?>

Hadrat Khadijah bilang, Pinaka-dakilang Babae Kasamahan ng Propeta

Hadrat Khadijah bilang, Pinaka-dakilang Babae Kasamahan ng Propeta


Ang buwan ng Ramadhan ay nagpapaalala ipaalam ang isang Pinaka-dakilng Ginang ng bansa sa mundo ng Islam at mapagmahal asawa ni Nabi Muhammad Saw. Ang kaisa-isang babae kasama ng Rasulullah (saw) sa kagalakan at kalungkutan at makatulong na ikalat ang mga kasunduan.
Pagbati sa Hadrat Khadijah bilang, ang unang babae na naniniwala sa Rasulullah (saw).


Ang buwan ng Ramadhan ay nagpapaalala ipaalam ang isang Pinaka-dakilng Ginang ng bansa sa mundo ng Islam at mapagmahal asawa ni Nabi Muhammad Saw. Ang kaisa-isang babae kasama ng Rasulullah (saw) sa kagalakan at kalungkutan at makatulong na ikalat ang mga kasunduan.
Pagbati sa Hadrat Khadijah bilang, ang unang babae na naniniwala sa Rasulullah (saw).

Hadrat Khadijah bilang anak na babae ni Khuwailid. Sa mga tuntunin ng pagiging perpekto, kagandahan, personalidad at katauhan ay nangungunang babae sa kanyang panahon. Siya ay bumaba mula sa isang kilalang kaluwalhatian at pagsusumikap. Si Hadrat Khadijah isa siya kabilang sa mga bababae na pinaka-mataas ang pagkatao, isang malakas na pag-iisip at ang makatotohanang tanawin.

Sinulat ng mambabalita tulad ni Al-Qommi, "Si Hadrat Khadijah bilang pagkakaroon ng isang mataas na posisyon sa paningin ng Allah, kaya bago siya pinanganak may isang mensahe tungkol sa Propeta Isa Al-Masih mula sa Allah na siya ay tinatawag na"Mubarakah "at maging magkasama sila niHadrat Maryam sa langit. Para sa ebanghelyo kapag naglalarawan tipikal na katangian ng nabanggit, ang mga supling ay nagmumula sa isang marangal na babae "Mubarakah".

نسله من مبارکة, و هی ضرة أمک فی الجنة

Hindi pangkaraniwang kagandahang-loob lamang ni Hadrat Khadija at pare-parehong paraan na hindi lamang gumagawa ito ng isang lider ng mga Quraysh kababaihan, kundi pati na rin mga babae sa buong kalikasan. Sa paglalarawan ng kanyang minamahal na asawa, sinabi ng Rasulullah (saw), "hinirang ng Panginoong Allah ang apat na kababaihan mula sa lahat sa ibabaw ng babae doon;. Si Maria, Asiya, Khadija at Fatima."

Sa ibang lugar sinabi niya, "O Khadija! Ikaw ang pinakamahusay na ina ng may paniniwala, pinakamahusay na babae at pinuno ng mga babaeng sa sanlibutan."

Sa panahon ng kamangmangan, kung saan karamihan ang mga kababaihan ay marumi ang kanilang irregularidad na panahon, si Hadrat Khadijah bilang tinutukoy na Thahirah na nangangahulugan sa banal na malinis. Si Hadrat Khadijah ang banal ng kaniyang pagkatao ginagawa siya at iginagalang siya bilang pangkalahatang publiko at mga lider, kaya minsan tawagin ang kaniyang alias na Hadrat Niswan nangangahulugan sa babai may Makapang-yarihan.

Hadrat Khadijah pati na interesado sa personal na kagandahan at katangian ni Muhammad (saw) noong iniumpisahan para sa kanya. Sa kaibahan ng mga umiiral na tradisyon sa komunidad, siya lang ng kanyang sarili kung sino ang ipinanukalang may gusto na mag-asawa kay Muhammad (saw), isang mahinang batang lalaki, ngunit maaasahan at ang kaniyang trabaho ay maayos at malinis. Si Hadrat Khadijah at ang kaniyang asawa si Mohammad kung saan sinimulan ang kanilang buhay nang sama-sama sa isang kapaligiran na puno ng pag-ibig, may talino at pagsamba sa Diyos. Ang kanilang pag-ibig para sa isat-isa ni Propeta Muhammad (saw) mula sa kalangitan ay uri ng pag-ibig sa kanya para sa tumulong magiisip at gumawa ng ano-ano kinakailangan ni Muhammad (saw). Iyon ay kung bakit siya ay handa upang harapin ang mga kahirapan sa iba't-ibang mga sukat na buhay. Si Hadrat Khadijah siya ay bilang ang kauna-unang babae naniniwala kasama sa Propeta Muhammad (saw).

sermon ni Imam Ali (a) kay Qashi'ah sinabi niya, "Sa araw ng pag-katalaga bilang Propeta Propeta ng Islam, ang liwanag ay hindi pumunta sa anumang bahay, bilang karagdagan sa bahay ay ito bahay ng Propeta Muhammad (saw) at Khadijah, habang ako naman ay sa ikatlong tao na nakakita ng liwanag ng ipinahayag sa propetikong Rebelasyon."

