na si Imam Hassan (as); at sa kagitingan at katahimikan ng kaniyang puso kay Imam Hussein (as). Sinasalaminan niya ang kanyang mukha ang pagkamangha ng kanyang ama at ang paggalang ng kanyang lolo, na si Propeta Mohammad (pbuh).


Nang dumating ang oras para sa kasal, siya ay ikinasal sa isang simpleng seremonya sa kanyang unang pinsan, na si Abdullah ibn Ja'far Tayyar. Si Abdullah ay dinala sa ilalim ng direktang pangangalaga ng Propeta [pbhu]. Matapos ang kanyang kamatayan, si Imam Ali (as) ay naging kanyang tagasuporta at tagapag-alaga hanggang sa siya ay tumanda. Lumaki siya upang maging isang guwapong kabataan na may nakalulugod na ugali at nakilala sa kanyang taos-pusong pagkamapagpatuloy sa mga panauhin at walang pag-iimbot na kabutihan sa mga dukha at pangangailangan.

Magkasama ang batang mag-asawang ito ay mayroong limang anak, kung saan apat ang anak na lalaki nito, si Ali, si Aun, si Muhammad, at si Abbas, at isang anak na babae, na tinawag na si Umm Kulthum.


Sa Madina ay kasanayan ni Zaynab (sa) na magsagawa siya ng regular na pagpupulong para sa mga kababaihan kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at itinuro niya sa kanila ang mga tuntunin ng Deen ng Islam na nakalatag sa Banal na Qur'an. Ang kanyang mga pagtitipon ay maayos at regular na dumalo. Nakapagbigay siya ng mga aral nang may linaw at talino na kilalang kilala siya bilang Fasihah (husay na magaling) at Balighah (masidhing magaling na magsalita).


Sa tatlumpu't pitong taong AH (pagkatapos ng Hijrah), si Imam Ali (as) ay lumipat sa Kufa upang tuluyang makamit ang kanyang karapatang posisyon bilang khalifah. Kasama niya ang kanyang anak na si Zaynab (AS) at asawa nito.


Ang kanyang reputasyon bilang isang nakasisiglang guro sa mga kababaihan ay nauna sa kanya. Naroroon din ang mga kababaihan sa kanyang pang-araw-araw na mga pagtitipon kung saan silang lahat ay nakinabang mula sa kanyang pagkakamali, karunungan at iskolarsip sa exegesis ng Qur'an.


Ang lalim at katiyakan ng kanyang kaalaman ay nakakuha sa kanya ng pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang pamangkin na si Imam Ali Zayn ul-Abidin (as), ng 'Alimah Ghayru Mu'allamah, siya na isang A'lemah nagkakaroon ng kaalaman nang hindi tinuruan.


Si Zaynab (sa) ay binansagan ding Zahidah (abstemious) at 'Abidah (nakatuon) dahil sa kanyang pagiging masunurin sa mataas na kaalaman at kabanalan. Natagpuan niya ang kaunting interes sa mga makamundong palamuti, na laging ginusto niya ang kaligayahan at ginhawa ng Susunod na Mundo kaysa sa mundong ito. Sinabi niya dati na para sa kanya ang buhay sa mundong ito ay bilang isang pahingahan lamang upang mapawi ang pagkapagod sa isang paglalakbay. Mapagpakumbaba at may mataas na moralidad, ang kanyang pangunahing pag-aalala ay ang pagsisikap na kalugdan ang Allah at sa paggawa nito ay naiwasan niya ang anumang bagay na hindi gaanong nagdududa.


Pagkamartir ni Imam Ali (as)


Sa gabi ng bagong Biyernes ika-19 buwan ng Ramadhan sa ikaapatnapung taon pagkatapos ng hijrah, si Imam Ali (as) ay nagtungo sa gitnang mosque para sa mga pagdarasal.


Makalipas ang ilang sandali lamang matapos ang adhan (tawag sa panalangin), narinig ni Zaynab (as) ang isang sumisigaw na puso. Hindi nagtagal ay lumapit na ang mga sigaw sa kanyang kapit-bahay at napagtanto niyang dinadala nila sa kanya ang balita tungkol sa pagpatay sa kanyang ama. Si Ibn Muljim ay sinaktan si Imam Ali (as) ng isang nakamamatay na hampas habang siya ay nasa walang pagtatanggol na estado ng sajdah (debotasyong debosyonal). Malubhang sa gitna ng kaniyang ulo ang sugat, siya ay dinala pabalik ng bahay sa balikat ng kanyang mga tagasunod.


Walang paggaling mula sa sugat na ito. Sa ikadalawampu't isang gabi ng Ramadhan ay namartir si Imam Ali (as), naiwan niya ang kanyang dalawang anak na lalaki at babae upang saksihan at harapin ang maling pagnanasa ng kanyang mga kaaway sa kapangyarihan at paghihiganti.


Matapos mapalaya ang kaluluwa ng kanyang ama, sinabi ni Imam Hasan (as), "Ngayong gabi ang isang dakilang tao ay namatay na may mabuting pag-uugali na hindi maikukumpara sa sinuman sa nakaraan o sa hinaharap na henerasyon. Nakipaglaban siya sa mga banal na digmaan sa tabi ng Banal na Propeta (pbuh), at ginawa niya ang kanyang buhay na isang kalasag para sa kanya. Ginagawa siya ng Propeta bilang isang karaniwang tagadala ng hukbo habang ang mga anghel na si Jibra'il ay lumakad sa kanyang kanan at si Mika'il naman sa kanyang kaliwa.


at hindi ka bumalik mula sa anumang digmaan nang walang tagumpay. Sa panahon ng kanyang kamatayan, wala siyang iniiwan maliban lamang sa pitong daang dirham na inilaan niyang ibigay sa mga tao sa kanyang bahay na isang lingkod."


Si Zaynab (as) ay lumubog sa matinding lungkot mula pagkawala ng kanyang mahal na ama. Kasama niya na ang kanyang asawa ay bumalik sila sa Madina.

Pagkalipas ng sampung taon nakaraan, si Zaynab (as) ay muling sinaktan ng isang matinding pagkawala, ang kanyang kapatid na si Imam Hassan (as). Nabiktima rin siya ng mga iskema ng gutom mula sa kapangyarihan nina Bani Umayyah.


Nilayon ni Mu'awiya na baguhin ang caliphate sa isang namamana na pagkahari upang mapanatili ang puwesto ng kapangyarihan sa loob ng kanyang angkan. Upang makamit ito kinakailangan na masiguro niya ang katapatan ng mga tao para sa kanyang anak na si Yazid. Ito ay napatunayang imposible hangga't buhay si Imam Hassan (as). Samakatuwid matagumpay niyang tinanggal siya sa pamamagitan ng isang mapanlikha na intriga kung saan ang kamay na humarap kay Imam Hassan (as) na nakamamatay na lason ay walang iba kundi ang asawa ng Imam.


Ang mga karapatan ng pamumuno ay ipinasa ngayon sa kamay ni Imam Hussein (as), ngunit hindi siya iiwanan ng Bani Umayyah sa kapayapaan.

Sa loob ng anim na taon ng pagkamatay ng kapatid ni Husayn, si Mu'awiya ay nagsimulang bukas na tawagan ang mga tao na manumpa ng katapatan sa kanyang anak na si Yazid, at sinalubong ng mga tao ang kanyang pagnanasang kusa o hindi nais. Si Imam Hussein (as) ay kabilang sa limang lalaki na nag-iisa na tumanggi na ipangako ang kanilang sarili kay Yazid.


Sa loob ng apat na taon na natitira sa kanyang buhay matapos na masiguro niya ang katapatan para sa kanyang anak na lalaki, hindi nagawa ni Mu'awiya na iwaksi si Imam Hussein (as) mula sa kanyang mahigpit na pagtutol sa gayong sistema ng pamamahala. Kung ang caliphate ay batay sa pagmamana, kung gayon walang iba kundi ang apo ng Propeta at ang pinakamalapit na nakaligtas na kamag-anak na mas angkop. At kung ang karapatang mamuno ay ibigay batay sa kabanalan at pag-aaral, kung kanino pa bukod kay Hussei (as) - napatunayan na may taglay na hindi nakamit na karunungan, kumpletong kaalaman sa batas ng Islam, kabanalan at debosyon ng pinakamataas na antas - Maaari bang maibahagi nang tama ang posisyon na ito.


Sa buwan ng Rajab, sa ikaanimnapung taon pagkatapos ng Hijrah, ang Bani Hashim ay humarap sa caliphate ng Yazid. Si Yazid ay walang pagtitiis ng kanyang ama, at hindi nasisiyahan na hayaan si Imam Hussein (as) na manatili sa Madina nang payapa. Isang araw pagkamatay ng kanyang ama ay sumulat siya kay Walid ibn 'Utba ibn Abu Sufyan, noon ay gobernador pa siya ng Madina, na hinihiling sa kanya na ituloy sina Imam Hussein (as), Abdullah ibn Umar, at Abdullah ibn Zubayr, at pilitin silang manumpa ng katapatan sa kanya. Muli ay tumanggi si Imam Hussein (as). Napagpasyahan niyang iwanan ang Medina, at, sa utos ng iba pang mga api, na pumunta sa Kufa kung saan, pinaniwalaan siyang maniwala, maraming nagnanais na labanan ang malupit na pamamahala ng lumalabag sa Bani Umayyah at tiyakin na ang dalisay na ito ang naliwanagan na pamumuno ng mga Muslim ang nanaig sa halip.


Rendezvous kasama ang Kapalaran


Nang malaman ni Hadrath Zaynab (as) ang panukalang paglalakbay ng kanyang kapatid sa Kufa ay nakiusap siya sa kaniyang asawa na bigyan siya ng pahintulot na samahan ang kanyang kapatid na lalaki. Itinuro ni Abdullah, na ang gayong paglalakbay ay puno ng mga paghihirap at kahirapan.


Giniit din ni Zaynab (sa), sinasabi niyang, "Hindi ako iniwan ng aking ina upang manuod mula sa malayo bilang libangan sa araw ng aking kapatid habang siya ay nag-iisa lamang, napapaligiran ng mga kaaway na walang kaibigan o tagasuporta. Alam mo na sa limampu't limang taon ang aking kapatid at hindi pa ako nahiwalay.

Ngayon ang oras ng aming pagtanda at ang pagsasara ng panahon ng aming buhay. Kung iniiwan ko siya ngayon, paano ko haharapin ang aking ina, na sa oras ng kanyang kamatayan ay nais,' ni Zaynab (sa), pagkatapos mo ako ay pareho kayong ina at kapatid para kay Hussein (as)'? Obligado akong manatili sa iyo, ngunit kung hindi ako sasama sa kanya sa oras na ito, hindi ko makayanan ang paghihiwalay mula sa kaniya. Si Abdullah mismo ay nais na sumama na kay Imam Hussein (as), ngunit dahil nanghina ang kaniyang karamdaman, binigyan niya siya ng pahintulot na pumunta sa takdang paglalakbay na ito. Kasama niya ay sinugo niya ang dalawa sa kanilang mga anak na lalaki.

Si Zaynab (sa) ay handa sa buong buhay niya para sa kung ano ang nakasulat para sa kanya at sa kanyang kapatid. Mas gusto niyang harapin ang mga pagsubok sa Karbala kaysa kailanman na humiwalay na siya mula sa kanya.


Nagpasya na umalis, inutusan ni Imam Hussein (as) na maghanda ng mga gamit para sa mga kababaihan ng kanyang pamilya. Si Abu'l-Fadl Abbas, ang kanyang kapatid na lalaki (para sa iisa nilang ama), ay tumulong kay Zaynab (sa) at sa kanyang kapatid na si Umm Kulthum sa kanilang mga gamit naman. Sinundan sila ng dalawang batang babae, sina Fatima Kubra at Sakina, mga anak na babae ni Imam Husayn (as).


Matapos ang unang araw ng kanilang paglalakbay, ang partido ay nagkakampo sa Khuzaymiyyah para sa gabing iyon. Habang tinitingnan ni Zaynab (sa) ang kaaliwan ng kanyang kapatid na si Imam Hussein (as), sinabi niya sa kanya, "Kung anuman ang mangyayari ay matagal nang naitakda."


