?>

Ayatollah Ramadani: Ang pagkakaroon ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa mga bansa sa Kanluran ay isang mahalagang pagkakataon/isang magandang halimbawa ng pagtitiwala ng mga Shiah sa mga lipunang Kanluranin

Ayatollah Ramadani: Ang pagkakaroon ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa mga bansa sa Kanluran ay isang mahalagang pagkakataon/isang magandang halimbawa ng pagtitiwala ng mga Shiah sa mga lipunang KanluraninAyatollah Ramadani: Ang pagkakaroon ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa mga bansa sa Kanluran ay isang mahalagang pagkakataon/isang magandang halimbawa ng pagtitiwala ng mga Shiah sa mga lipunang Kanluranin. Ang Kalihim-Heneral ng Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nakipagpulong sa mga blokeng Shiah sa France.Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Ang Kalihim-Heneral ng Ahlul_Bayt (AS) nakipagpulong si Ayatollah "Reza Ramazani" sa blokeng Shiah sa France, sa panahon ng kanyang paglalakbay sa Aruba upang lumahok din sa ilang mga pulong sa relihiyon, at sa Altgaribh sa pagitan ng mga ibat-ibang relihiyon.

At binigyang-diin din ng Kalihim-Heneral ng Mundong Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa pulong na ito na "ang mga kaaway ng Islam ay nagsisikap, tulad din ng ginawa nila mga nakaraan na dekada, na ipakita ang Islam sa isang huwad at baligtad na paraan." Comprehensive, naglalaman ng mga indibidwal na paksa, at may panlipunan pang pananaw.

Sa pagpapaliwanag ng salitang “komprehensif,” ang Kanyang Kamahalan ay nagsabi: Ang kahulugan ng komprehensibo ay ang Islam ay nagtataglay ng makamundong pananaw at sa pananaw para sa kabilang buhay, at ito ay binanggit sa Qur'an: "Huwag kalimutan ang inyong bahagi sa mundo" na nangangahulugang : Mayroon tayong bahagi sa mundo, at kailangan nating bigyan ng pansin ito upang makamit nating lahat ang Kabilang-Buhay, at may mga taong nagmamalasakit sa hitsura ng mundong ito. Ang iba ay nagmamalasakit din sa kabilang buhay, dahil ang parehong mga teorya ay mali, gaya ng talatang ito: "Alam nila ang isang aspeto ng buhay sa mundong ito, at hindi nila alam ang kabilang buhay, at ang pahayag na ito ay kumpleto."

*Mga lugar at arena ng komunikasyon sa Islam:

Tungkol sa "mga larangan at arena ng komunikasyon sa Islam:" Sinabi ni Ayatollah Ramadani: "ang komunikasyon sa sarili", "komunikasyon sa Diyos", "komunikasyon sa lipunan", "komunikasyon sa mga makamundong arena", at "komunikasyon sa kalikasan", may limang uri ng komunikasyon, at mula sa pananaw ng Islam, bawat isa ay may mga espesyal na pasya.

Nagpatuloy ang Islamikong palaisip na ito: Ang kaisipang "liberal na Islam" ay humipo sa kaugnayan ng tao sa Diyos at sa relasyon ng tao sa kanyang sarili lamang, at ito ay taliwas sa binanggit sa mga talata at mga salaysay sa katuruan ng Islam; Dahil ang Islam ay may mga tuntunin at batas na kinabibilangan ng larangan ng panlipunan at panlipunang mga gawain, at ang kaugnayan ng tao sa iba.

Binigyang-diin ng Kanyang Kamahalan na “ang mga gawa ng karahasan na iniuugnay nila sa Islam ay hindi tama at walang kaugnayan sa pagitan nila at ng relihiyong ito.” Idinagdag pa niya: “Yaong mga pumapatay ng mga tao sa mga salitang 'walang diyos maliban lamang sa Diyos at ang Diyos ay ang Pinakamadakila', ang Islam ay tiyak na inosente sa kanila at walang kaugnayan sa pagitan nila at Islam, at ito ay ang paggawa ng mga kaaway ng Islam, at kapag tinitingnan natin ang mga talata ng Qur'an, makikita natin ginawang pahiwatig ng Qur'an para sa sambayanan. Hindi pinapayagan ang pagpatay sa mga tao walang kinalaman at inosente.

