?>

Ano ba ang tunay na Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan?

Ano ba ang tunay na Pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan?

Bawat taon sa ikasiyam na buwan ng Islamikong kalendaryo, mga Muslim sa buong mundo ay magsiilag sa pagkain, pag-inom, pakikipag-usap sa mga bagay na walang kabuluhan at iba pang mahigpit na ipinagbabawal na mga aktibidades bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog ng araw.

Bawat taon sa ikasiyam na buwan ng Islamikong kalendaryo, mga Muslim sa buong mundo ay magsiilag sa pagkain, pag-inom, pakikipag-usap sa mga bagay na walang kabuluhan at iba pang mahigpit na ipinagbabawal na mga aktibidades bago sumikat ang araw hanggang sa paglubog ng araw.

Ang pag-aayuno ay inireseta ng Abrahamikong relihiyon: 

Ang Hudyo, Kristiyano at Muslim na relihiyon, ang pag- aayuno ay iniutos sa lahat, sinusunod ni Moses (a) ang mabilis na apatnapung araw sa Bundok Sinai sa panahon ng pagpahayag ng Sampung Utos. (Exodo 24:18) Bagama't hindi madalas ngayon, sa mga Hudyong tradisyon ay mabilis ang panahon sa pagdadalamhati o nasa panganib. Karamihan sa mga mapanatang Hudyo ay nag-aayuno pa rin sa Araw ng Pagbabayad-sala at paggunita sa isang linggong pagkawasak ng Herusalem noong 597 BC. Si Jesús de Nazaret, kapayapaan maging sa kanya, ay nag-aayuno din siya sa pagdating sa Araw ng Pagbabayad-sala at sinusundan ang apatnapung araw ang pag-aayuno ni Moses (a) upang maiwasan ang mga pag-tukso ng demonyo.

"Pagkatapos si Hesus ay dinala ng Espiritu sa mga ilan upang siya'y tuksuhin ng diyablo. Pagkatapos ng aayuno ng apatnapung araw at apatnapung gabi, nagutom siya." (Mateo 4: 2)
Maraming mga Kristiyano inobserbahan ang apatnapu't - araw mabilis bago ang Easter, ngunit ngayon ay may kasamang pag-iwas lamang ng ilang mga pagkain sa halip ng lahat ng pagkain at inumin. Ang pag-ayuno ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan at maging opsyonal, ay mabilis sa karamihan ng iba pang mga araw ng taon.

Ang Nag-iisang Diyos sa pag-aayuno para sa mga tapat na; At ito ay may maraming mga kapakinabangan. Material Pleasures ay maaaring masaklaw ng pagkain at inumin, sekswal na kaluguran at banidad. Ang pag-aayuno ay nangangailangan na umiwas mula sa mga ito, pagpunta laban sa mga natural na likas na ugali ng tao upang obserbahan ang utos ng Diyos. Ito ay nagbubuo mula at pinatitibay sa sarili ng isang tao, nagdadala sa kanila ng mas malapit sa kanilang mga May-kapal. Iba pang mga pakinabang ng pag-aayuno ay kinabibilangan ng:

Ang pag-aayuno itanim ang pasensya, ay nagtuturo sa sariling pag kontrol at disiplina.
Ang pag-aayuno ay nagdaragdag ng pagkahabag sa mga kapus-palad.
Ang pag-aayuno ay tumutuon sa espiritwalidad at binabawasan ang diskarte patungo sa materyalismo.
Ang pag-aayuno ay maraming mga benepisyo sa kalusugan.
Ang pag-aayuno ay maaaring maging sala sa mga kasalanan at upang makakuha ng isang mahusay na gantimpala.
Ang pag-aayuno ay bahagi ng isang malakas na plano ng espirituwal at pisikal na pag-renew.
Ang pag-aayuno ay gumugunita sa mahalagang banal na relihiyon na mga kaganapan.
Ang Muslim na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isang pagpapatuloy ng mga mahabang kasaysayan ng pag-aayuno sa Abrahamikong relihiyon. Ang mga benepisyo ng Gawain ng sariling-pagpapabuti ng pag-aayunong ito ay isang mahalagang kagamitan para sa pagpapabuti ng pananampalataya at pagsasanay ng relihiyon na paraan.
"At ang mga tao kung saan ay mabilis at sa mga kababaihan na ito ay mabilis ... inihanda ng Diyos para sa kanila ang kapatawaran at isang dakilang gantimpala." (Qur'an 33:35)


Ano ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan?