Nang maglaon sa kanilang paglalakbay, narating nila ang Ruhayma, natagpuan nila ang kanilang daan na hinarangan sila ni Hur ibn Yazid Riyahi. Nakita ni Sakina kung ano ang nangyari at nang sinabi niya kay Zaynab (sa), umiyak si Zaynab at sinabi niya sa kanya, "Na papatayin kaming lahat ng mga kaaway kung papatayin nila ang aking kapatid."


Nang marinig ni Imam Hussein (as) ang pagkabalisa ng kanyang kapatid na babae, nagtungo siya sa kanyang tolda at sinabi niya sa kanya, "O kapatid ko, kausapin mo sila. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa pagiging malapit mo sa Banal na Propeta at sa iyong pagkakamag-anak sa kanya." Tumugon si Imam Husein (as), "O kapatid na babae! Mahaba ko silang kinausap. Sinubukan kong kumbinsihin sila ngunit napalubog sila sa maling akda at nahuhumaling sa kasakiman na hindi nila maitabi ang kanilang masasamang intensyon. Hindi sila magpapahinga hangga't hindi nila ako napatay at nakita kong gumulong sa aking dugo. O kapatid, pinapayuhan kita na matiyaga kang matiis ang paparating na mga kaguluhan. Sinabi sa akin ng aking lolo na Banal na Propeta (pbhu) tungkol sa aking pagkamartir, at ang kanyang mga hula ay hindi maaaring di' mag-katotoo."


Ang partido ni Imam Hussein (as) ay nakarating na sa Karbala sa ikalawa ng Muharram. Ngunit ang mga tagasuporta niyang na orihinal na nag-anyaya sa kanya sa Kufa ay hindi na sa kanya upang utusan siya pumunta sa Karbala. Nakuha ang kanilang hangarin, inatasan ni Yazid si Ibn Ziyad, gobernador ng Kufa, upang isagawa ang mga utos na ito upang ibagsak ang kanilang mga plano, at ito ay matagumpay nilang nakamit. Sa pagsunod sa Imam ng tusong tinanggal, pinadala niya ang mga puwersa upang salubungin sila malapit sa Karbala.


Ang mga tent ay itinayo at sa gabing iyon, habang nakaupo si Imam Hussein (as) na naglilinis ng kanyang tabak at binibigkas niya ang mga kopa na tinataya ang kanyang tadhana. Ang kanyang anak na si Zayn ul-Abidin (as) ay tahimik na nakinig ngunit sa kalungkutan. Nang marinig siya ni Zaynab (as) hindi niya napigilan ang luha niya. Pumunta siya sa kanyang kapatid at nagdasal na sana ay sakupin siya ng kamatayan. Hinimok siya ni Imam Hussein (as) na huwag hayaang mawala mula sa kanya ang Shaytan ang kanyang lakas ng lakas. Tinanong niya kung maaaring siya ay pumatay sa kanyang lugar, at nang marinig ang negatibong tugon ay nahimatay siya. Nang siya ay dumating, sinabi ng kanyang kapatid, "Lahat ay mortal. Ang huling salita ay nakasalalay sa Allah at sa Kanya ay ang pagbabalik. Ang aking ama at lolo ay mas mabuting lalake kaysa sa akin ngunit nasaan na sila ngayon? Ang kanilang halimbawa ay ang pamantayan para sa akin at para sa lahat ng mga Muslim."


Kaya't sinabing pinayuhan niya siya na maging matiyaga at huwag umiyak sa kanyang kamatayan o maluha o mapalo ang pisngi. Dinala siya nito sa tent ng kanyang anak na si Ali Zayn ul-Abidin (as) at iniwan niya doon. Ngunit si Zaynab (as) ay hindi dapat aliwin, at mula sa oras na ito ay nakilala na siya bilang Baakiyah (isa na umiiyak).


Sa bisperas ng ikasampung araw ng Muharram, sinabi ni Imam Hussein (as) sa kanyang mga tagasunod, ang Ansar at ang Bani Hashim. Ito ay naging malinaw na ito ay magiging isang labanan hanggang sa kamatayan. Samakatuwid pinalaya niya sila mula sa anumang obligasyong manatili sa kanyang tabi, at ipinaalam sa kanila na walang sama ng loob na gaganapin ang laban sa kanila kung tatalikod sila sa paparating na mapagpasyang labanan at bumalik sa kaligtasan.

Walang pagdudahan ngayon tungkol sa patayan na darating. Sa kabila ng mabibigat na pasanin na malaman ang hindi malulutas ang katotohanang ito, pinanatili ni Zaynab (as) ang kanyang katahimikan sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal at pag-alaala sa panghuliang dahilan kung saan ang kanilang buhay ay isinakripisyo.


Sa pagpupumilit ni Shimr, naghanda si Umar ibn Sa'd na atakehin ang mga nalupit na puwersa ni Imam Hussein (as).


Nang marinig ni Zaynab (as) ang sigaw ng labanan ng kanilang papalapit na tropa tumakbo siya sa tolda ng kanyang kapatid at natagpuan niya nakatulog siya habang nililinisan niya ang kanyang espada. Tahimik siyang nakatayo doon. Nagising siya, at nakita siya ay sinabi na mayroon lamang siyang panaginip kung saan nakita niya ang kanyang lolo, ang Banal na Propeta [nakita], ang kanyang ama na si Ali (as), ang kanyang ina na si Fatima (sa), at ang kanyang kapatid na si Hassan (as) na nagsasabi sa kanya na malapit na siyang sumali sa kanila. Nang makita kung gaano ang pagkabalisa ni Zaynab (sa) sa pandinig ng mga salitang ito, sinabi niya sa kanya, "Ang mga pagpapala ni Allah ay nasa iyo. Huwag mag-alala tungkol sa mga kaguluhan na dulot ng mga taong ito na mahirap."


Ang Pinakamalaking Sakripisyo sa Karbala


Ang ikasampung araw ng Muharram, 'Ashura, sumikat. Bago pumunta sa labanan, si Imam Hussein (as) ay pumasok sa kaniyang tent ng kanyang anak na si Zayn ul-Abidin (as) habang ito ay nakahiga sa balat ng tupa, masyadong mahina ang katawan sa panahon na iyon upang sumali sa kanyang ama sa labanan. Siya ay inaalagaan ng kanyang tiyahin na si Zaynab (sa). Nagpaalam sa kanya si Hussein (as), sinasabi niya, " 'O Anak ko, ikaw ang pinakamahusay at dalisay sa aking mga anak. Pagkatapos ko ikaw ang kahalili at representante ng mga muslim pagkalampas ko.

Alagaan mo ang mga babaeng ito at mga bata sa panahon ng pagkabihag at mga paghihirap sa paglalakbay. Bantayan mo sila. Anak ko, iparating sa aking mga kaibigan ang aking Salam (pagbati ng kapayapaan) at sabihin mo sa kanila na ang kanilang Imam ay pinatay ng malayo mula sa kanyang tahanan at dapat silang manangis para sa akin.

Napabuntong hininga, lumingon siya kay Zaynab (sa) at sa iba pang mga kababaihan ng Bani Hashim at sinabi niya, "Mag-ingat at tandaan ang aking anak na ito ang aking kahalili at siya ang Imam at dapat sundin niyu ang lahat." Pagkatapos kay Zaynab (sa) sinabi niya, "Matapos akong patayin ay huhubarin nila ang aking mga kaaway ang mga damit mula sa aking katawan. Samakatuwid, kung mangyari dalhan ninyo ako ng ilang luma at gulong damit na isusuot ko upang hindi nila ako hubaran at maiwan nila akong nakahubo. Ginawa ni Zaynab (sa) ang hiniling niya.

Sa araw ding iyon, dinala sa kanya ni Zaynab (as) ang kanyang dalawang anak na sina Aun at Mohammed at sinabi sa kanya, "O kapatid kong Hussein, kung papayagan mo ang mga kababaihan na labanan ay nililigawan ko ang kamatayan upang iligtas ka lamang. Ngunit hindi ito pinapayagan. Tanggapin kung gayon ang sakripisyo ng aking dalawang anak na lalaki."
Ang madugong labanan ay nagngangalit buong araw. Isa-isang pinatay ang mga anak na lalaki ni Hadrat Zainab (sa), kamag-anak at tagasuporta ni Imam Hussein sa larangan ng labanan. Nang mapatay ang mga anak na lalaki ni Zaynab (as) ay pinaslang niya ang kanilang kamatayan.

Hindi siya lumabas sa kanyang tolda, ni malakas siyang humagulhol dahil ayaw niyang magdulot ng kalungkutan o kahihiyan sa kanyang kapatid. Ngunit nang ang bangkay ni Ali Akbar (as) (anak ni Imam Husayn (as) ay dinala sa mga tolda ng mga kababaihan, si Zaynab (sa) naman ay nabalisa. Dahil sa pagiging tabing ng kanyang belo ay lumabas siya sa kanyang tent at sinukbit ang katawan na nagsasabing, "O anak ko, sana ay nabulag ako, o inilibing na ako sa ilalim ng lupa upang hindi ko makita ang araw na ito."

Ang kanilang mga kaaway ay hindi man lamang binigyan sila ng pag-access sa anumang tubig na maaaring makapagpahinga ng kanilang natuyo na lalamunan. Ang kanilang mga supply ng tubig ay matagal nang natapos. Kapag ang Imam ay kumukuha ng kanyang huling pahinga sa mga kababaihan, tinanong ni Zaynab (sa) na subukan niyang kumuha ng kaunting tubig para sa kanyang inalis na tubig na anak na si Ali Asghar (as).

Inakbayan siya ng Imam at pinuntahan niya si Umar ibn Sa'd na kumuha ng tubig para sa mga inosenteng bata. Ngunit ang kanyang kahilingan ay nalampaso lamang sa tainga ng mga bingi at bato. Sa halip, tinusok ng palaso ang leeg ng bata, at agad itong pinatay. Bumalik si Imam Hussein (as) na nakayakap pa rin niya ang bata, siya mismo ay nagwisik ng dugo ng kanyang anak. Kinuha naman ito ni Zaynab (sa) ang maliit na bangkay mula sa kanyang kapatid at inilagay ito malapit sa kanyang dibdib na ikinalungkot ng mabigat na bahagi sa kaniyang buhay na nakuha ng mga kawalang katarungan ng kaaway.

Ang masayang araw na ito ay sumuot si Imam Hussein (as) ay nasugatan nang maraming beses hanggang sa huli ay nahulog siya mula sa kanyang kabayo. Pinalibutan siya ng kanyang mga kaaway at sinalakay siya ng mga espada at sibat. Nang makita siya ni Zaynab (sa) ang kanyang paghihirap mula pa sa pintuan ng kanyang tolda hanggang siya ay nagpunta sa larangan ng labanan at papalapit sa Imam, sinabi niya, "O aking kapatid, aking panginoon, nais na ang langit ay mahulog sa lupa at ang mga bundok ay gumuho sa lupa." Pagkatapos ay lumingon siya kay Umar ibn Sa'd at sinabi niya, "O Sa'd, si Husayn ay kinakatay habang pinapanood mo lang." nang marinig ito ay napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinagot.

Pagkatapos sinabi ni Zaynab sa iba pang mga hukbo: "Wala bang Muslim sa inyo na makakatulong sa apong lalaki ng Propeta (pbuh) ng Allah?" At pagkatapos ay natapos ang labanan. Pitumpu't tatlong matapang na kalalakihan ang humarap sa apat na libo, at matapos ang madugong engkwentro ay wala nang sinuman sa mga tagasuporta ng Imam ang naiwan na buhay. Ang katawan ng Imam ay natapakan ng mga kabayo ng kanyang mga kaaway, ang kanyang ulo ay naputol, at maging ang basang tela na inaasahan niyang mapanatili ang kanyang pagiging mahinhin ay naagaw mula sa kanya.

Sa sandali ng kamatayan ng Imam Hussein (as), ipinahayag ni Hadrat Jibra'il: "Pag-ingatan ninyo, si Hussein ay pinaslang sa lupain ng Karbala."

