?>

Arba'eeni Husseini (as)

Arba'eeni Husseini (as)Ang Arba'een ay kasabay ng 20 Safar sa kalendaryong Hijriyah. Ito ang ikaapatnapung araw pagkatapos ng trahedya ng Karbala kung saan si Imam al-Hussein (as) at ang kanyang mga kasama ay na-martir sa araw ng Ashura noong A.D. 61 Al-Hijrah.Naiulat nga ito, pagbalik nila mula sa Syria patungong Medina, ang mga bihag sa Karbala ay dumating doon noong ika-20 ng Safar, A.D. 61, AH at binisita ang libingan ni Imam al-Hussein (as). Ito ang araw kung kailan si Jâbir Bin Abdullah al-Ansârî ay dumating sa Karbala upang bisitahin ang libingan ni Imam al-Hussein (as). Sa mga tradisyon ng Shiah, ang araw na ito ay itinuturing na napakahalagang araw at ang isa sa mga partikular at lubos na inirekumenda na mga kasanayan sa araw na ito ay ang Ziyârah ng Arbaeen. Ang kasanayan na ito ay isinasaalang-alang, ayon sa isang tradisyon na maiugnay kay Imam al-Hassan al-'Askarî (as) ika-11 Shiah Imam, isa sa mga palatandaan ng isang Mu'min (ang kanilang totoong Shiah-Muslim).

Ayon sa hadith na ito, na iniugnay kay Imam al-Askarî (as), ang pagbisita sa libingan ni Imam al-Hussein (as) sa panahon ng Arba'een ay itinuturing na isang patunay ng katapatan sa kanila mga Ahlul-Bayt ng Mahal na Propeta ng Islam (saww). Ang dakilang martsa/prusisyon ng Arbaeen sa mga Shiah, na sumusubok na makarating sa Araw ng Arba'een mismo sa Karbala ay isa sa pinakamahalagang seremonya ng pagluluksa kung saan lumahok ang kanilang mga Shiahs mula pa sa ibat-ibang sulok ng buong mundo. Ang martsa/prusisyon na ito, ay isa sa paraang aplikasyon ng hadith na naka-saad sa itaas.

Ang araw na ito, ay isang pampublikong opisyal na piyesta ng pagluluksa sa Iran, Iraq, Lebanon, Bahrain, Turkey, Pakistan at iba pa... Ipinagdiriwang ng mga Shiahs, ang Araw ng Arbaeen at nagsasagawa sila ng mga seremonya at prusisyon ng pagluluksa, ginagawa ang mga paggalaw na ritmo bilang tanda ng pagluluksa sa pampublikong espasyo para lamang kay Imam al-Hussein (as).

Mga kasaysayan:

Ang ugat ng salitang Arba'een ay nangangahulugang sa wikang Arabe: Ika-apatnapu (The 40th). Ang bilang ng apatnapung araw ay isa sa mga bilang na mayroong isang esoteric na kahulugan sa aral ng mga Shiismo. Ang ikaapatnapung araw ng pagkamartir kay Imam al-Hussein (as) at ang kanyang mga pamilya, mga kasama sa Karbala, na kasabay ng ika-20 ng Safar, ay itinuturing ito na napakahalagang kahalagahan sa kasaysayan ng Katotohanan laban sa kalupitan sa mga Ahlul-bayt ng Propeta sa Islam. Ang araw na ito ay kung saan tinatawag na Arba'een Husseinî (as). Ang kahalagahan ng araw na ito ay naiugnay din sa katotohanang ito, ay sa araw na ito na si Jâbir Bin. Abdullah al-Ansârî, na kilala bilang unang manlalakbay patungo sa Banal na Dambanang Lugar ni Imam al-Hussein (as) at ng kanyang mga kasamahan na na-martir sa araw ng Ashura sa Karbala, ay nagtungo din sa kanilang mga libingan [1].

Ayon sa ilang mga mapagkukunan ng kasaysayan na ito, bilang karagdagan kay Jâbir, ang mga nakaligtas sa trahedyang Karbala ay nagtungo rin sila sa Karbala sa araw na ito at nagbigay din sila ng isang banal na pag-ziyarah/pagbisita sa mga libingan ng mga martir sa Karbala [2].

