?>

Ayatollah Ramadani: Ang pinakamahalagang tungkulin ng mga sentro ng Islam ay upang ipakita ang tunay na dignidad ng mga tao / ang batas ng Islam ay nagtataglay ng "lahat ng mga gintong haligi"

Ayatollah Ramadani: Ang pinakamahalagang tungkulin ng mga sentro ng Islam ay upang ipakita ang tunay na dignidad ng mga tao / ang batas ng Islam ay nagtataglay ngAng Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan): Ngayon higit pa kaysa dati, ang mga Muslim ay dapat magkaisa; Bilang dahilan, hinuhusgahan ng jurisprudence at ng Qur'an ang pangangailangan ng pagkakaisa.Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Si Ayatollah Ramadhani ang Kalihim Heneral ng Pandaigdigan ng Ahlul-Bayt (AS), si Ayatollah "Reza Ramazani" nagsasalita sa "Rahman Mosque" sa kabisera ng Belgium "Brussels", kung saan ang koleksyon ay dinaluhan ng mga opisyal mula sa mga Shiah center sa Belgium, habang naglalakbay ito sa Aruba, na dumating sa imbitasyon ng World Council of Churches.

Naalala ni Ayatollah Reza Ramadani, ang isang hadith mula kay Imam al-Baqir (sumakanya nawa ang kapayapaan) at nagsabi: Alinsunod dito, ang panalangin ay tumutukoy sa kaugnayan ng isang tao sa Makapangyarihang Diyos na Siya lamang ang Makapangyarihan sa lahat, ang pag-aayuno ay tumutukoy sa kaugnayan ng isang tao sa kanyang sarili, ang zakat ay tumutukoy sa kaugnayan ng isang tao sa iba upang lutasin ang mga problema sa lipunan, at ang Hajj ay tumutukoy din sa isang internasyonal na relasyon alinsunod dito, kung ang isang tao ay nais niya palakasin ang kanyang attachment sa lahat ng mga paksa, dapat niyang palakasin at palawakin ang kanyang kaugnayan sa katapatan sa kanyang Tagapag-likha.

Ang katwiran, jurisprudence at ang Qur’an ay humahatol sa pangangailangan ng pagkakaisa:

Tinukoy din ng Kanyang Kamahalan ang pangangailangan ng pagkakaisa sa pagitan ng mga Muslim at sa iab pang sangkatauhan sinabi niya: Ngayon higit pa kaysa dati, ang mga Muslim ay dapat magkaisa; Bilang dahilan, hinuhusgahan ng jurisprudence at ng Qur'an ang pangangailangan ng pagkakaisa.

Sa pangangailangan ng interfaith dialogue, ang Kalihim-Heneral ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: Ang mga tagasunod ng mga relihiyon ay dapat magsikap na magtatag ng diyalogo sa pagitan nila; Dahil tayong lahat at ang lahat ng mga propeta ay bumalik sa isang katotohanan, ang esensya ng mga relihiyon ay bumalik sa isang katotohanan, na kung saan ay ang dignidad ng mga tao, at ang pinakamahalagang tungkulin ng mga sentro ng Islam ay upang ipakita ang tunay na dignidad ng tao.


Tungkol sa paksa ng moral sa Islam, ipinaliwanag din ng Kanyang Kamahalan: Para sa Marangal na Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) dalawang salita: "magandang moral" at "kagalang-galang na moral." Ang kabutihan ng moral ay nagsasalita ng koneksyon ng tao sa iba, at ang marangal na moral ay tumutukoy sa self-education ng isang tao at ng kanyang panloobang sarili. Ipinagmamalaki din nating makita sa Qur'an ang mga talata tulad ng "Sabihin nang mabuti sa mga tao" dahil ito ay itinuturing na isa sa mga moral na haligi. Sinabi ng Makapangyarihang Diyos sa kanila na ang mabuting pagsasamahan ay hindi kasama ang mga mananampalataya at mga Muslim, kundi kabilang din ang mga tagasunod ng ibang relihiyon, at ito ay isang gintong haligi, gaya ng itinuturo ng Kumander ng Tapat (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Kanyang kalooban at sa kanyang mga anak, si Imam Hassan (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa isang komprehensibong moral na punto, na: O' Anak ko, gawin mong balanse ang iyong sarili sa pagitan mo at ng ibang tao, kaya mahalin mo rin ang iba kung ano ang gusto mo para sa iyong sarili, at kamuhian mo siya at ganon din kung ano ang kinasusuklaman mo para sa kanila.*Ang Islam ay nagtataglay ng lahat ng gintong haligi:

Idinagdag pa ni Ayatollah Ramadhani: Ang pilosopong Aleman na si Hans, na Kung ay may aklat na tinatawag na Global Ethics. Masasabi nating tinatamasa din ng pandaigdigang etika ang mga gintong haliging ito. Ang lahat ng mga gintong haliging ito ay matatagpuan sa Islamic Sharia.

Tungkol naman sa puntong ito, na tayo ay maging tagapagtaguyod ng Islam sa ating pag-uugali at moral, ang Kanyang Kamahalan ay nagpatuloy: Maaari tayong mag-usap tungkol sa isang isyu sa loob ng daan-daang oras, ngunit kung minsan ang pagpapalabas din sila ng isang moral na gawain ay may higit na epekto kaysa sa pagbabasa ng isang daang aklat, at may mga nagsasabi ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nagsabi: Ang relihiyon ay naitatag lamang sa pamamagitan ng pera at espada ni Hadrath Khadija at si Imam Ali (sumakanila nawa ang kapayapaan), ito ang katotohanan, ngunit ang moral ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan) ang may pinakamalaking epekto at papel sa pagbabalik-loob ng mga tao sa loob ng Islam sa pinakamaikling panahon.