Nang marinig ito ni Zaynab [as] sumugod kay Imam Zayn ul-Abidin (as) at sinabi sa kanya ang tungkol sa trahedyang naganap. Sa pagtatanong niya ay itinaas niya ang kurtina ng pintuan ng tolda para sa kanya at tumingin patungo sa larangan ng digmaan, bulalas niya: "Aking Tiya, ang aking ama ay pinatay, at kasama niya ang tagsibol ng kabutihang loob at karangalan ay natapos din. Ipabatid sa mga kababaihan at hilingin sa kanila na magsagawa ng kanilang sarili na may pasensya at pagpapahinuhod; maghanda silang maging pandarambong at bihag."

Ngayon ang kaaway ay dumating sa mga tolda ng mga kababaihan. Si Umar ibn Sa'd ang nagbigay ng utos na pagnakawan ang mga ari-arian.

Pag-lusob, sinamsam nila ang kanilang makakaya at sinunog nila ang mga tolda. Pinalo nila ang mga kababaihan ng kanilang mga espada at inagaw ang kanilang mga belo. Ang higaan ni Imam Zayn ul-Abidin ay nasira mula sa ilalim niya at naiwan siyang nakahiga, mahina at hindi makagalaw. Parehong hikaw ni Sakina at ni Fatima mula sa kanilang tainga, na nagdugo.

Habang nasunog ang mga tolda ay tinipon ni Zaynab (sa) ang mga kabataang babae at nagtungo upang hanapin si Imam Ali Zayn ul-Abidin (as). Nalaman na hindi siya pinatay, si Shimr ay pinugutan ng ulo binato ni Zaynab (as) ang kanyang maysakit na pamangkin upang protektahan siya at pinigilan ni Shimr na tuparin ang kanyang masamang balak.

Karamihan sa mga kababaihan at mga bata ay tumakas dahil sa takot. Pagdating ng gabi ay tinipon silang lahat ni Zaynab (sa), ngunit hindi matagpuan si Sakina, anak ni Imam Hussein (as). Labis siyang naguluhan at tumawag sa kanyang namatay na kapatid na lalaki upang sabihin sa kanya kung nasaan na ang dalaga. Sumagot ang isang tinig, "O aking kapatid, ang aking anak na babae ay kasama ko." Dumulas si Sakina sa kinaroroonan ng katawan ng namatay niyang ama. Natagpuan siya ni Zaynab (sa) doon na nakakapit sa kanyang katawan at ibinalik ang ulila na bata.

Mahusay na Paglaban sa Kufa

Kinabukasan ang mga miyembro ng pamilya ng Propeta (sawa) ay ginayaang umalis patungong Kufa upang maiharap kay Ibn Ziyad. Kabilang sa mga bilanggo ay sina Zaynab (sa), kanyang kapatid na si Umm Kulthum (sa), iba pang mga kababaihan ng Bani Hashim, Imam Zayn ul-Abidin (as), tatlong batang anak na lalaki ni Imam Hassan (as) at iba pang mga anak na babae ni Imam Hussein (as). Nang, patungo na sila, nakarating sila sa larangan ng digmaan, isang mata na nakakasakit ng puso ang sumalpok sa kanilang mga mata. Ang mga katawan ng mga martir ay nakahiga na hubad sa nasusunog na buhangin, natabunan ng alikabok at dugo. Hindi sila inilibing ng kaaway, bagaman inilibing nila ang kanilang sariling mga patay.

Nang makita ang tagpong ito ng pagpatay, si Imam Ali (as) ay apektado kaya siya mismo ay nasa bingit ng kamatayan. Napansin ang kanyang estado, sinabi sa kanya ni Zaynab (as), "O ikaw na isang paalala ng aking lolo at ama. Ano ang nangyari sa iyo para sa nakikita kong malapit ka nang mawala sa buhay?."


Sumagot siya "Mahal na Tiya, paano ako magiging iba kung nakikita ko na ang mga katawan ng aking ama, tiyuhin, mga kapatid at pinsan ay nakahandusay sa lupa na napapabaya habang ang kanilang mga damit ay tinanggal at walang kaayusan para sa pagpapalubog at paglibing sa kanila." Si Zaynab (sa) pagkatapos ay lantarang din na ikinalungkot ang pagpatay sa kanyang mga minamahal na kapatid at ang kaniyang sariling anak.

Ipinagkatiwala ni Umar ibn Sa'd ang mga putol na ulo ni Imam Hussein (as), kanyang mga anak na lalaki, at iba pang mga martir, sa iba't ibang mga pinuno ng tribo upang sa paraan na makita ng mga tao na ang iba't ibang mga tribo ay nakibahagi sa labanan at walang maglakas-loob na makagambala ang kanilang martsa. Ang mga dumakip ay pinasakay sa mga kamelyo nang walang mga saddle, ang kanilang mga mukha ay natuklasan upang makita ng buong mundo, habang sa unahan nila ang kanilang mga dumakip ay masayang dinala ang tinadtad ang mga ulo ng kanilang mga mahal sa buhay na nakabitay sa mga sibat.

Ang Kufa ay tinukoy bilang punong lungsod ng Islam sa panahon na iyon. Ginawa ito ni Ali (as) na kanyang kabisera sa panahon ng kanyang caliphate at dito sina Zaynab (as) at Umm Kulthum ay dating namuhay ng respeto at pagmamahal. Ngayon ay dumating sila sa lungsod na ito ng kanilang mga alaala bilang mga bihag.

Gabi na nang makarating sila sa lungsod, at ang palasyo ni Ibn Ziyad ay nakasara, kaya't sila ay nagkampo sa labas. Nang masabihan siya tungkol sa kanilang pagdating kinabukasan ay iniutos niya na ang isang mahusay na pagpapaandar ay dapat maganap kung saan ang lahat ay anyayahan nang walang pagkakaiba. Ang ulo ni Imam Hussein (as) ay ilalagay sa isang tray ng ginto malapit sa silya ng korte, at ang mga ulo ng iba pang mga martir ay ipapakita din. Sinabihan ang mga tao ng Kufa na ang ilang tribo ay gumawa ng pananalakay laban sa mga Muslim, ngunit ang mga Muslim ay nakakuha ng tagumpay at dahil dito magkakaroon ng pagdiriwang.

Masayang bihis at sa pag-asa ng masasayang pagdiriwang ang mga tao ay nagbuhos sa mga lansangan at lugar ng palengke at ang musika ng tagumpay ay narinig nang dumating ang mga dumakip. Ngunit may iilan na nahulaan ang katotohanan, at tinignan nila ng mga panlalaw na mata. Isang babae, nang makilala ang Zaynab (sa) at ang kanyang pangkat ng mga walang tabing na kababaihan, ay tumakbo papasok sa kanyang bahay at dinala sa kanila ang lahat ng mga takip at takip ng ulo kung saan dapat takpan ang kanilang mga katawan. Ngunit hindi sila pinahintulutan na mapanatili ang kanilang kahinhinan at inagaw sila ng mga bantay ng kaaway.

Nang makita ni Zaynab (sa) ang ilan sa mga kalalakihan at kababaihan na napagtanto kung ano ang totoong nangyari na umiiyak at humagulhol sinabi niya sa kanila na manahimik at kinausap sila na may butas sa pagsasalita at pananaw, "Purihin ang Allah at ang mga pagpapala ay sa aking lolo Muhammad at ang kanyang nalinis at napiling supling."

"Kaya ngayon, O mga taong nanlilinlang, pinabayaan at nag-iimbak, kayo ang umiiyak. Huwag nawa pigilan ng Allah ang inyong luha at nawa’y magsindi ng apoy ang inyong mga dibdib sa apoy ng kalungkutan at pighati. Ang inyong halimbawa ay ang isang babae na masiglang naghahanda ng isang ang malakas na lubid at pagkatapos ay hinuhugasan ito mismo, sinasayang ang kanyang sariling pagsusumikap."

"Sumusumpa ka ng mga maling panunumpa na walang katotohanan sa lahat. Mag-ingat na wala kang anuman maliban sa walang kabuluhan na pagsasalita, maling pagmamalaki, kalokohan, masamang hangarin, kasamaan, rancor, kasinungalingan, at sycophancy. Mag-ingat na ang iyong posisyon ay sa mga alipin at binili mga batang babae na ngunit ang pinakamasamang nilalang. "

"Ang inyong mga puso ay puno ng poot at kalasingan. Tulad kayo ng halaman na tumutubo sa maruming lupa at berde, o tulad ng lusong na inilapat sa mga libingan."

"Dapat mong malaman na nagawa mo ang isang napaka masamang gawa at naghanda ng masamang paglalaan para sa iyong susunod na buhay, na kung saan ang galit ni Allah ay laban sa iyo at ang Kanyang poot ay babagsak sa iyo."

"Ngayon ay umiiyak ka ng malakas at humagulhol sa aking kapatid! Oo, umiyak, sapagkat nararapat na umiyak ka. Oo, umiiyak ng labis at tumawa nang mas kaunti, dahil nakakuha ka ng kahihiyan sa pagpatay sa Imam ng kapanahunan. Ang mantsa ng kanyang dugo Nakasuot na ngayon ng iyong mga damit at hindi mo ito matatanggal, ni hindi mo maipagtitiwalag mula sa paratang sa pagpatay sa anak ng huling Propeta ng Allah, ang Pinuno ng mga kabataan sa Paraiso. Pinatay mo ang isang tao na iyong suporta, ang nakakaalam ng Sunnah at ang panghuli na arbitrator sa oras ng inyong pagtatalo. Siya ang naging batayan ng iyong mga pag-uusap at pagkilos. Siya ang iyong kanlungan kung sakaling magkaroon ng kahirapan."

"Alamin na ikaw ay nagkasala ng pinaka-karumal-dumal na krimen sa mundo at inihanda ang pinakapangit na probisyon para sa Araw ng Paghuhukom. Ang mga sumpa ay nasa iyo at maaaring sakupin ka ng pagkawasak. Ang iyong pagsisikap ay nawala at nasira ka. Mayroon kang Nakipagpalitan ng isang nawawalang kalakalan. Ikaw ay naging biktima ng galit ni Allah at nahulog sa kahihiyan at pagkasira. "

at huwag masiyahan dito sapagkat kung ang Allah ay hindi mabilis sa pag-arte hindi ito nangangahulugan na hindi Niya magagawa. Para sa Kanya walang takot na ang oras ng paghihiganti ay lumilipas. Si Allah ay tiyak na binabantayan ka."

Ang mga tao ay umiyak, inilalagay ang kanilang mga daliri sa kanilang mga bibig at kinakagat sila. Nang walang pag-apila sa damdamin ng awa, inilantad niya sa kanila ang realidad ng kanilang sarili at kanilang mga masasamang gawa. Ang mga mata na dati ay itinaas sa pag-asa ng pagdiriwang ay nalulumbay ngayon sa kahihiyan ng tunay na puwersa ng kanyang pagsasalita.

Si Zaynab (sa) ay pumasok sa palasyo ng gobyerno na pamilyar sa kanya. Sa malaking bulwagan ng madla ang kanyang ama ay nagbigay ng hustisya sa panahon ng kanyang caliphate. Ang kanyang mga anak na lalaki ay naglaro doon at ang kanyang mga kapatid ay binigyan ng malaking respeto ng mga tao roon. Bagaman siya ay bihis na bihis, at ang kanyang ulo ay hindi natuklasan, pumasok siya na may kagila-gilalas na dignidad at tumahimik sa kanya. Namangha si Ibn Ziyad sa kanyang katapangan at tinanong kung sino siya. Si Zaynab (sa) ay hindi tumugon, at naiwan sa isa sa kanyang mga alipin upang ipaalam sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan. Galit na galit dahil sa kanyang maliwanag na pag-uugali, sinabi ni Ibn Ziyad sa kanya, "Si Allah ay purihin! Ang iyong kapatid at ang iyong mga kamag-anak ay namatay at ang kanilang maling pag-angkin ay nawala sila." Sumagot si Zaynab (sa), "Ninanais ng Allah na sila ay maging martir, at matapang nilang sinagupa ang kanilang pagkamatay. Kung ito ang hangarin ng iyong puso sa gayon dapat ka talagang maging kontento ngayon. Ngunit pinatay mo ang mga nakita ng Banal na Propeta na tuhod noong sila ay bata pa, at, na ang dula ay pumuno sa kanya ng kagalakan. Sa madaling panahon ay tatayo ka sa kanila sa harap ng Allah at hihingi ka sa kanila ng hustisya. Mag-ingat ka sa araw ng pagtutuos."