*Pagbibigay-diin sa pangangailangan ng pagkakaisa ng Islamikong Ummah:

Ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay tinukoy niya pa ang "pangangailangan ng pagkakaisa ng bansang Islam," at nagpahayag nito: Ano ang nababahala sa atin, lalo na ang mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumasakila nawa ang kapayapaan), ay ang pananaw ng bansang Islam sa pagkakaisa ng bansang Islam. May mga nagsasabi ng kasabihang ito: ang bansang Sunni at ang bansang Shiah, Habang ang ganitong terminolohiya ay ang paggawa ng mga kaaway ng Islam, at ang dapat nating pagsumikapan ay ang pagkakaisa ng bansang Islam, at ito ang pinaniniwalaan ng mga matataas na pinuno at pinuno ng mga Shiah.

Nagpatuloy ang isang miyembro ng Supreme Committee of the World Assembly for the Islamic Doctrines: Hindi sinuportahan ng mga iskolar ng Sunni ang "kaisipan at pag-uugali ng ISIS", at nagkakaisang tinatanggihan nila ito. Nilalabanan din natin ang mga ekstremista at mapanganib na ideyang ito sa trabaho bilang mabuti. Alinsunod dito, si martir Hajj Qassem Soleimani ay isang taong tumayo sa harap ng mga ganid na ito, at tinalo niya sila.

Tinukoy din ni Ayatollah Ramadani, ang "pagkukunwari ng mga nag-aangking lumalaban sa terorismo," at sinabi pa niya: Sinasabi ng administrasyong Amerikano na nilalabanan nito ang terorismo sa mundo, habang pinalalago nito ang terorismo sa sarili nitong bansa, at pagkatapos ay ipinadala ito sa Syria, Iraq , Afghanistan, at iba pang mga lugar, at ano ang mga senaryo na ito? Sila ang gumawa nito.

*Mga katangian ng Islam:

Tungkol naman sa "pagkakaisa ay maaaring gumanap ng isang maimpluwensyang papel sa pagpapaliwanag sa paaralan ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan)", ang Kanyang Kamahalan ay nagsabi: Ang katwiran ay isa sa mga pangunahing isyu na itinuturing na isang pundasyon ng mga katangian ng Islam. Sapagkat ang Islam ay isang relihiyon ng pag-iisip, katwiran, pagkamaingat, at patunay, kaya ang mga gawaing debosyonal sa Islam tulad ng pagdarasal at pag-aayuno ay dapat suportahan ng katwiran.

Sa seminaryo at unibersidad, tinukoy ng propesor na ito ang moralidad bilang pangalawang katangian ng Islam, at nagsabi: Ang lahat ng mga talata ng Qur'an, mga pagsasalaysay, at mga salita ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nag-aanyaya sa sangkatauhan sa larangan ng kahulugan, at napapansin nila na ang espirituwalidad na hinahanap natin ay nasa unahan ng Diyos, ang Pinagpala at Kataas-taasan, kung saan ang Makapangyarihang Diyos ay perpekto. at hindi ito pakikipaglaban sa moralidad o paglayo rito kaya dapat nating isama at isama ang moralidad sa ating mga turo.

*Ang lipunan ng tao ay dumaranas ng kawalang-katarungan, kahirapan at paghihirap:

Tungkol sa "katarungan" bilang ikatlong katangian ng Islam, at tungkol naman sa katayuan ng hustisya sa Islam, sinabi ni Ayatollah Ramadani: Ang katarungan ay nais ng lahat ng mga propeta, at ito ay lubos na malinaw sa talata ng Makapangyarihang Dyos: Ang pagdurusa mula sa lipunan ng mga tao ay ang kawalan ng katarungan na humahantong sa kahirapan at paghihirap ng bawat sambayanan.

Ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan): Maari nating tukuyin ang Islam bilang "relihiyon ng awa, relihiyon ng pagkamakatuwiran, relihiyon ng moralidad, relihiyon ng katarungan, at relihiyon ng pagiging magalang sa nilikha ng Taga=paglikha.” Ang ibig sabihin ng pagiging magalang ay ang pagiging magalang sa mga tao, at ayon dito ang Propeta ng Islam ay nagsabi: Ipag-utos mo akong maging magalang sa mga tao.

*Ang pagkakaroon ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa mga bansa sa Kanluran ay isang mahalagang pagkakataon:

Ang Kanyang Kamahalan ay nagbigay-diin sa komprehensibong kaalaman at edukasyon ng paaralan ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), at idinagdag pa niya: Ang dapat bigyang-pansin ng mga pinuno ng Kanluran ay ang pagdalo ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay isang mahalagang pagkakataon para sa kanila. Habang ang mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay sumasalungat sa ekstremismo, karahasan at mga pagkilos na lumalabag sa batas.

Halimbawa, tungkol sa "pag-asa ng mga Shiah sa mga batas sibil sa mga lipunang Kanluranin," sinabi ni Ayatollah Ramadani: Noong si yumaong Imam Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa kapayapaan) ay nasa French Nouvelle-Le Chateau, ang mga kasamahan ng Imam ay gustong magkatay ng tupa sa tahanan upang magluto ng pagkain, at nang iharap nila kay Imam Khomeini (nawa'y ipahinga ng Diyos ang kanyang kaluluwa) Isang pagkaing iyon, (ang Imam ra) ay nagtanong sa kanila, na nagsasabi: “Saan ninyo nakuha ang karne ng pagkaing ito, at kung saan ang tupang ikinatay? Sumagot sila na ito ay kinatay dito, at nakaisip sila ng mga katwiran para sa kanilang pagkilos. Ang imam ay nagsabi: "Pinapahintulutan ba ng estadong Pranses ang isang hayop na katayin sa lugar na ito o doon? Tiyak na lugar na katayan? Sumagot sila: Marahil ito (i.e.: France) ay hindi pinahintulutan ang pagpatay, kaya ang imam ay nagsabi: "Kung gayon ay hindi ako kumain ng pagkaing ito." Ito ay isa sa mga napakahalagang punto na dapat bigyang-pansin, at ako rin, sa loob ng 13 taon noong ako ay nasa Aruba, ay naging interesado sa mga isyung ito at nakatuon sa kanila.

Pag-iingat sa kalayaan ng opinyon habang pinapanatili ang kabanalan ng mga kabanalan:

Ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan): Batay sa aking mga karanasan, alam ko na dapat nating malaman nang mabuti ang paaralan ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), at tukuyin ito, at pagkatapos ay ipaubaya ang bagay sa iba upang hatulan ito; Dahil sila ay may posibilidad at ninanais ang Ahlul-Bayt (sumakania nawa ang kapayapaan), hindi pinipilit ng mga iskolar ng Shiah ang mga Kristiyano na magbalik-loob sa Islam, bagkus ay nagsusumikap na tukuyin nang tama ang paaralan ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).

Sa konklusyon, binigyang-diin ng Kanyang Kamahalan ang “pag-iingat sa kalayaan ng opinyon habang pinapanatili ang kabanalan ng mga kabanalan.” At sinabi niya: Sa aming liham na isinulat namin sa pintuan ng Vatican, ipinaalala namin sa kanila na “ang kalayaan sa opinyon at pagpapahayag ay ganap na naiiba sa nakakainsultong mga kabanalan kaya na ang mga sagradong bagay ay hindi inaabuso sa ilalim ng pagkukunwari ng kalayaan ng opinyon, bagkus ay dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang hindi masaktan ang alinmang banal na aklat o sinumang propeta at ng Ahlul-Bayt nito.

..........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*