Ang ilaw ng Islam ay kumalat na sa kaisipan at kaluluwa ni Hadrat Khadijah bilang may ilaw na natanggap niyang gabay at makikinang. Kasama na ang pagtitiyak ng Islam bilang isang rebolusyonaryong berseiringan pananampalataya sa katwiran at likas na katangian kapag ito ay nai-namamalagi na, ang paggawa ng isang tao na niyakap niya maging ganap na tao sa sakripisyo. Gayon din naman, si Hadrat Khadijah bilang siya ay sinubukan lamang upang gamutin ang buong pampulitika at panlipunang sakit na gumagambala sa Rasulullah (saw) at tinulungan siya ng banal Katotohanan. Pananampalataya at sakripisyo ipinakita niya naihatid ito sa isang maqam, kaya sinabi ng Diyos: Kapayapaan para sa kanya.

Sinabi ni Abu Said al-Khudri na tinatawag na Rasulullah (saw) , "Kapag sa gabi ng Pag-akyat ni Jibril tinawag ako sa kalangitan at napapalibutan sa kanya, kapag siya ay nagbalik sabi ko sa Jibril, 'Mayroon ba kayong isang palikuran?'si Gabriel ay sumagot, 'Hajatku ikaw ay nagbati at mga papuri sa Allah at Kahdija. " Kapag dumarating sa daigdig, kanyang ipinapatay ang pagbati sa Khadijah, Allah at Gabriel. Nakuha ba ang mga pagbati, si Hadrat Khadijah bilang sinasabi, "Tunay ang Dios siya ang banal diwang pagbati, pagbati mula sa pagbati sa kanya at babalik sa Kanya. Aking mga papuri sa Gabriel."

Si Hadrat Khadijah at Rasulullah (saw) bilang pagsasama nila para sa 24 taon at magbigay ng katangi-tanging serbisyo sa Propeta at Islam. Pinansyal na Pagsuporta, binigyan ng lakas at pag-asa at emosyonal ang Rasulullah (saw). Ipinangatwiran niya si Nabi Muhammad (saw) kapag walang ang isa ay upang tanggapin at tulungan ang Propeta sa presensya ng pagkagambala ng mga polytheistong tao ay bilng bahagi ng suporta ni Hadrat Khadijah. Sa kanyang buhay, hindi niya pinayagan ang mga polytheistong nakakagambala at pinahihirapan ang Rasulullah (saw).

Kapag ang Rasulullah (saw) nagbalik sa bahay na may trahedya at kaguluhan na harapin ito sa labas, si Hadrat Khadijah bilang kalmado ang kanyang pagpapakumbabaga at sinubukan upang iwaksi ang anumang pagkabalisa mula sa isip ng mga Propeta.

Si Hadrat Khadijah bilang ang pinakamayamang babae sa Arabiang Peninsula. Siya ay may higit sa 8000 mga kamelyo at mayroong komersyong eskolta sa araw-araw at gabi upang lumipat sa mga lugar tulad ng Taif, Yemen, Syria, Egypt at iba pang mga lugar. Siya ay nagkaroon ng maraming mga alipin kalalakihan at kababaihan pati na rin ang masaganang kayamanan at ipinasa ang lahat ng ito sa Propeta. Ang tiyuhin ng bata, si Waraqah bin Naufal sinabi, "I-anunsyo sa mga tao na si Khadijah ibinigay ang lahat ng kanyang ari-arian kay Muhammad." Dahil ang kayamanan ni Hadrat Khadijah ay mula noong ito ay nabuo ay naisumite para sa pag-usad ng Islam. Kahit na ang pagkakaloob ng Khadijah ginagamit ni Imam Ali ay sa kanyang paraan upang mag-migrate sa Madinah.

Sinabi ni Rasulullah (saw), "Walang yaman na kapaki-pakinabang sa akin bilang isang kayamanan kundi siKhadijah lamang."

Si Hadrat Khadijah bilang matapang na paninindigan pabor sa bagong relihiyon at ipagtanggol ang kanyang tagapagdala sa Jahillyah ng napakalaking hakbang at dahan-dahan binuksan ang paraan, sa gayon si Rasulullah (saw) ay nagkaroon ng pagkakataon upang ipangaral ang Islam. Sinulat ni Thabarsi, "ang Trahedya kamatayan ni Abu Thalib at si Khadija ay nangyayari kapag ang Hadrat Khadijah sa oras na ito ay nagsilbi bilang isang punong ministro na matalino at matapang desperadong ipagtatanggol ang Rasulullah (saw) sa lahat ng mga problema sa mukha nito. Ang lambot at pagmamahal na ginawa ng Propetang Muhammad (saw) na mas kalmado. "