At tila sa lahat ng narinig na siya ay nagsalita sa tinig ni Ali (as), ang kanyang ama. Galit na lumingon si Ibn Ziyad sa isang binata at tinanong kung sino siya. Sumagot ang bata, "Ako si Ali, anak ni Hussein." Namangha si Ibn Ziyad na siya ay buhay pa, at iniutos na sana siya ay patayin. Ngunit nakialam si Zaynab (as) at sinabi niya na kung ang batang lalaki ay papatayin dapat siya mamatay din kasama niya. Si Ibn Ziyad ay naantig ng kanyang pagmamahal at pinayagan ang batang Imam na mabuhay.

Pagkatapos ay inilagay ang mga kadena sa kanya, at isang singsing sa kanyang leeg; pagkatapos ay pinayagan siyang manatili sa mga kababaihan.

Ang pamilya ng Banal na Propeta [nakita] noon ay nabilanggo sa isang bahay malapit sa gitnang mosque. Doon sila ay naka-lock in at sa ilalim ng bantay, at walang nai-save ang mga alipin na babae ay maaaring bisitahin ang mga ito.

Ang araw pagkatapos ng kanilang pagdating ay sumulat si Ibn Ziyad kay Yazid na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagpatay kay Hussein (as) at ang pagkuha ng kanyang bihag na kababaihan. Sumagot si Yazid na ang mga dumakip ay ipinadala sa kanya sa Damasco kasama ang mga ulo ng mga martir. Matapos ang halos isang buwan at pitong araw sa Kufa sila ay pinatuloy na umalis sa Damasco kasama ang isang malaking escort ng mga mangangabayo at sundalo ng hukbo upang walang humarang sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang steely-hearted escort ang caravan ay umalis mula sa Kufa sa ikalabing walong araw ng Safar. Ang mga kababaihan ay nagdusa ng hindi mabibigat na paghihirap sa kanilang paglalakbay sa Damasco, na hindi kukulangin sa anim na raang milya ang layo. Ang kanilang paglalakbay ay dinala sila sa maraming mga nayon at bayan, kasama na rin dito ang Karbala, Ba'albeck, Mosul at Homs. Ginawa silang maglakbay nang walang tabon, sa mga hindi nakadakip na mga kamelyo tulad ng mga alipin, at ang mga ulo ng hayop ay dinala sa mga sibat sa kanilang harapan. Sa ilan sa mga bayan ay dumarami ang mga tao upang pagalitin sila, ngunit kung mangyari na dumaan sila sa isang lugar kung saan ang mga tao ay palakaibigan sa pamilya ng Banal na Propeta [nakita], sila ay lumabas upang labanan ang mga Yazidite. Samakatuwid napilitan silang kumuha ng iba pang mga ruta na may kinalaman sa mahabang paglihis, at ang mga kamelyo ay ginawa upang tumakbo nang mas mabilis upang masakop ang labis na distansya. Ang mga dumakip ay malupit na ginagamot ng kanilang escort, at marami sa mga bata ang namatay mula sa hirap ng paglalakbay. at ang mga kamelyo ay ginawa upang tumakbo nang mas mabilis upang masakop ang labis na distansya. Ang mga dumakip ay malupit na ginagamot ng kanilang escort, at marami sa mga bata ang namatay mula sa hirap ng paglalakbay. at ang mga kamelyo ay ginawa upang tumakbo nang mas mabilis upang masakop ang labis na distansya. Ang mga dumakip ay malupit na ginagamot ng kanilang escort, at marami sa mga bata ang namatay mula sa hirap ng paglalakbay.

Pagkalipas ng mga dalawampu't walong araw, sa ikalabing-anim ng Rabi 'ul-Awwal, nakarating sa Caravan ang caravan.

Ang pagkatalo ng Emperyo ng Umayyad

Nang makarating sila sa labas ng Damasco ay pinahinto sila. Nabatid kay Yazid ang kanilang pagdating at nagtakda siya ng isang petsa para sa kanilang pagpasok sa lungsod.

Sa umaga ng itinalagang araw, ang mga miyembro ng pamilya ng Banal na Propeta [nakita] ay dinala patungong Damasco. Nakatali sila ng lubid at pinagsama tulad ng mga kambing. Kung may kung sino mang nadapa siya ay pinalo. Ang mga lansangan ng lungsod ay pinalamutian at ang tunog ng musika ay napuno ng hangin. Ang mga tao ay lumabas na maraming tao na nagsusuot ng mga damit na maligaya at nagalak nang makita nila ang prusisyon, na nauuna sa palagiang ng mga ulo ng mga martir. Nagdadala ng kanilang sarili ng dangal at paggalang sa sarili, ang mga bilanggo ay pinarada sa pamamagitan ng Damasco. Inalis pa ni Zaynab (sa) ang mga handog ng pagkain na inalok sa kanila ng ilan sa kanila dahil sa awa.

Ang anak ng isang kalaban ng Propeta [nakita] na nakipaglaban kay Imam Ali (as) ay kabilang sa mga karamihan. Nang makita niya si Imam Zayn ul-Abidin (as) tawa niyang tinanong sa kanya kung sino ang tagumpay ngayon. Bilang tugon sinabi ng Imam: "Kung nais mong malaman kung sino ang nagwagi, gawin ito kung oras na para sa pagdarasal at ang Adhan at Iqamat ay binigkas."

Sa ganitong paraan ang mga dumakip ay pinarada hanggang sa hapon nang marating nila ang palasyo ni Yazid. Doon siya nakaupo sa kanyang trono at lubos siyang nasiyahan nang makita niya ang apatnapu't apat na mga nakakulong na bihag na dumating. Ang ulo ni Hussein (as) ay dinala sa kanya sa isang gintong tray. Hinampas niya ang mga ngipin ni Imam Hussein (as) ng kanyang tungkod at sinabi: "O Hussein! Bayaran mo ang presyo ng iyong pag-aalsa."

Nang makita ito ni Zaynab (as) at ng kanyang mga kasama ang palabas na ito ng kayabangan ay lumuha sila at maraming dumalo na napahiya. Ngunit si Yazid ay nagpatuloy sa kagalakan sa kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan: "Ang aking mga ninuno na napatay sa Badr ay ginantihan ngayon. Ngayon ay malinaw na ang Bani Hashim ay nagsagawa lamang ng isang dula upang makakuha ng kapangyarihan at wala kailanman anumang banal na paghahayag."
Gayunpaman, hindi natakot si Zaynab (sa). Gumuhit siya ng kanyang sarili at matapang sinabi niya sa harapan ni Yazid para pakinggan ng lahat: "Purihin kay Allah, ang Panginoon ng mga mundo at mga pagpapala sa aking lolo, ang Pinuno ng mga banal na propeta (pbuh)."

"O Yazid, sinabi ni Allah, at ang kanyang salita ay totoo, na: 'Kung gayon ang kasamaan ay ang wakas ng mga gumawa ng kasamaan sapagkat tinanggihan nila ang mga komunikasyon ng Allah at dati ay nilibak sila' [30:10]."

"O Yazid, naniniwala ka ba na nagtagumpay kang isara ang kalangitan at ang lupa para sa amin at kami ay naging inyong mga bihag sa amin dahil lamang sa dinala kami sa harap mo at na-secure mo ang kontrol sa amin? Naniniwala ka ba na kami ay sinaktan ng insulto at kawalang-galang ng Allah at na ikaw ay binigyan ng karangalan at paggalang sa pamamagitan Niya? Nagyabang ka sa maliwanag na tagumpay na natamo mo at nagsimula kang makaramdam ng kasiyahan at pagmamalaki sa karangalan at karangalan na ito. isipin na nakamit mo ang kabutihan sa mundo, na ang iyong mga gawain ay naging matatag at ang aming pamamahala ay nahulog sa iyong mga kamay. Maghintay ng ilang sandali. Huwag kang maging labis na kagalakan. Nakalimutan mo ba ang sinabi ni Allah: 'Ang mga hindi naniniwala ay hindi dapat magdala ng impression na ang Ang oras na pinapayagan sa kanila ng atin ay mabuti para sa kanila. Tiyak na binibigyan natin sila ng oras upang madagdagan nila ang kanilang mga masasamang gawa, at sa paglaon ay bibigyan sila ng mapanlait na pagkastigo '[3: 178]. "

"O anak ng mga pinalaya na alipin, ito ba ang iyong hustisya na itago mo ang iyong sariling mga anak na babae at mga aliping alipin habang ang mga anak na babae ng Propeta ng Allah ay pinaparada mula sa isang lugar hanggang sa nakalantad."

"Pinapahiya mo kami sa pamamagitan ng paglabas ng aming mga mukha. Dinala kami ng iyong mga kalalakihan mula sa isang bayan patungo sa bayan kung saan ang lahat ng mga uri ng tao, maging mga residente ng burol o ng tabing ilog ay tiningnan kami."

"Ang malapit pati na rin ang mga malalayo, ang mahirap pati ang mayaman, ang mababa pati na rin ang mataas - lahat ay nakatingin sa amin habang ang aming posisyon ay tulad na walang lalaking kamag-anak namin na magbigay ng tulong o suporta."

"O Yazid, anuman ang iyong nagawa ay nagpapatunay ng iyong pag-aalsa laban kay Allah at iyong pagtanggi sa Kanyang Propeta [nakita] at ng Aklat at Sunnah na ang [Banal na Propeta [nakita] na dinala mula kay Allah. Ang iyong mga gawa ay hindi dapat maging sanhi ng pagkamangha sapagkat ang isang kaninong ninuno ang mga livers ng martyrs, na ang laman ay lumaki sa mga mabubuting tao, na nakipaglaban laban sa Pinuno ng mga banal na propeta, na nagpakilos ng mga partido para labanan laban sa kanya at humugot ng mga espada laban sa kanya, ay dapat na kitang-kita na magtaas ng lahat ng mga Arabo sa kawalan ng pananampalataya, pagiging makasalanan, labis na labis, at pagkagalit laban kay Allah at sa Kanyang Propeta [nakita]. "

"Tandaan na ang mga masasamang gawa at makasalanang aksyon na iyong nagawa ay bunga ng kawalan ng pananampalataya at matandang kalungkutan na dinala mo dahil sa iyong mga ninuno na pinatay sa Badr."

"Ang isang taong sumulyap ng pagkapoot, masamang hangarin at kalokohan sa amin ay hindi nahuhuli sa pagsasagawa ng poot laban sa amin. Pinatunayan niya ang kanyang kawalan ng pananampalataya, idineklara ito sa kanyang dila at masiglang ipinahayag: 'Pinatay ko ang mga anak ng Propeta [saw] ng Allah at ginawang bihag ang kanyang supling, 'at hinahangad na mabuhay ang kanyang mga ninuno upang makita ang kanyang tagumpay at bulalas,' O Yazid, nawa ay hindi mawalan ng lakas ang iyong mga kamay, nagawa mo ang mabuting paghihiganti sa amin.'"

" O Yazid, hinahampas mo ang mga labi ni Imam Hussein (as) gamit ang iyong stick sa harap ng karamihan habang ang mga labi na ito ay hinalikan ng Propeta [saw] ng Allah, ngunit ang iyong mukha ay sumasalamin ng kasiyahan at kaligayahan."

"Sa aking buhay, sa pamamagitan ng pagpatay sa pinuno ng mga kabataan ng Paraiso, ang anak ng pinuno ng mga Arabo (Ali (as)) at ang nagniningning na araw ng angkan ni Abd ul-Muttalib, pinalalim mo ang aming sugat at binawi kaming buo. "

"Sa pagpatay kay Imam Hussein ibn Ali (as) nakakuha ka ng kalapit sa estado ng iyong mga hindi naniniwala na ninuno. Ipinahayag mo ang iyong gawa na may pagmamalaki at kung makikita ka nila ay aprubahan nila ang iyong aksyon at manalangin na hindi maparalisa ng Allah ang iyong mga bisig. "

"O Yazid! Kung mayroon kang sapat na puso upang isaalang-alang ang iyong mga kasuklam-suklam na gawain, ikaw mismo ay tiyak na hinahangad na ang iyong mga bisig ay maparalisa at maputol mula sa iyong siko at nais mong hindi ka nanganak ng iyong mga magulang dahil malalaman mo na Si Allah ay nagalit sa iyo. Allah, Bigyan mo kami ng aming mga karapatan.