Pagbisita ni Jâbir (ra):

Si Jabir, ay isa pang sahaba/kasama ng Mahal na Propeta ng Islam (saww) sa kanyang panahon, sin Jâbir Bin Abdullah al-Ansârî, ay itinuturing na una-unang manlalakbay sa libingan ni Imam al-Hussein (as). Sa ikaapatnapung araw (ang unang Arba'een) ng pagkamartir ni Imam al-Husayn (as) at libingan ng kanyang mga kapamilya at kasamahan noong ika-61 al-Hijra, nakarating siya sa kumpanya ni 'Atîyya' Awfi, sa Karbala at binisita niya kaagad ang libingan ni Imam al-Hussein (as). [3]

Ang pagbabalik ng mga bihag mula sa trahedyang Karbala:

Mayroong mga pagkakaiba sa mga istoryador tungkol sa pagbabalik ng mga bihag mula sa Karbala (ang mga miyembro ng Banal na Pamilya ng Propeta, Ahlul-Bayt (AS)) sa halip na ang drama ng (Karbala) patungo sa Medina:

Mayroon ding ilan sa kanila, tulad ni Muhaddith an-Nûrî, may akda ng librong Lu'lu 'wa Marjân [4] at ang kanyang mga alagad kasama na dito si Sheikh Abbâs al-Qommî, sa kanyang aklat na Muntaha al-Âmâl [5] isaalang-alang niya na hindi lamang ang pagbabalik na ito ang hindi nangyari sa taong iyon, ngunit ito ay magiging ganap na imposible sa kasaysayan ng Islam. Isinasaalang-alang din niya ang haba at layo ng paglalakbay, ang caravan ng mga bihag mula sa Karbala ay hindi maaaring maglakbay mula sa Kufa patungong Syria at pagkatapos ay bumalik sa Karbala sa loob lamang ng 40 araw pagkalampas lamang ng trahedya?. Bago si Muhaddith an-Nûrî, sumunod naman si Ibn Tawûs na, sa kanyang aklat na Iqbâl al-A'mâl, ay nagtanong sa ideya ng gayong kanilang pagbabalik sa mga lugar na ito. [6]

Bukod pa sa mahalagang distansya na nabanggit sa pangheograpiya, ang mga istoryador ay hindi sang-ayon sa ideyang ito, isulong ang iba pang mga argumento kasama na ang kawalan ng maaasahang dokumento sa paksang ito sa mga sinaunang mapagkukunan ng kasaysayan ng Islam. [7]

Ang ilang mga may-akda na tinanggap ang ideya ng pagbabalik ng mga bihag mula sa Karbala (mula sa mga pamilya ni Imam al-Hussein (as) sa mga lugar na patungo sa Syria hanggang patungo ng Medina, ay naniniwala sila na ang pagbabalik ng mga ito ay naganap patungo sa ang pagtatapos ng buwan ng safar o sa simula ng Rabî 'al-Awwal, o kahit huli, at hindi apat na pung araw pagkatapos ng trahedya ng Karbala.

Ang iba pa ay isinasaalang-alang na ang pagbisita sa libingan ni Imam al-Hussein (as) ng kanyang mga pamilya ay naganap sa kaarawan ng Arbaeen sa mga susunod na taon.

Sa kaibahan sa mga ideyang ito, naniniwala ang ilang mga may-akda, na ang caravan ng mga bihag ay mula pa sa Karbala ay maaaring maglakbay sa ibang direksyon. Iyon ay upang sabihin na siya ay umalis sa Syria patungo sa Iraq, at makakarating sa Karbala sa araw ng Arbaeen (ika-40 araw pagkatapos ng trahedya ng Ashura) at pagkatapos na bisitahin ang libingan ni Imam al- Husayn (a) at ng kaniyang mga pamilya at kasamahan, sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Medina. Ito ang ideyang ipinahayag sa Luhûf ni Ibn Tâwûs, na nagpapahiwatig na ang mga kasapi ng Ahlul-Bayt (AS) ay maaaring nagkatugma at nagkita-kita sila sa pagdalaw na ito, si Jâbir b. Abdullah al-Ansârî at ilan pang miyembro ng Banu Hashim. [8]

Ang mga tagataguyod ng ideyang ito sa pangkalahatan ay sinuri sa isang banda, ang mga kalsada na nagkokonekta sa Iraq at Syria at ang mga kundisyon ng transportasyon sa panahong iyon, at sa kabilang banda ang mga makasaysayang patotoo sa panahon na iyon ay kung kailan ang mga caravan ay may kaliskis sa Kufa at Syria, na tinatanggap ang posibilidad ng kanyang pagbabalik sa Karbala sa panahon ng Arbaeen.