Sa madaling salita, ang mabilis ay nagsasangkot ng pag-iwas mula sa lahat ng pagkain, inumin, walang-kabuluhang pagsalita at pagtatalik ng mga mag-asawa bago ang liwayway, kapag ang langit ay nagiging sapat na ilaw upang makilala sa isang itim na sinulid mula sa puting sinulid ng abot-tanaw, hanggang sa matapos ang paglubog ng araw kung saan ang pamumula ay matapos sa SIlangan kalahati ng kalangitan. Ang ilang mga tao ay hindi makapagsagawa ng pag-ayuno dahil sa kanilang edad, ang kundisyon ng kalusugan ng mga bata at iba pa at sa halip magbigay ng kawanggawa at / o bumubuo sa araw ng pag-aayuno na nawala sa ibang pagkakataon.

Gayunman, ang tunay na diwa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay higit pa sa pag-iwas mula sa ilang mga bagay. Ito ay isang panahon ng patuloy at puspusang pagsisikap tungo sa espirituwal na pagiging perpekto.

"Ang uhaw at gutom na mararanasan mo sa araw nang pag-aayuno, ito ay upang dalhin ninyo ang kalupitan at talino ng mga tagtuyot at taggutom ang magiging agenda sa Araw ng Paghuhukom."

Magbigay ng limos sa mga mahihirap at magkawang-gawa.
Tratuhin ang iyong mga magulang at matatanda na may paggalang.
Siya ang magiliw at mapagmahal sa kanilang mga anak at kabataan.
Pagpapahalaga para sa at pinoprotektahan ang iyong kamag-anak.
Iwasan ang pagbibigay ng kung anong wikang dapat na huwag pabulong man lamang.
Isara ang iyong mga mata sa kung ano ang bastos na makikita ng mga mata.
Gumawa ng isang binging tainga sa kung saan ay masyadong mapanirang-puri marinig.
Maging maawain, magiliw at mabait sa mga alila nang sa pagyaon mo, ang iyong anak, kung kinakailangan, makakatanggap ng kasingtulad na pakikitungo ng iba.
Bumalik sa paumanhin na Hinanap ko ang Diyos at Siya'y nalalapit lamang.

Ang Propeta (BPD)

Bilang karagdagan sa nag-aayuno saka itinutok sa kalaban ang isang mahusay na moral na karakter, ukulan ng mga Muslim ang mas maraming oras at enerhiya hangga't maaari sa buwan ng Ramadan sa pananalangin at pagdarasal sa nag-iisang Diyos. Sa panahon ng ilang mga gabi ng buwang ito, mga Muslim ay mananatiling gising sa buong gabi sa pagsamba.

Pagkatapos ng huling araw ng buwan ng Ramadan, mga Muslims ay ipagdiwang ang Eid ul Fitr upang markahan ang mga dulo ng pag-aayuno. Nagkikita-kita sila sa pagdarasal, pagkain at katamtamang regalo (lalung-lalo para sa mga bata). Gayunman, ito ay isang araw ng halo-halong damdamin, dahil ito ay ang pinaka-pinagpalang buwan ng Ramadan sa lahat ng kanyang mga pagkakataon para sa kapatawaran at gantimpala ay hanggang sa susunod na taon.