"O Yazid! Ginawa mo ang nais mo, ngunit alalahanin mo na gupitin mo ang iyong sariling balat at iyong sariling laman. Sa madaling panahon ay dadalhin ka sa harap ng Banal na Propeta. Mapapasan ka ng bigat ng iyong mga kasalanan na nagawa sa pamamagitan ng pagbuhos ng ang dugo ng kanyang ninuno at sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanyang pamilya. Ang lugar kung saan ka dadalhin ay ihaharap sa lahat ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Ang mga inaapi ay gagantihan at ang mga kaaway ay parurusahan. "

"O Yazid! Mukhang hindi ka namamaga sa kagalakan matapos patayin ang lahi ng Propeta. 'Huwag isiping patay ang mga napatay sa daan ni Allah; hindi, sila ay buhay at binigyan ng sustento mula sa kanilang Panginoon; nagagalak sa kung ano ang Allah ay binigyan sila mula sa Kanyang biyaya '[3: 169-170]. "

"Ang Allah ay sapat upang makitungo sa iyo. Ang Sugo ng Allah ang iyong kalaban at si Hadrat Jibra'il ang aming suporta at tulong laban sa iyo."
"Ang mga gumawa sa iyo na pinuno ng estado at pinabigat ang mga Muslim sa iyong pamumuno ay malalaman kung ano ang naghihintay sa kanila. Ang pagtatapos ng lahat ng mga malupit ay labis na paghihirap."

"O Yazid. Hindi ako nagsasalita sa iyo ng ganito upang bigyan ka ng babala tungkol sa matinding pagpaparusa na inilaan para sa iyo upang ikaw ay magsisi dahil ikaw ay isa sa mga pinatigas ng puso, ang mga kaluluwa ay mapanghimagsik at na ang mga katawan ay abala sa pagsuway ni Allah habang sila ay nasa ilalim ng sumpa ng Propeta ng Allah. Ikaw ay mula sa mga nasa puso na tinuluyan ni Shaytan at naging anak ng mga bata. "

"Napakagulat na ang mabubuting tao, mga anak ng banal na mga propeta at mga hudyat ay pinatay sa kamay ng mga pinalaya na alipin, mga masasama sa masama at makasalanan. Ang aming dugo ay ibinuhos ng kanilang mga kamay at ang aming laman ay nagsisilbing pagkain para sa kanila. Nararamdaman namin nalungkot para sa mga taong ang mga katawan ay nakahiga na hindi nakatago at hindi nalibutan sa larangan ng digmaan, nasugatan ng mga arrow.

"O Yazid, kung isasaalang-alang mo ang aming pagkatalo bilang iyong nakamit pagkatapos ay babayaran mo ang presyo nito."

"Ang Allah ay hindi gumagawa ng kawalang katarungan sa Kanyang mga tagapaglingkod. Ang aming pagtitiwala ay nasa Allah. Siya lamang ang ating Kagaan at lugar ng Proteksyon, at sa Kanya lamang natin ipatutupad ang ating pag-asa."

"Maaari kang gumawa at subukan subalit magkano ang makakaya mo. Sa pamamagitan Niya na pinarangalan kami ng paghahayag, ang Aklat at pagiging Propeta, hindi mo makakamtan ang aming katayuan, o maabot ang aming posisyon, o maaari mong ipataw ang aming pagbanggit, o alisin mula sa iyong sarili ang kahihiyan at kawalang-galang Iyon ay ngayon ang iyong lote dahil sa nagaganap na labis at pang-aapi sa amin. Ang iyong salita ngayon ay mahina at ang iyong mga araw ay binibilang. Mag-ingat sa araw na ipahayag ng tagapagbalita ang sumpa ng Allah sa mga mapang-api at hindi makatarungan. "

"Purihin si Allah na nagbigay ng magandang wakas sa Kanyang mga kaibigan at binigyan sila ng tagumpay sa kanilang mga hangarin, at pagkatapos ay tinawag silang bumalik sa Kanyang Awa, Kasiyahan at Kaligayahan, habang itinapon mo ang iyong sarili sa kasamaan at kalikutan sa pamamagitan ng paggawa ng kawalan ng hustisya laban sa kanila. Ipinagdarasal namin sa Si Allah ay papabor sa amin ng buong gantimpala sa pamamagitan nila at bigyan kami ng kabutihan nina Khilafat at Imamat. Tiyak na si Allah ay mabait at ang Pinaka Maawain sa Kanyang mga nilikha.

Kabilang sa pagtitipon ay isang pulang buhok na Syrian na nakakita kay Fatima Kubra, anak na babae ni Imam Husayn at hiniling kay Yazid na ibigay ito sa kanya. Nang marinig ito ng batang babae ay kumapit siya kay Zaynab (AS) at nagsimulang umiyak. Pinangangambahan niya na ngayon pagkatapos ng pagkawala ng kanyang ama ay siya ay gawing isang dalagang babae.

Si Zaynab (AS) ay hindi natakot. Humarap siya kay Yazid at sinabi sa kanya na wala siyang karapatan o awtoridad na ibigay ang dalaga ng ganoon, kung saan siya ay bristled, sinasagot na kaya niya ito.

Si Zaynab (AS) ay nag-ripost, "Inaabuso mo ako dahil sa iyong awtoridad at kapangyarihan." Dito ay napahiya si Yazid sa katahimikan. Sa Syrian sinabi niya: "Ang sumpa ko ng Allah ay nasa iyo. Nawa ang impiyerno ang iyong walang hanggang tirahan. Nawa ay mabulag ang iyong mga mata at maparalisa ang iyong mga paa't kamay." Agad na napahawak ng pagkalumpo ang lalaki at nahulog siya sa lupa na patay.

Galit na galit si Yazid kay Zaynab na matapang na pagsuway sa kanyang awtoridad na maaaring inutusan niya siyang patayin kung hindi pa namagitan si Abdullah ibn Umar ibn Aas at nakiusap na huwag pansinin ang kanyang mabagsik na salita dahil nagdusa siya ng labis na kalungkutan at paghihirap at nasira ang puso.

Si Imam Zayn ul-Abidin (AS) ay magdusa rin ng kamatayan sa mga kamay ni Yazid dahil sa kanyang walang takot na pagsasalita, kung hindi niligtas ni Zaynab (AS) ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagmamakaawa kay Yazid na patayin din siya kasama ang bata. Si Yazid ay naantig ng pagmamahal niya sa bata at iniligtas ang kanyang buhay. Ngunit ang kamatayan ay gayon pa man. Si Sakina, anak na babae ni Imam Husayn, ay namatay sa pagkabihag sa Damasco sa edad na apat at inilibing doon.
Sa pamamagitan ng matapang at walang takot na mga talumpati ni Zaynab at mula sa salitang kumalat bilang isang resulta ng kanilang paglalakbay, nalaman ng mga tao ang mga kaganapan sa Karbala at ang kanilang mga puso ay napukaw. Ang patuloy na pagkabihag at pagpapahiya ng pamilya ng Propeta ng Allah ay nagdala ng kanilang dahilan sa pansin ng isang parating tumataas na bilang ng mga tao. Ang salita ay dumating kay Yazid na mayroong kaguluhan at kaguluhan sa larangan at nagpasya siyang palayain ang mga dumakip.

Nang sa tingin niya ay ang Ahl ul-Bayt ay sapat na napahiya, at sa mga pag-uudyok ng ilang mga tao na alerto sa lumalaking hindi pagkakasundo ng publiko sa pag-alam ng katotohanan, ipinadala ni Yazid si Imam Zayn ul-Abidin (AS). Ipinaalam niya sa kanya ang kanyang paparating na pagpapakawala at tinanong kung nais niya para sa anumang bagay. Sinabi ng kabataan na kailangan niyang kumunsulta sa kanyang tiyahin na si Zaynab (AS).

Ginawa ang mga pagsasaayos at siya ay dumating, maayos na natabunan. Tinanong niya, "O Yazid, mula noong araw na pinatay ang aming pinuno at ang aming pinuno na si Husayn wala kaming pagkakataon na magluksa para sa kanya."

Samakatuwid, isang malaking bahay ang ibinigay para sa kanila sa sektor ng tirahan ng Damasco at dito ginanap ng Zaynab (AS) ang kanyang unang pagtitipon para sa pagluluksa at pag-alaala (majlis-e-aza) ng Imam Husayn. Ang mga kababaihan ng Quraysh at Bani Hashim ay dumating na nakasuot ng itim, na walang takip ang kanilang mga ulo, umiiyak ng labis.

Si Imam Zayn ul-Abidin (AS) ay nakaupo sa karpet ni Imam Husayn at pagkatapos ay sinabi ni Zaynab (AS) sa mga kababaihan ng Syria kung ano ang nangyari sa kanila. Tumulo ang luha at nagdalamhati. Hindi nila alam ang tungkol sa mga kaganapan ng Karbala at Kufa, ngunit nang umuwi sila sinabi nila sa kanilang menfolk.

Unti-unting nawala ang mga ilusyon ng mabuting hangarin ni Yazid. Ang takot sa pag-aalsa na naging sanhi upang palayain ni Yazid ang mga miyembro ng pamilya ng Banal na Propeta [saw].

Bumalik sa Madina

Binigyan sila ni Yazid ng pagpipilian na manatili sa Damascus o bumalik sa Medina. Nang magpasya si Zaynab (AS) na bumalik sa Medina ay tinawag niya si Nu'man ibn Bashir, na naging kasama ng Holy Prophel, at inutusan siyang gumawa ng angkop na pag-aayos para sa kanilang paglalakbay. Isang pangkat ng mga mangangabayo, mga sundalong naglalakad at sapat na mga probisyon ang ginawang magagamit. Ang mga pang-araw-araw na pinalamutian ng mga litters na may mga upuang pelus ay ibinigay, ngunit iniutos ng Zaynab (AS) na dapat itong takpan ng itim upang malaman ng mga tao ang mga manlalakbay ay nagluluksa.

Nang malaman ng mga mamamayan ng Damasco na ang mga miyembro ng pamilya ng Banal na Propeta ay aalis, ang mga kababaihan ay dumating sa bahay na tinutuluyan nila para sa isang huling pamamaalam. Maraming mga tao ang sinamahan ang caravan para sa bahagi ng paglalakbay at pagkatapos ay bumalik sa kanilang mga tahanan na may mabigat na puso.

Sa panahon ng paglalakbay ay ipinakita ni Nu'man ibn Bashir sa mga manlalakbay ang bawat pagsasaalang-alang at paggalang.

Sa tuwing humihinto sila, ang mga tolda ng mga kalalakihan ay itinatayo ng isang milya ang layo mula sa mga kababaihan upang ang mga kababaihan ay makagalaw nang walang hadlang at hindi mabantayan ng mga hindi kilalang tao. Ang mga pagtitipon ng mga nagdadalamhati ay ginanap saanman sila tumigil at maraming tao ang dumating, nakinig at natutunan ang katotohanan. Ang mga manlalakbay ay bumalik sa Medina sa pamamagitan ng Karbala. Nang makarating sila sa Karbala ay natagpuan nila si Jabir ibn Abdullah Ansari at ang ilan sa mga pinuno ng Bani Hashim ay naroroon na sapagkat sila ay dumating upang magbigay pugay sa libingan ng Imam Husayn. Naiugnay na ang mga manlalakbay ay nagdala ng pinutol na pinuno ng mga pinuno ng mga martir sa kanila mula sa Damasco at na sa Karbala ay muling sumama sa kanyang katawan ng kanyang anak na si Imam Zayn ul-Abidin (AS). Isang mahusay na majlis ang gaganapin bago nila ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.

Nang dumating ang oras na umalis sa Karbala, nais ni Zaynab (AS) na manatili malapit sa libingan ng kanyang kapatid hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Ngunit nakiusap sa kanya si Zayn ul-Abidin (AS) na huwag iwanan sila at atubili siyang pumayag na bumalik sa Medina.