Sa gayon ay inilagay nila ang mga argumento upang patunayan na ang mga account na iyon ay naaayon sa kung saan ang pamilya ni Imam al-Husein (as) ay nagtungo sa Karbala sa panahon ng Arbaeen sa taong 61 al-Hijra. [9] Kabilang sa mga mahahalagang libro, na nakasulat sa kumpirmasyon ng ideyang ito at bilang tugon sa kanilang mga kalaban, maaari naming banggitin ang Pananaliksik sa kauna-unang Arbaeen ng Shaeedus Shohadah (Imam al-Hussein (as)) na sinulat ni Sayyid Muhammad Ali Qâdî Tabâtabâ'î.

Zîyarat Arba'een:

Si Imam al-Hassan al-'Askarî (as) na binanggit niya sa isang hadith, na ay limang mga katangian para sa tapat na (Mu'min). Ang ziyarat ni Imam al-Hussein (as) sa panahon ng Arba'een ay isa sa mga katangiang ito. [10]

Gayundin naman, mayroong isang maka-Diyos na teksto ng pagbisita para sa araw ng Arba'een mismo, na iniugnay naman ito ni Imam as-Sâdiq (as). [11] Inilagay ito ni Sheikh Abbas al-Qomî ang diyos na pagbisita sa kanyang Mafâtîh al-Jinân, sa ikatlong kabanata, pagkatapos ng pangalawang diyos na pagbisita sa teksto na nakatuon sa Araw ng Ashura, sa ilalim ng pamagat ng Ziyârat Arba'een.

Ayon kay Qâdî Tabâtabâ'ï, ang ziyarâ (pagbisita) sa araw ng Arba'een ay tinawag din sa mga Shiahs, ang ziyarâ ng Maradd ar-Ra's. [12] Ang ibig sabihin ng Maradd ar-Ra ay ang pagpapanumbalik ng ulo, at nangangahulugan sa araw na ito ang mga bihag ng Karbala (mga miyembro ng Ahlul-Bayt (AS) ay bumalik sa Karbala at idinala nila at ibinalik ang banal na ulo ni Imam al-Hussein (as) upang ilibing sa Karbala kasama ang kanyang Banal na Katawan.

Marso ng Arba'een:

Ang rekomendasyon ng pagbisita kay Imam al-Hussein (as) libingan sa panahon ng Arba'een ay naging sanhi ng paglipat ng mga Shiahs, lalo na ang mga nanirahan sa Iraq, bawat taon mula sa iba't ibang bahagi ng Iraq ay patungo sila sa Karbala. Ang martsa na ito, sa pangkalahatan ay isinasagawa sa paglalakad, ay isa sa pinakamalaking kaganapan at prusisyon ng relihiyosong Muslim sa buong mundo.

Noong 1392 AH (ibig sabihin, sa taog 2013 ec at 1435 hl), iminungkahi ang paglahok ng ilang 20 milyong mga peregrino sa prusisyon na ito. [13] May ilan ding mga ulat ay binanggit ang pagkakaroon ng 15 milyong Shiahs sa Karbala sa panahon ng Arba'een sa parehong taon. [14]

Isinulat din ni Qâdî Tabâtabâ'ï, na ang pagmartsa patungo sa direksyon ng Karbala sa panahon ng Arba'een ni Imam al-Hussein (as) ay isinagawa ng mga Shiahs na buhay kahit pa sa mga banal na Imam (as). [15]


Mga Sanggunian:

1. Qummi, Safina-t-al-Bihâr, 1414 hl, vol. 8, p. 383
2. Ibn Tâwûs, Luhûf, 1414 hl, p. 225
3. Qumî, vol. 8, P. 383
4. Nûrî, pp. 208-209
5. Qummî, pp. 524-525
6. Ibn Tâwûs, Iqbâl al A'mâl, vol. 2, p.589
7. Subhâniniâ, ang buong artikulo, Ranjbar pp. 168-172.
8. Ibn Tâwûs, p. 225
9. Ranjbar, pp. 172-187; Fâzil, ang buong artikulo.
10. Tûsî, vol. 6, p. 52
11. Tûsî, vol. 6, p. 113
12. Qâdî Tabâtabâ'ï, p. 2
13. fardanews.com
14. fardanews.com
15. Qâdî Tabâtabâ'ï, p. 2
wikishia

.........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*