Ang propesor sa itaas na ibabaw ng Hawza sa Banal na Lungsod ng Qom ay nagsabi: Kung pag-aaralan natin ang Kristiyanismo, makikita natin na ang relihiyong ito ay bumangon tatlong daang taon pagkatapos ng paglitaw ni Propetang Hesus (sumakanya nawa ang kapayapaan), at bago ang panahong ito ang mga tagasunod ng relihiyong ito ay sumasamba ng palihim tulad ng mga bundok, samantalang noong panahon ng Propeta ng Islam, sa kanyang mapagpalang buhay, ang mga Muslim ay hayagang ipinagmamalaki ang kanilang relihiyong Islam.

Binigyang-diin din ng Kanyang Kataas-taasang Sheikh Ramadani, ang kalayaan sa paniniwala at pagpapahayag sa Islam, at nagsabi: Kung babasahin natin ang lahat ng aklat ng kasaysayan, makikita natin na walang anumang digmaang sibil sa loob ng sampung taon nang ang Propeta (PBUH) ay naroroon sa Medina kasama ang pagkakaroon ng mga tagasunod ng iba't ibang relihiyon sa bayang ito; Nanaig ang kalayaan sa relihiyon at paniniwala sa Medina, at mula sa pananaw pa ng Islam ang lahat ng mga tao at ang tao ay malaya, at mayroon silang kalayaang tanggapin o tanggihan sa anumang paniniwala.

Tungkol naman sa pananaw ni Ayatollah Jawadi Al-Amoli sa libro ng moral, sinabi niya: Ang aming guro, na si Allamah Jawadi Al-Amoli, ay hinati ang panitikan sa tatlong seksyon: "Adab kasama na dito ang kaluluwa", ibig sabihin, tinuturuan natin ang ating sarili. "Adab kasama ng dito simulan ng paglikha", iyon ay: ito ay tumutukoy sa ating kaugnayan sa iba, at ang Banal na Qur'an ay ang guro ng panitikan. "Disiplina sa Diyos," na nagpapatibay sa kaugnayan ng kaluluwa sa Panginoon, upang tayo ay nilikha na may mga banal na katangian.

Ang Kalihim-Heneral ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan): May isang salaysay na iniulat mula kay Imam al-Ridha (sumakanya nawa ang kapayapaan) tungkol sa perpektong mananampalataya kung saan si Imam al-Ridha (sumakanya nawa ang kapayapaan) Siya) ay nagsabi: Na ang isang mananampalataya ay hindi mananampalataya hangga't hindi siya nagkaroon ng tatlong katangian: isang Sunnah mula sa kanyang Panginoon, isang Sunnah mula sa kanyang Propeta, at isang Sunnah na kanyang tagapag-alaga, ang Sunnah ay mula sa kanyang Panginoon upang itago ang kanyang lihim, sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. : "Ang Nakaaalam ng di-nakikita, kaya walang sinuman ang lilitaw sa kanyang di-nakikita maliban lamang sa mga taong kanyang sinasang-ayunan ng isang Sugo." Tungkol naman sa Sunnah mula sa Kanyang Propeta, pagpalain nawa siya ng Diyos at ang kanyang pamilya, ito ay pagiging magalang sa mga tao, sapagkat ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay nag-utos sa Kanyang Propeta, nawa'y pagpalain siya ng Diyos, siya at ang kanyang pamilya, na maging magalang sa mga tao. Siya ay nagsabi: "Kumuha ng kapatawaran at mag-utos sa kaugalian at tumalikod sa mga mangmang." Masama at masama."

* May ginintuang pagkakataon sa mga sentro ng Shiite na ipakilala ang paaralan ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan):

Itinuro ng kanyang Kamahalan na "may ginintuang pagkakataon sa mga sentro ng mga Shiah na ipinakilala ang paaralan ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan)." Idinagdag pa niya: Kung tayong lahat ang mamamahala sa Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), kung gayon dapat tayong maging palakaibigan at hindi mag-away; Ang pagpapakalat ng mga pagkakaiba sa pagitan natin ay hindi makatwiran, at si Allama Tabataba'i ay nagtanong sa kanyang interpretasyon ng talata "Ang katotohanan ay dumating at ang kasinungalingan ay nawala." Bakit may mga problema at hindi pagkakasundo sa Islam kahit na ito ay relihiyon ng katotohanan, ngunit sa isang daigdig ng kawalan ng pananampalataya ay hindi tayo nakakita ng mga pagtatalo? Sumasagot siya: Ang nilalaman ng Islam ay kumpleto at komprehensibo, ngunit ang mga Muslim ay hindi sumusunod sa isang landas, na humahantong sa pagpapakalat Ang mga pagkakaiba at pagtatalo sa Islamikong lipunan, ngunit ang nilalaman ng hindi paniniwala ay mali, ngunit sa isang isyu sila ay nagkakasundo, na siyang pagkakaisa sa pagitan nila.

Itinuro din ni Ayatollah Ramadani, na ang Islam ay isang relihiyon ng awa, rasyonalidad at pagmamalasakit sa lipunan, at ang ginagawa ng ISIS ay ang industriya nito, at wala itong kinalaman sa Islam.

Bilang konklusyon, sinabi niya: Sa kalooban ng Diyos, magagawa nating samantalahin ang pagkakataong ito, lalo na sa pamamagitan ng paggamit ng virtual na mundo upang maipakita ang Islam sa mundo.

........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*