Kung saan man tumigil ang caravan patungo sa Medina isang majlis-e-aza 'ay gaganapin. Nang makita ng lungsod ang Zaynab (AS) ay pinababa ang mga kababaihan mula sa kanilang mga kamelyo at itinayo ang kanilang mga tolda. Itinaas ang mga itim na watawat. Nang malaman ang kanilang pagdating ang mga mamamayan ng Medina ay lumabas nang maraming grupo, at muli ay ikinuwento sa kanila ng Zaynab (AS) ang mga kaganapan sa Karbala at ang mga paghihirap ng kanilang kasunod na pagkabihag.

Pagkatapos ng ilang oras ay tinanong ni Imam Zayn ul-Abidin (AS) ang mga kababaihan na ihanda ang kanilang sarili para sa pagpasok sa Medina. Pagkatapos ay pumasok sila sa lungsod na nakalakad, na may nakataas na mga itim na watawat sa itaas. Si Zaynab (AS) ay dumiretso sa libingan ng Banal na Propeta [nakita] kung saan siya nagdasal at sinabi sa kanya ang patayan ng kanyang minamahal na apo.

Si Zaynab (AS) ay bumalik na nagbago, ang kanyang buhok ay puti, at ang kanyang likod ay baluktot. Bagaman sa kanyang pagbabalik ay napagsama niya muli ang kanyang asawa, hindi siya nabuhay ng matagal pagkatapos ng mga labis na pagsubok na dapat niyang tiisin. Ang eksaktong petsa at lugar ng kanyang pagkamatay ay hindi malinaw ngunit malamang na siya ay namatay sa taong 62 AH mga anim na buwan pagkatapos ng kanyang pagbabalik.

Epilog

Ito ang kanyang kapalaran upang ipahayag sa mundo ang mga sakripisyo na ginawa ni Imam Husayn at ng iba pang mga miyembro ng pamilya ng Banal na Propeta [nakita] para sa hangarin ng Islam. Inilantad niya ang masasamang gawain nina Ibn Ziyad at Yazid nang may tapang at walang takot. Kung hindi dahil sa kanya ang sakripisyo ni Karbala ay maaaring mawala sa limot. Pinagtiisan niya ang sakit na pisikal at labis na pagpapahirap sa pag-iisip at pinagmulan ng lakas sa lahat sa paligid niya. Ang kalungkutan at kalungkutan na ipinahayag niya ay isang pagbuhos ng kanyang matinding sangkatauhan. Hindi kailanman siya naghimagsik laban sa tadhana na itinakda ni Allah. Ang lakas ng kanyang pagsumite ay banal, gayunpaman ang kanyang pagdalamhati ay nakapangyarihang tao.

Ang espiritu ng Zaynab (AS) ay mabubuhay magpakailanman. Ang kanyang tapang, pagtitiis, at pagsusumite ay magpapatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga makakarinig ng kanyang kwento sa darating na oras.

Ziyarat

Ang sumusunod na ziyarat (verbal salutation) para sa Bibi Zaynab (AS) ay ayon sa kaugalian na binigkas upang makakuha ng banal na pagpapala habang binibisita ang kanyang dambana (sa kasong ito, sa Damasco, Syria). Maaari din itong bigkasin sa anumang iba pang oras bilang pag-alaala sa halimbawa ng tapang at pagsuko na ipinakita niya sa mundo, partikular sa kinikilalang mga araw ng kanyang pagsilang, pagkamatay, at sa buwan ng Muharram.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ng Pinuno ng mga propeta.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ng Guro ng santuario at ang banner.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae niya na ginawang umakyat sa (kataas-taasang) langit at umabot sa kinatatayuan ng dalawang busog' (sa Allah) o mas malapit pa.
Kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ng Pinuno ng banal.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ng suporta ng taos-pusong mga kaibigan (ng Allah).
Ang kapayapaan ay sumaiyo. O 'anak na babae ng Pinuno ng Deen.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ng Kumander ng tapat.
Kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae niya na sinaktan ng tabak ng dalawang talim.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae niya na nagdasal patungo sa dalawang qiblahs [Jerusalem, pagkatapos ay Mecca].
Kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ni Muhammad, ang pinili.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ni Ali, ang nilalaman (kasama ang pasiya ng Allah).
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ni Fatima, ang nagliliwanag.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ni Khadija, ang matanda.
Kapayapaan ay sumainyo, O 'matuwid, nakalulugod (kay Allah).
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'natutunan, tama na gumabay.
Kapayapaan ay sumainyo, O 'mapagbigay, marangal.
Kapayapaan ay sumainyo, O 'banal, dalisay.
Kapayapaan ay sumainyo, O 'ikaw na lubusang nasubok ng pagdurusa tulad ni Husayn, ang inaapi.
Kapayapaan ay sumainyo, O 'ikaw na iningatan ng malayo sa iyong tahanan.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'ikaw na natangay sa mga lungsod.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'anak na babae ng pinakamamahal na kaibigan ni Allah.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O 'kapatid na babae ng maluwalhating kaibigan ni Allah.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O tiyahin ng respetadong kaibigan ni Allah.
Ang kapayapaan ay sumainyo, O kapatid na babae ng mga kasawian, Sayyida Zaynab, at nawa ang awa at mga pagpapala ng Allah ay sumainyo.


Hadrat Zainab binti Ali (AS):
Sharikat al-Husayn (Associate in the Mission of Imam Husayn (AS))
Limang taon pagkatapos sumama ang mga Muslim sa Propeta (SAW) at sa kanyang pamilya sa paglipat (Hijrah) sa Medina, nang ang anak na babae ng Banal na Propeta, Hadrat Fatima (AS), ay nanganak ng isang maliit na batang babae. '
Nang makita ng kanyang ama na si Imam Ali (AS) ang kanyang anak na babae sa kauna-unahang pagkakataon si Imam Husayn (AS), na noon ay halos tatlong taong gulang, ay kasama niya. Ang batang lalaki ay sumigaw sa tuwa,
"O ama, binigyan ako ng Allah ng isang kapatid na babae."

Sa mga salitang iyon si Imam Ali (AS) ay nagsimulang umiyak, at nang tanungin ni Husayn (AS) kung bakit siya umiiyak kaya, sumagot ang kanyang ama na malapit na niyang malaman.

Sina Fatima (AS) at Ali (AS) ay hindi pinangalanan ang kanilang anak hanggang sa ilang araw pagkapanganak niya, sapagkat hinintay nila ang pagbabalik ng Propeta mula sa isang paglalakbay upang maipapanukala niya ang pangalan.

Nang sa wakas ay dinala ang sanggol na babae sa harapan niya at hinawakan siya sa kandungan at hinalikan. Ang Anghel na si Jibra'il ay lumapit sa kanya at inihatid ang pangalan na magiging sa kanya, at pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak. Tinanong ng Propeta (SAW) kung bakit umiyak si Jibra'il at sumagot siya,
"O Propeta ng Allah. Simula ng maaga sa buhay ang batang babae na ito ay mananatiling nakakulong sa mga pagdurusa at pagsubok sa mundong ito. Una siya ay iiyak sa iyong paghihiwalay (mula sa mundong ito); pagkatapos ay iiyak siya sa pagkawala ng kanyang ina, pagkatapos ng kanyang ama , at pagkatapos ang kanyang kapatid na si Hasan. Pagkatapos ng lahat ng ito ay haharapin niya ang mga pagsubok sa lupain ng Karbala at mga pagdurusa ng malungkot na disyerto na iyon, bilang isang resulta kung saan mamumula ang kanyang buhok at ang kanyang likod ay baluktot. "

Nang marinig ng mga miyembro ng pamilya ang hula na ito ay lumuluha silang lahat. Naiintindihan ngayon ni Imam Husayn (AS) kung bakit kanina pa umiyak din ang kanyang ama. Pagkatapos pinangalanan siya ng Propeta (SAW) na Zaynab (AS).

Nang maabot kay Salman al-Farsi ang balita ng kapanganakan ni Zaynab, nagtungo siya kay Ali (AS) upang batiin siya. Ngunit sa halip na makita siyang masaya at nagalak ay nakita niya si Ali (AS) na lumuha, at siya rin ay na-alam sa mga kaganapan ng Karbala at ang mga paghihirap na darating sa Zaynab (AS).

Isang araw, nang si Zaynab (AS) ay halos limang taong gulang, nagkaroon siya ng kakaiba at kakila-kilabot na pangarap. Isang marahas na hangin ang bumangon sa lungsod at pinadilim ang mundo at ang langit. Ang batang babae ay itinapon dito at doon, at biglang natagpuan niya ang kanyang sarili na natigil sa mga sanga- ng isang malaking puno. Ngunit-ang lakas ng hangin na binunot nito ang puno. Ang Zaynab (AS) ay nakahawak sa isang sangay ngunit nasira iyon. Sa sobrang gulat ay kinuha niya ang dalawang sanga ngunit ang tuktok na ito ay bumigay at naiwan siyang nahuhulog nang walang suporta. Tapos nagising siya. Nang sinabi niya sa kanyang lolo, ang Propeta (SAW), tungkol sa panaginip na ito ay umiiyak siya nang husto at sinabi,
"O anak kong babae. Ang punong iyon ay ako na malapit nang umalis sa mundong ito. Ang mga sanga ay ang iyong ama na si Ali at ang iyong ina na si Fatima Zahra, at ang mga sanga ay ang iyong mga kapatid na sina Hasan at Husayn. Lahat sila ay aalis sa mundong ito bago mo gawin, at pagdurusa mo ang kanilang paghihiwalay at pagkawala. "

Si Zaynab (AS) ay nagbahagi sa kanyang mga kapatid na lalaki ng hindi pangkaraniwang posisyon ng pagkakaroon ng gayong mga halimbawa upang tingnan, tularan at alamin mula, bilang kanyang apong ama, ang Propeta ng Allah (SAW) ang kanyang ina na si Fatima (AS), anak ng Propeta, at tatayin niya si Imam Ali (AS), pinsan-kapatid ng Propeta. Sa dalisay na kapaligiran na bumabalot sa kanya ay nasipsip niya ang mga aral ng Islam na ibinigay ng kanyang lolo, at pagkatapos niya ang kanyang ama. Dito din natutunan niyang makabisado ang lahat ng mga kasanayan sa sambahayan na may mahusay na husay.

Halos hindi niya nakamit ang malambot na edad na pitong nang pumanaw ang kanyang mahal na ina. Ang pagkamatay ng kanyang ina ay malapit na sumunod sa pag-ibig ng namatay na lolo. Maya-maya pa ay ikinasal si Imam Ali (as) kay Umm ul-Banin, na ang debosyon at kabanalan ay naghimok kay Zaynab (as) sa kanyang pag-aaral.

Habang ang isang batang babae pa rin ay buong kayang niyang alagaan at maging responsable sa pagpapatakbo ng sambahayan ng kanyang ama. Tulad ng pag-aalaga niya sa ginhawa at kadalian ng kanyang mga kapatid, sa kanyang sariling kagustuhan siya ay matipid at walang tigil na mapagbigay sa mga mahirap, walang bahay at walang magulang. Matapos ang kanyang kasal ang kanyang asawa ay naiulat na sinabi, "Hadrat Zaynab (AS) ay ang pinakamahusay na maybahay."

Mula sa maagang panahon ay nakabuo siya ng isang hindi nababali na ugnayan ng pagkakakabit sa kanyang kapatid na si Imam Husayn (AS). Sa mga oras na bilang isang sanggol sa mga bisig ng kanyang ina ay hindi siya mapayapa at mapahinto sa pag-iyak, tatahimik siya kapag hinawakan siya ng kanyang kapatid, at doon siya umupo nang tahimik na nakatingin sa mukha niya. Bago siya manalangin ay unang tumingin muna siya sa mukha ng kanyang minamahal na kapatid.

Isang araw nabanggit ni Fatima (AS) ang tindi ng pagmamahal ng kanyang anak na babae kay Imam Husayn (AS) sa Propeta (SAW). Huminga siya ng isang malalim na buntong hininga at sinabi na may mamasa-masa na mga mata,
"Mahal kong anak. Ang anak kong ito na si Zaynab ay haharapin ng isang libo at isang kalamidad at mahaharap sa matitinding paghihirap sa Karbala."