Ang problemang ito ay tangi sa pagita lang ni Hadrat Khadijah (s) bilang asawa ng Propeta (saw). Ang pagkakaiba ay nagiging Sugo si Propeta Mohammad (saw) at nagmamahal sa kanya hanggang sa katapusan ang kaniyang buhay at ipinapakita niya ang kaniyang pag-ibig sa kanya hanggang sa kamatayan. Isang beses sinabi ni Aisha (sa), "hindi ako hasud sa mga asawa ng Propeta Muhammad (saw) bilang ang kaniyang karagdagan kay Khadijah (sa), at hindi ko nakita ito. Dahil siya ay pinunan ang lawak ng kanyang asawang Propeta, ang Propeta Muhammad (saw) ay hindi lamang si Khadijah (sa), ngunit kung anoman at kung sino ang nag-paalaala sa kaniyang asawa si Khadijah (sa), ang kalooban niya ay makikta sa isang hindi karaniwang estilo!."

Ilan ang mga asawa ng Propeta (saw) inisip nila na dahil ang Rasulullah (saw) bilang pinuno ng Islamikong mamayan, ang kinabukasan ng kanilang mga buhay ay magiging mas mahusay at mas nakabubuti sa lahat hindi lamang sa kanila kundi ito kaniyang mga Ummah. Ngunit ang pagbabago nito ay inaasahan nilang buhay ang pag-asa. Pagkatapos kumalat ang Islam, sila ay nagsimulang makipagtalo mismo sa Propeta (saw) at humingi ng magandang kabuhayan higit pa sa mga nakaraang dinanas. Ang payo lamang ni Propeta (saw) sa kanila ay hindi rin nila tinutupad kundi sila ay humiwalay sa kanilang pagnanais sa kapangyarihan ng Dunya, kaya ang kasaysayan nasasabi dito, "Isang araw noong nakilala ni Abu Bakar ang Rasulullah (saw) at ang kanyang asawa ay tulad siya nasa kaniyang sinapupunan. Nakita niya ang Sugo ay nalulungkot. Nang maunawaan niya ang kaniyang anak si A’isha (sa) gumwa siya ng protesta laban sa kanyang buhay at nagawa niya sa Propeta ang pagkakalungkot kaya ni Abu Bakar nagmamataas siya at nagnanais siya magiging pinuno ng Ummah ni Mohammad (saw) pagkalampas niya. sa ganitong kalagayan, inihayag ng Allah Taala sa taludtod 28-29 ng Surat al-Ahzab kung saan ay nagbibigay ng opsyon upang ang mga asawa ng Rasulullah (saw) ay ililinaw pa kaysa kalinawan ng mundo: O’ Sugo ng Allah, sa pamamagitan ng pagtapos ng kaniyang layunin ay alamin nila na ang pinakamalaking kapitolyo ay ibinabahagi ng Rasulullah (saw) sanila."

Si Hadrat Khadijah (sa) ay tulad ni Syi'b Abi Thalib ®, ang lugar kung saan ang Propeta (saw) nasa kanyang mga kaibigan inihadlang sila sa pamamagitan ng kaaway. Hindi nila pinapayagan at bigyan ng pahintulot makaabot sa kanila ang tubig na gamitin, tinapay at ng anumang probisyon na daanan upang makakuha sa labas ng bumangkulong an tubig, ilang mga tao ay ipinadala ng Propeta (saw) upang bumili ng pagkain sa napaka-mahal na presyo at makahanap pa ng paraan. Si Aisha (sa) ang nagsabi: "Tuwing nagkatay ng kambing si Propeta Muhammad (saw), ang unang prioridad binibigyan niya ay ang mga kaibigan ni Khadijah (sa) Isang beses ko lang tinatanggap kung paano nagsasalita ang kanilang pagmamahal kay Khadijah (sa) at Propeta ay sumagot,.?" Dahil kapag siya ay tapat sa akin, lahat ng tao hanggang ngayon ay pagano parin. Kung pinagkakatiwalaan niya ako, lahat ng tao tumawag sa akin ng sinungaling at sila ay ipinasa sa paglipas ng kanyang mga ari-arian ay nawala dahiln lang sa akin at kapag ang tao sinubuk lamang para sa akin."

Sa aklat ng Al-Khashaish al-Fathimiyyah ay nakasaad, "Sa pagsunod sa kasaysayan ng sikat ni Hadrat Khadijah (sa) pati na ang kaniyang kamatayan, banal na anghel (s) ay nagdadala ng espesyal na pamburol na damit para kanya sa ngalan at bilang pinkamasunurin na asawa ng Rasulullah (saw). Sa karagdagan pa nito upang ipakita ang kadakilaan at pagpapala ni Hadrat Khadijah (sa), at ng mga kilos na naiibibigay-aliw sa kaniyang mahal na asawa at serbisyo sa Sugo ng Islam."


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*