"Nanganganlong ako na pinapayuhan ang disposisyon, O Panginoon, na hindi mag-iwan ng madaling araw ngayong gabi, o sa buwan ng Ramadan ay dumating sa isang dulo,at ako pa rin ay mananatiling bilang nasasakdal na makasalanan (hindi pinatawad), nararapat na maparusahan, sa araw na ako ay nagpakita sa harap mo. "

Ang isang dalangin sa huling gabi ng Ramadan na itinuro ni Imam Ja'far as-Sadiq, sumakanya nawa ang kapayapaan.

Bakit ang pag-aayuno na inireseta lalo na sa buwan ng Ramadan para sa mga Muslim?

Ang buwan ng Ramadan ay ang ika-siyam na buwan sa kalendaryong Islamikong lunar. Dahil ang isang taon sa lunar ay higit sa isang linggo at kalahatingna mas maikli kaysa taong solar, ang Ramadan ay tumatakbo sa pamamagitan ng mga panahon. Ito ay isang banal na buwan na dahilan sa itinadhana ng Panginoon sa pagpahayag ng mga banal na teksto. Si Imam Ja'far as-Sadiq (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang Banal na Propeta (PBUH) na nagsabi:

"Ang aklat ni Abraham ay ipinahayag sa unang gabi ng Ramadan, ang Torah ay ipinahayag sa ika-anim na araw sa buwan ng Ramadan, ang Ebanghelyo ay ipinahayag nang ikalabing tatlong araw ng buwan ng Ramadan ... Ang Banal na Quran sa dalawampu't araw ng Ramadan ".
Ito ay sagrado rin dahil ito ay naglalaman ng Gabi ng Kamaharlikaan (Lailat ul-Qadr). Ang "Qadr" ay literal na nangangahulugang kapalaran, at sa gabing ito itinatakda ng Panginoon ang bawat kaganapang mangyayari sa mga susunod na taon sa lahat ng Kanyang paglikha.

Imam as-Sadiq (P), sa atin na:
"Sa panahon ng Lailat ul-Qadr, ang mga anghel, ang espiritu at ang mga eskriba ng kumpiyansa, ang lahat ng bumaba sa mas mababang langit at isulat kung ano ang itinatakda ng Panginoon sa taong iyon at kung gusto ng Diyos upang mag-pauna ng isang bagay o ipagpaliban ito o idagdag ito sa kauutosan ng anghel na burahin ito at palitan ito ng anumang itatakda ng Panginoon. "
Ang Banal na Propeta ng Islam (PBUH) ay nagsasabi sa atin sa mga dakilang pagpapala ng Ramadan.
"[Ang buwan ng Ramadan] ay umaapaw ng mga kabutihan, mahabagin, handang ipakita ang kanilang mga kasalanan ng pagkukulang at komisyon sa Diyos para sa kapatawaran. Ang kanyang mga araw, gabi at oras nito, sa paningin ng Diyos, ay mas hirang, dalisay at mahalaga ang mga araw, gabi at oras ng ibang mga buwan. ito ay malampasan ang lahat ng buwan sa mga biyaya at pinapaboran. Kaya, taos-puso, ligtas sa mga masama at makasalanang mga saloobin at mga aksyon, na may malinis na konsensiya na magdasal at hilingin sa Diyos na bigyan sila ng puso at pagtitiwala upang obserbahan ng mabilis ... sa loob ng buwang ito ... "

konklusyon

Mga Muslim obserbahan nang mas malinis, pati na sa iba pang gawing debosyon, upang ang pagiging malapit sa Diyos, ng Kanyang Kaluguran at Kapatawaran at lumilikha ng diwa ng kabanalan sa tao. Aayuno sa buwang ito ay parangal sa rebelasyon ng salita ng Diyos at nagpapadalisay sa isa sa paghahanda para sa gabi ng mga batas at sa pag-asa ng kapatawaran. Ang pag-aayuno ay taon-taon na espirituwal na pag-babago, na nagbibigay sa masaganang gantimpala sa buwang ito sa Awa ng Diyos, na kung saan ay bahagi ng Islamikong landas sa perpektong sarili.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*