Ang Zaynab (AS) ay lumago sa isang mahusay na itinampok na dalaga. Sa kanyang pisikal na hitsura ay maliit ang alam. Nang ang trahedya ni Karbala ay sumapit sa kanya sa kanyang midfifties napilitan siyang lumabas na walang saplot. Noon ay sinabi ng ilang tao na lumitaw siya bilang isang 'nagniningning na araw' at isang 'piraso ng buwan'.

Sa kanyang pagkatao ipinakita niya ang pinakamahusay na mga katangian ng mga nagpalaki sa kanya. Sa kahinahunan at katahimikan ay inihalintulad siya kay Umm ul-Muminin Khadija, ang kanyang lola (AS); sa kalinisan at kahinhinan sa kanyang ina na si Fatima Zahra (AS); sa husay sa kanyang amang si Ali (AS); sa pagtitiis at pagtitiis sa kanyang kapatid na si Imam Hasan (AS); at sa kagitingan at katahimikan ng puso kay Imam Husayn (AS). Sinasalamin ng kanyang mukha ang pagkamangha ng kanyang ama at ang paggalang ng kanyang lolo.

Nang dumating ang oras para sa kasal, siya ay ikinasal sa isang simpleng seremonya sa kanyang unang pinsan, si Abdullah ibn Ja'far Tayyar. Si Abdullah ay dinala sa ilalim ng direktang pangangalaga ng Propeta (SAW). Matapos ang kanyang kamatayan, si Imam Ali (AS) ay naging kanyang tagasuporta at tagapag-alaga hanggang sa siya ay tumanda. Lumaki siya upang maging isang guwapong kabataan na may nakalulugod na ugali at nakilala sa kanyang taos-pusong pagkamapagpatuloy sa mga panauhin at walang pag-iimbot na kabutihan sa mga dukha at nangangailangan.

Magkasama ang batang mag-asawang ito ay mayroong limang anak, kung saan apat ang anak na lalaki, Ali, Aun, Muhammad, at Abbas, at isang anak na babae, si Umm Kulthum.

Sa Medina, kasanayan ni Zaynab na magsagawa ng regular na pagpupulong para sa mga kababaihan kung saan ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at itinuro sa kanila ang mga tuntunin ng Deen of Islam na nakalatag sa Holy Quran. Ang kanyang mga pagtitipon ay maayos at regular na dumalo. Nakapagbigay siya ng mga aral nang may kalinawan at talino sa pagsasalita na siya ay nakilala bilang Fasihah (husay na magaling) at Balighah (masidhing magaling na magsalita).

Sa tatlumpu't pitong taong AH (pagkatapos ng Hijrah), si Imam Ali (AS) ay lumipat sa Kufa upang tuluyang makamit ang kanyang karapatang posisyon bilang khalifah. Kasama niya ang kanyang anak na si Zaynab (AS) at asawa nito. Ang kanyang reputasyon bilang isang nakasisiglang guro sa mga kababaihan ay nauna sa kanya. Naroroon din ang mga kababaihan sa kanyang pang-araw-araw na pag-upo kung saan silang lahat ay nakinabang mula sa kanyang pagkakamali, karunungan at iskolarsip sa pagpapahayag ng Qur'an. '

Ang lalim at katiyakan ng kanyang kaalaman ay nakakuha sa kanya ng pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang pamangkin na si Imam Ali Zayn ul-Abidin (AS), ng 'Alimah Ghayr Mu'allamah,' siya na may kaalaman nang hindi tinuro '.

Ang Zaynab (AS) ay binansagan ding Zahidah (abstemious) at 'Abidah (nakatuon) dahil sa kanyang kabastusan at kabanalan. Natagpuan niya ang kaunting interes sa mga salitang adorno, palaging ginusto ang kaligayahan at ginhawa ng Susunod na Daigdig kaysa sa mundong ito. Sinabi niya dati na para sa kanya ang buhay sa mundong ito ay bilang isang pahingahan upang mapawi ang pagkapagod sa isang paglalakbay.

Mapagpakumbaba at may mataas na moralidad, ang kanyang pangunahing pag-aalala ay ang pagsisikap na kalugdan ang Allah at sa paggawa nito ay naiwasan niya ang anumang bagay na hindi gaanong nagdududa.

Hadrat Zaynab (AS) ang samyo ng Banal na Ahl-ul-Bayt

Sino si Zaynab? Bakit tumitingin tayo sa kanya? Siya ay apo ng Propeta Muhammad at Khadija, anak na babae nina Fatima az-Zahraa at Ali, ang kapatid na babae ng Mga Kabataan ng Paraiso, Hassan at Hussein, at ang minamahal na tiya ni Imam Ali Zayn al Abideen. Sa pamamagitan ng isang napalad na pamilya, si Zaynab ay may ganoong perpektong mga halimbawa na dapat asahan.

Sinasabi ng isang pagsasalaysay na ang mga katangian ni Zaynab ay kumakatawan sa bawat miyembro ng kanyang pamilya: sa kanyang pagiging seryoso at pagiging mahinahon ay siya si Khadija; sa kanyang kahinhinan at kadalisayan ang kanyang ina na si Fatimah; sa kanyang pagkamakahulugan, ang kanyang ama na si Imam Ali; sa kanyang pagpipigil at kakayahang magtiis, ang kanyang kapatid na si Imam Hassan; at sa tapang at may pusong leon, ang kanyang kapatid na si Imam Hussein.

Sinabi ni Propeta Muhammad (SAW) kay Fatima

"Mahal kong anak, ang anak kong ito, si Zaynab, ay haharap sa isang libo't isang kalamidad at mahaharap sa mga malubhang paghihirap sa Karbala."

Alam namin ang kanyang mga aksyon at talumpati sa pamamagitan ng isang dramatikong kaganapan sa kanyang buhay: The Massacre of Karbala. Nakita namin kung paano niya sinasalamin ang ilaw ni Ahl-ul-Bayt, at ang pagmamahal niya sa kanila. Ang mga aksyon nina Imam Hussein at Zaynab 'sa mga oras ng pagdurusa ay ipinakita sa amin kung ano talaga ang paninindigan at ibig sabihin. Ibinigay ni Imam Hussein ang kanyang buhay alang-alang sa Islam, at naroroon si Zaynab upang panindigan ang kanyang mga salita, upang ipagtanggol sila, at dalhin ito sa simbolismo ng kanyang pasensya.

Matapos ang kalunus-lunos na labanan sa Karbala, walang natira (tanggapin ang mahina niyang pamangkin), upang tumayo sa pang-aapi at magsabi ng totoo. Sa kasong ito para sa Zaynab,

Ngayon alam ang buhay ni Zaynab at ang mga trahedya ng Karbala na pinagdaanan niya, ilan sa atin ang tunay na nagpapasalamat sa ngayon? Nagpapasalamat sa pag-alam na siya ay tumayo at nagsalita upang matiyak na magkakaroon ng bukas para sa Islam, Ahl-ul-Bayt, at sa gayon magkaroon tayo ng marangal na titulo bilang Shia. Palaging tandaan kung paano tumayo si Zaynab sa mga kaaway na may mga katangian ng Ahl-ul-Bayt sa kanya.

Lahat ng mga dumalaw sa Damasco ay mangako na ang dambana ng Sayyedah Zainab (AS) ay nakatayo bilang isang tagapagtaguyod para sa mga mamamayan ng kabisera ng Syrian tulad ng kanyang lolo na si Propeta Muhammad (SAW) para sa mga tao ng Madinah. Sa paningin ng kanyang malawak na mausoleum, ang mga ulo ay ibinaba sa pag-upo, habang ang mga puso ay puno ng paggalang. Ang mga labi ay nagsisimulang gumalaw ng taimtim sa parirala: "Kapayapaan sa iyo O '(engrandeng) anak na babae ng Propeta ng Allah at Khadija. Kapayapaan sa iyo O' anak ng Pinuno ng Tapat at Fatima az-Zahra. Kapayapaan sa iyo O 'kapatid ng mga Kabataan ng Paraiso, Imam Hasan at Imam al-Husayn. Kapayapaan sa iyo O' Zaynab ... "

Ang pamantayan ng pagbati para sa dakilang ginang na ito ay mahaba at puno ng mga mahusay na gumagalaw na parirala na matatag na patotoo sa kanyang tungkulin sa pagpapanatili ng mga halaga ng buhay at Islam. Pinayuhan ang mga interesado na basahin ang kanyang ziyarat-namah sa orihinal na Arabe kasama ang pagsasalin upang magkaroon ng wastong pananaw ng Heroine ng Karbala, na ang anibersaryo ng kapanganakan (5th Jamadi al-Awwal) ay ipinagdiriwang sa Islamic Iran bilang Nurse Day.

Ngunit ito ay magiging isang matinding kawalang-katarungan at kawalang-galang sa ginang na Zaynab (AS) kung malilimitahan natin ang kanyang pakikibaka sa mga tungkulin lamang ng isang paramedik na nangangalaga sa mga pasyente at tumutulong sa kanila sa kanilang paggaling.

Hindi! Ang apong anak na babae ng Propeta ay isang paragon ng kabutihan sa bawat larangan, sa lawak na siya ay madalas na tinatawag na Sharikat al-Husayn (Associate in the Mission of Imam al-Husayn (AS)). Ang katotohanan na ang kanyang pamangkin, si Imam Zayn al-Abedeen (AS), ay tinukoy siya bilang "O 'Tita! Ikaw ay isang mas ligtas nang hindi natuto mula sa sinuman," ay nagsasalita ng dami ng karunungan at kaalaman ng ginang na ang magaling na mga sermon sa ang mga korte ng Kufa at Damascus, ay nagbalik ng alaala sa kanyang bantog na ama, si Imam Ali (AS).

Walang nars na tinawag na Aqeelatuna (Our Wise Lady) ng kanyang pamayanan bilang Zaynab (AS) na tinugunan ng Bani Hashem. Gayundin, walang nars, subalit nakatuon, ay magsasakripisyo ng kanyang sariling mga anak na lalaki para sa anumang kadahilanan. Gayunpaman ginawa ni Zaynab. At nang ipinaalam sa kanya ng kanyang kapatid na kapwa mga kabataan, sina Aun at Muhammad, ay uminom ng elixir ng pagkamartir alang-alang sa Islam, siya ay nagpatirapa sa larangan ng Karbala bilang pasasalamat sa Makapangyarihang Allah, sa pagkakaloob sa kanya ng ganoong mga pabor.

Hindi ito upang mapahamak ang propesyon ng mga paramediko, na dapat munang alamin ang mga prinsipyo ng pananampalataya bago tawaging kanilang makatao. At kung gagawin nila ito, sa Zaynab (AS), tiyak na makakahanap sila ng isang modelo ng kahusayan sa paghubog ng kanilang buhay at makamit ang kaligtasan sa hinaharap. Matapos ang trahedya ng Karbala nang siya ay dinala bilang isang bihag kasama ang mga bata at kababaihan ng sambahayan ng Propeta sa korte ng mga malupit, hindi niya naramdaman na ang pinakamaliit na masupil. Ito ay ang kanyang di-masayang espiritu, na yumanig ang mga base ng malupit sa kanilang mga pundasyon at ginawang takot na takot ni Yazid ang Ahl ul-Bait.

Ang unang bagay na ginawa niya ay ang pagdaraos ng seremonya ng pagluluksa para sa mga martir ng Karbala sa Damasco upang maliwanagan ang mga tao sa misyon ng Imam al-Husayn (AS) - Isang misyon laban sa kawalan ng katarungan sa politika at katiwalian sa lipunan na sinubukan ng libertine na si Yazid walang kabuluhan upang mawala.

Ang Zaynab (AS), kung gayon ay isinasagawa ang paggunita ng trahedya ng Ashura na patuloy na naobserbahan ng mga tapat mula pa noong mga buwan ng Muharram at Safar. Sa ganitong paraan binuhay niya ang Islam at mga pagpapahalagang pangkatao.

