?>

Ayatollah Ramadani: Tatanganggapin ng Panginoon ang inyong panalangin

Ayatollah Ramadani: Tatanganggapin ng Panginoon ang inyong panalanginAyatollah Ramadani: Tatanganggapin ng Panginoon ang inyong panalangin. Kabilang kay Ayatollah Ramadani: Ang unang bagay na dapat nating idalangin sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat kung saan naabot natin ang pinakamataas na antas ay ang pananampalataya sa Diyos, gaya ng binanggit sa isang seksyon ng ikadalawampung pagsusumamo ng Librong As-Sahifa al-Sajjadiya sa awtoridad ni Imam al -Sajjad (sumakanya nawa ang kapayapaan): "Iulat ang aking pananampalataya sa pinaka kumpletong pananampalataya..."

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA news agency - ABNA Kalihim-Heneral ng World Assembly ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) si Ayatollah "Reza Ramadani" ay nagbigay ng talumpati sa Moske ni Ali Bin Al-Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa kapitbahayan ng Abu Dhar sa kabisera ng Tehran, at nagsabi: Ang mga hindi nagkakamali ay may Kapayapaan ay iba't ibang bagay, kabilang na ang pangangalaga ng Shariah at ang paglilinaw at interpretasyon ng mga banal na talata.

Sinabi ng Kanyang Kamahalan, "Sa kasamaang palad, sa paglipas ng panahon ng kasaysayan, marami ang nababahala sa mga indibidwal na dimensyon ng relihiyon at pinabayaan ang panlipunang mga sukat nito, habang ang pagtataguyod ng pag-iisip ng tao, paniniwala, lipunan, at moral ay inilagay sa ang mga balikat ng relihiyon."

Tungkol sa katotohanan na ang lihim ng tagumpay ng tao ay ang pagsunod sa landas na ipinakita ng Makapangyarihan, ang Makapangyarihan, ang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan): Diyos ay luwalhati sa Kanya, alam ang mga hangarin at hangarin ng mga tao sa eksaktong kahulugan ng salita, kaya't sinumang lumikha sa tao ay isang may kaalaman at dalubhasa sa lahat ng kanyang pangangailangan.

At si Ayatollah Ramadani naman ang nagsabi: Kabilang sa misyon ng Imam (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay ang kanyang tungkuling pang-edukasyon at pag-sisilbi sa mga mahihinang pamumuhay, dahil ang isang imam na tulad ng Propeta (saww) ay isang guro at tagapagsanay, at ito ay isinalaysay mula sa mga iba pang naunang Propeta (as). sumakanila nawa ang kapayapaan) na sinabi niya: "Ako ay isinugo bilang isang guro" at lahat ng tao ay kailangan ding matutunan ang kaalamang ito at makinabang mula rito.

Binigyang-diin din ng isang miyembro ng Leadership Experts Council, na ang tinanggap na panalangin ay umaakyat sa isang tao sa Ascension, at ang isang tao ay dapat makaramdam mula sa mga ibang tao ng alaala at na siya ay malapit sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat, kapag siya ay nakatayo sa panalangin sa harap ng Panginoon ng mga Mundo, at siya ay nagpatuloy: Kung ang isang tao ay nakararanas ng mga ganitong sitwasyon, ang kanyang bunga ay siya ay makadama ng kalmado at panatag. Gayundin, ang pagkabalisa ng mga tao ay dulot ng katotohanan na hindi nila sinusunod ang banal na landas na nagdadala sa kanila sa kalmado, bagkus ay tumahak sa ibang landas, kaya hindi maabot ng isang tao ang kalmado mula sa anumang landas na gusto niya.

At sinabi ni Ayatollah Ramadani: Ang unang bagay na dapat nating idalangin sa Diyos na Makapangyarihan sa pamamagitan nito upang maabot ang pinakamataas na antas ay ang pananampalataya sa Diyos. Ito ay binanggit sa isang seksyon ng ikadalawampung pagsusumamo ng As-Sahifa al-Sajjadiyya sa awtoridad ni Imam al-Sajjad (sumakanya nawa ang kapayapaan): "Iulat ang aking pananampalataya sa pinakakumpletong pananampalataya...."

Ang Kalihim-Heneral ng World Assembly ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan): Binigyang-diin ni Imam al-Sajjad (sumakanya nawa ang kapayapaan) na kung nais ng isang tao na linisin ang kanyang sarili, dapat siyang mag-isa, at kapag siya ay nag-iisa at nag-iisa sa Diyos, siya ay nakadarama ng kasiyahan, kaya't ang pinakamatinding parusa para sa isang tao ay ang pag-alis sa kanya ng kasiyahan sa pagsamba sa Diyos na Soliloquy, at pagsusumamo.

Idinagdag pa ng Kanyang Kataas-taasang Kamahalan: Bilang karagdagan sa taong nag-iisa sa kanyang sarili, kailangan din niyang magkaroon ng kanyang hitsura at pakikilahok sa lipunan, dahil ang ganap na pag-iisa sa Diyos at ang ganap na hitsura sa mga tao ay tinatanggihan sa Islam. Dapat pangalagaan ng isang tao ang kanyang sarili at dapat niyang pangalagaan ding sa iba.

........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*