Hadrat Aun at Muhammad

Si Aun at Muhammad ay mga anak ni Bibi Zainab. Hindi nila sinamahan si Bibi Zainab nang umalis siya sa Madina kasama si Imaam Hussain AS Bago pa magsimula ang paglalakbay ni Imaam Hussain mula sa Mecca, dinala ni Hazrat Abdullah ibne Jaffer ang kanyang dalawang anak na lalaki sa Mecca at iniabot kay Imaam Sinabi ni Hussain, "Ya Imaam, dahil mayroon kang nagpasya na pumunta at hindi ako papayagang sumama sa iyo, mangyaring isama ang aking dalawang anak na lalaki. Kakatawan ni Aun ang kanyang lolo sa ina na si Hazrat Ali AS at ang isa ay kumakatawan sa kanyang lolo sa ama na si Hazrat Jaffer-e-Tayyaar ".

Si Aun at Muhammad ay medyo bata pa. Naiulat na si Aun ay mga labintatlo at si Muhammad ay isang taon o dalawang mas bata. Nalaman nila ang sining ng bakod mula sa kanilang tiyuhin na si Hazrat Abbas.

Sa gabi bago sinabi sa kanila ni Ashura Bibi Zainab, "Mga anak ko, bukas magkakaroon ng laban. Hindi ko kayo mahihiling na labanan dahil bata pa kayo. Ngunit kung may mangyari kay Imaam Hussain, habang buhay pa kayo, gagawin ko napuno ka ng kahihiyan. " Parehong tumayo ang mga batang lalaki at sinabi na "Ina, mayroon kaming dugo nina Ali at Jaffer sa aming mga ugat.
Ang aming mga apohan ay mga mandirigma na ang katanyagan ay palaging maaalala. Sa palagay mo maaari ba nating mapahiya sila? Higit pa sa tayo ay mga mag-aaral ng Tiyo Abbas. Ina, maliban kung ipagbawal mo kami at pigilan kami mula sa pakikipag-away, pupunta kami sa larangan ng digmaan at ipakita sa mga kaaway ng Islam kung gaano katapang ang laban ng mga anak ng Islam. Ang nais lang namin sa iyo ay isang pangako na hindi mo kailanman iiyakan sa amin. O ang mga kaluluwa ay hindi magpahinga sa kapayapaan kung kayo ay magdalamhati para sa amin pagkatapos na kami ay nawala ".

Ang luha ng saya at pagmamalaki ay dumaloy sa mga mata ni Bibi Zainab habang niyakap ang kanyang dalawang lalaki. Sa umaga sa pangkalahatang pag-atake mula sa kaaway, sina Aun at Muhammad ay nakikipaglaban kasama sina Ali Akber, Qasim at Hazrat Abbas. Sa tuwing magtagumpay ang alinman sa kanila sa pagbagsak ng isang kaaway, pagmamalaki niyang titingnan si Hazrat Abbas na ngingiti at tumatango ang kanyang pag-apruba. Gayunpaman, hindi bibigyan ni Imaam Hussain ang dalawang batang lalaki ng pahintulot na pumunta para sa solong labanan. Labis silang nabigo.

Lumapit sila sa kanilang ina para humingi ng tulong. Nagpadala si Bibi Zainab ng isang tao upang hilingin kay Imaam Hussain na pumunta sa kanyang tent., Nang dumating ang Imaam ay sinabi ni Bibi Zainab, "Hussain, sa labanan ng Siffeen Abbas ay walong taong gulang pa lamang. Nang makita niya ang isang taong nagtatangka sa pag-atake sa iyo, sumugod siya sa ang larangan ng labanan at pumatay sa lalaki. Naaalala mo ba kung gaano ang pagmamalaki ng ating amang si Ali? Ngayon ay nais ko ring ipagmalaki ang aking mga anak na lalaki. Nais kong makita silang lumabas doon at ipagtanggol ang Islam. Hindi mo ba ako papayagang magkaroon ng pribilehiyong iyon? " Si Imaam Hussain ay nakatayo doon sa katahimikan. Tumingin siya sa ate niya.

Nakita niya ang pagkabigo sa mukha nito. Nakita niyang namuo ang luha sa mga mata nito. Inakbayan niya ang dalawang lalaki at dinala sa kanilang mga kabayo. Hinalikan niya sila at pagkatapos ay tinulungan silang umakyat. "Pumunta," sabi ni Imaam, "Pumunta, at ipakita sa mundo kung paano ang mga kasing bata mo ay maaaring labanan ang kawalan ng katarungan at pang-aapi ni Yezid!" Pagkatapos ay tumalikod siya at itinaas ang kurtina ng tolda. Tinaas ng mga kamay ang mga lalaki at sinabing "Fi Amaani-llah, ina!" Sumagot si Bibi Zainab, "Bismillah aking mga anak. Sumaiyo ang Allah!"

Ang dalawang batang lalaki ay sumakay sa larangan ng digmaan. Matapang silang lumaban. Sa isang punto ay tinanong ni Umar Sa'ad, "Sino ang dalawang batang ito? Nag-aaway sila tulad ng nakita kong nakikipaglaban si Ali ibne Abu Taalib." Nang masabihan siya kung sino sila inutusan niya ang kanyang mga sundalo na isuko ang mga solong laban at palibutan at patayin ang mga lalaki. Inatake sina Aun at Muhammad mula sa lahat ng panig. Di nagtagal ay sobrang lakas na sila at brutal na pinatay. Sina Imaam Hussain at Hazrat Abbas ay dinala ang dalawang batang katawan sa isang tent at inilapag sa sahig. Naglakad si Imaam papunta sa tent ni Bibi Zainab. Natagpuan niya siya sa sijdah na nagdarasal, "Ya Allah, nagpapasalamat ako sa iyong pagtanggap ng aking sakripisyo. Ang aking puso ay napuno ng pagmamalaki sapagkat ang aking dalawang anak na lalaki ay nagbigay ng kanilang buhay para sa iyong relihiyon."

Si Hadrat Zainab (AS) ay nagsasalita sa korte ni Yazid bin Mu'awiyah

Matapos ang patayan ng Imam Husayn bin 'Ali (as) at ang kanyang mga kasama sa Karbala, ang mga puwersa ni Yazid bin Mu'awiyah ay dinakip ang mga bata at kababaihan ng caravan ni Husayn bilang mga bilanggo. Dinala sila mula sa Karbala patungong Kufa at mula sa Kufa hanggang sa Damasco, ang kabisera at kuta ng kapangyarihan ng Umayyid. Sa Damasco, ang mga kababaihan at bata ay iniharap sa korte (darbar) ni Yazid. Tinipon ni Yazid ang lahat ng mga marangal at opisyal ng kanyang kapital para sa okasyong iyon. Nang ang mga bilanggo kung saan dinala, nakita nila na ang ulo ni Imam Husayn ay nasa paanan ng tinik ni Yazid.

Masayang binibigkas ni Yazid ang ilang mga tula kung saan hayagang tinanggihan niya ang Pagkapropeta ni Propeta Muhammad (saw) at nanawagan sa kanyang mga ninuno (na pinatay ng hukbong Muslim sa labanan ng Badr) upang saksihan ang paghihiganti na nakuha niya mula sa pamilya ni ang Propeta. Nasa ilalim ito ng isang pangyayaring sisingilin ng damdamin na si Zaynab bin Ali, ang matapang na anak na babae ng isang matapang na ama, ay tumayo at nagbigay ng isang nakakaantig na pagsasalita bilang tugon sa mga pahayag ni Yazid. Sa pangalan ng Allah the, ang Mapalad, ang Maawain.

Ang lahat ng papuri ay para kay Allah, ang Panginoon ng Uniberso, ang mga pagpapala ni Allah ay nasa buong Pamilya ng Kanyang Messenger. Sinabi ni Allah: "Kung gayon ang wakas ng mga gumagawa ng masasamang gawain ay tanggihan nila ang mga talata ng Allah at pangungutya sila". (Quran 30:10)

Oh Yazid! Sa palagay mo ba sa pamamagitan ng paggawa sa amin ng mga bilanggo sa paraang kinukuha kami mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa kahihiyan - sa palagay mo ba ay sa pamamagitan nito ay pinahiya mo kami sa paningin ng Allah at nakakuha ka ng respeto para sa sarili mo ?! Ang maliwanag na tagumpay mong ito ay ang resulta ng kadakilaan ng iyong lakas at matayog na katayuan kung saan ipinagmamalaki mo ....

Nararamdaman mo na nasakop mo ang buong mundo at ang iyong mga gawain ay nakaayos at ang aming domain ay nasa ilalim mo ng kontrol ... At nakakalimutan mo ba na sinabi ng Allah: lahat kay Allah, at sila ay magkakaroon ng masakit na pagkastigo ". (Quran 3: 177)
Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Zaynab si Yazid na ang kanyang lola at iba pang mga kamag-anak ay dumating sa kulungan ng Islam pagkatapos lamang ng pagbagsak ng Mecca sa mga kamay ng mga Muslim. Dahil ang Mecca ay kinuha nang walang anumang digmaan o pagdanak ng dugo, ayon sa batas ang buong naninirahan ay maaaring gawing alipin ng Propeta. Ngunit ang Propeta, mula sa kanyang awa, ay idineklara sa mga tao ng Mecca na 'Palayain kita mula sa mga pagkaalipin, malaya ka.'

Sa madaling salita, nais ni Zaynab na alalahanin ni Yazid na ang kanyang mga ninuno ay ang 'napalaya' na mga alipin 'ng kanyang lolo. Tingnan ang tapang ni Zaynab! Nakatayo bilang isang bilanggo sa korte ng Yazid, hindi siya nag-atubiling paalalahanan siya ng kanyang katotohanan.

Hustisya ba, O anak ng mga napalaya na alipin !, na bibigyan mo ng hijab ang iyong mga kababaihan at aliping babae, samantalang ang mga anak na babae ng Sugo ng Diyos ay nakakulong? Ininsulto mo sila sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga takip; inilantad mo ang kanilang mga mukha sa mga kaaway - mula sa isang lungsod hanggang sa isa pa.

Lahat ng tao anuman ang kanyang mataas o mababang katayuan ay nakatingin sa kanilang mga mukha. Ang mga kababaihan ay walang kanilang mga gents o tagapagtanggol kasama nila.

Pagkatapos ay pinapaalala ni Zaynab sa madla ang pinagmulan ni Yazid: ang kanyang lola, si Hind (asawa ni Abu Sufyan), ay nag-utos sa kanyang alipin pagkatapos ng labanan sa Uhud na buksan ang dibdib ni Hamzah, tiyuhin ng Propeta, at ngumunguya sa kanyang atay kay 'mapatay' ang kanyang galit sa pagkamatay ng kanyang ama at kapatid na napatay sa Badr.

Ngunit, syempre, paano natin maaasahan ang proteksyon mula sa kanya na ang bibig ay dumura sa puso ng mga taong banal, na ang laman ay lumaki mula sa dugo ng mga martir? At bakit hindi niya dapat kamuhian tayo na naiinggit sa atin at nakakahiyang sabihin: 'Naisin ako ng aking mga ninuno na nakita ako ngayon; binabati nila ako at dinadasal na sana hindi maging mahina ang aking kamay '.

Sinasabi niya ito habang, sinasaktan niya [sa kanyang tungkod] ang ngipin ni Husayn, ang pinuno ng Mga Kabataan ng Paraiso. Bakit hindi niya sasabihin ang mga bagay na ito - siya na nagmura ng kanyang damdamin at sugat sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ng pamilya ni Muhammad, ang mga bituin ng pamilya ni 'Abdul Muttalib. Tumawag ka sa iyong mga ninuno na umaasang sasagutin ka nila. Isasama ka sa kanila at pagkatapos ay magsisisi ka at sasabihing naging pipi ang dila ko para hindi ko masabi ang sinabi ko.

O Allah! Bigyan mo kami ng aming karapatan, at maghiganti sa mga umapi sa amin; at ipadala ang iyong galit sa mga nagbuhos ng aming dugo at pumatay sa aming mga tagapagtanggol Ni Allah! O Yazid, sa pagpatay sa 'Husayn hindi mo napunit ngunit ang iyong sariling balat at hindi mo pinutol ngunit ang iyong sariling laman. Dadalhin ka sa Propeta na may mga krimen na pagbubuhos ng dugo ng kanyang mga anak at pinahiya ang kanyang pamilya. "Malalaman ng mga mapang-api kung kailan magbabago ang oras [laban sa kanila].

Halaw mula sa: The Right Path, Vol.1 No.4, 1993
Isinalin sa komentaryo ni SM Rizvi

.............................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*