?>

Eid al-Adha; Kapistahan ng Pag-aalay

Eid al-Adha; Kapistahan ng Pag-aalayPupunta kami sa Hajj upang baguhin ang tipan ng aming ginawa sa ating Panginoon sa Araw na Walang Hanggan. Pumunta kami sa dakilang Propeta ng Islam at ang maganda at perpektong relihiyon na dinala niya upang iligtas ang sangkatauhan; upang mabago ang aming katapatan.Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (AS) ABNA News Agency: Natututunan namin kung paano mabuhay, at makalaya mula sa mga binhi ng pagmamataas, kayabangan, pag-ibig sa mundo at posisyon.

Sa Hajj, nililinis din natin ang ating isipan mula sa kahinaan, pag-aalinlangan at hindi paniniwala at palakasin ang ating panlabas na katawan na may pagkakaisa. Ngunit sa paglalakbay na ito kailangan nating bigyang pansin, na bago ang anumang bagay, dapat nating palayain ang ating mga puso mula sa lahat ng pagtitiwala.

Tanggalin ang alikabok ng polusyon at maniwala sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat at sa lahat ng mga bagay. Sa paglalakad sa landas na ito ay nagsasakripisyo tayo, ang "sakripisyo" ay nangangahulugang sa isang bagay na naglalapit sa isang tao sa Diyos; Ang kasangkapan ba na ito sa anyo ng pagsamba tulad ng pagdarasal, pag-aayuno at paglalakbay, o pagkatay ng mga kambing at iba pang mga hayop o pagbibigay ng kawanggawa sa paraan ng Allah. Ngayon ang Kapistahan ng Paghahain.

Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang maapektuhan ang pangunahing paglalakbay sa Hajj ng Corona pandemya at gaganapin nang mahigpit. Gayunpaman, ang Piyesta ng Paghahain, maging para sa mga gumaganap ng peregrinasyon o sa mga hindi, ay isang bagay na malaki at kamahalan.

Sa isang araw na katulad nito, mula noong buwan ng Dzulhijjah, ang mga peregrino sa pamamagitan ng pagdaraos ng Eid al-Adha at pagpatay sa mga sakripisyo ay napakasaya. Ang mga nagbabato ng jumrah, ay pumupunta sa Kaaba na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Isang simple at maliit na bahay na matatagpuan sa Grand Mosque, at mga tao tulad ng mga alon ng karagatan na gumagalaw sa paligid nito. Ang Kaaba ay ang sentro ng monoteismo at ang angkla ng pagnanasa ng lingkod.

Ang mga Perigrino na may mas malalim na kamalayan sa sentro na ito at akit at mapagmahal na gumawa ng tawaf sa paligid nito. Pinupuri nila ang Diyos sa pagpapakita sa mga tao ng daan ng ilaw, at pagbibigay ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang Eid al-Adha (Sakripisyo) ay ang rurok ng peregrinasyon, isang oras para sa mga tao upang maging mas malapit sa Diyos.

Ang Kapistahan ng Paghahain ay isang paalala ng mga dakilang pagsasakripisyo ni Propeta Abraham (as) at ni Propeta Ismail (as) sa paraan ng Diyos. Ayon sa talata ng Surah As-Safat, nakita ni Propeta Ibrahim (as) sa kanyang panaginip na inatasan siyang isakripisyo ang kanyang mahal na anak na si Ismail. Siya, na pagkatapos ng maraming taon ng karanasan sa pag-ibig ng isang bata at sa tamis ng kanyang pagkatao, ay nahahanap ang kanyang sarili sa isang pakikibaka sa pagitan ng katwiran at pagnanasa. Ang dakilang propetang ito sa wakas ay nagawang talunin ang kanyang pagnanasa at kusang-loob na isakripisyo ang kanyang anak.

Samantala, ang totoong layunin ng Diyos ay upang subukan si Propeta Ibrahim (as) at ang propetang ito ay matagumpay na nakapasa sa pagsubok ng Diyos. Kahit na ang diablo ay hindi nagawang gawin ang mag-ama na ito na talikuran ang kanyang desisyon. Sa tuwing sinubukan ni Satanas na linlangin si Propeta Ibrahim (as), itinapunan siya ng bato ng kanyang ama na si Propeta ibrahim (as) sa pamamagitan ng pagbato. Sinusubaybayan ng mga Perigrino ang memorya ng kasaysayan na ito at sa jumrah, naaalala nila si Propeta Ibrahim (as) at sanayin ang kanilang sarili tulad ng mag-amang propetang ito. Sa gayon, ang mga peregrino ay nagtatapon ng panloob at panlabas na mga demonyo.

Ang dakilang propetang si Ibrahim (as) at ang kanyang anak na si Ismail (as) ay nagpakita ng pinakamataas na antas ng pagkaalipin, lalo na ang pagsasakripisyo at pagsuko sa Diyos. Samakatuwid, nang ilapag ni Propeta Ibrahim (as) ang mukha ng kanyang anak sa lupa, at handa na siyang patayin, itinatag ni Allah ang karangalan ng tao, at pinalitan si Ismael (as) ng isang kambing upang ihain ito.

Ang Allah SWT, sa Surah As-Saffat, sa Talata 104-111 ay nagsasabi, na nangangahulugang, "At tinawag namin Siya:" O Ibrahim, sa katunayan napatunayan mo na ang panaginip mo, talagang ginantimpalaan Namin sa iyo ang mga gumagawa ng mabuti. (105) Ito ay isang tunay na pagsubok. At tinubos Namin ang bata para sa isang malaking sakripisyo. Kami ay nagpapatunay kay Ibrahim sa kanyang (mabuting papuri) kasama ng ang mga darating na kalaunan, (108) (ie) "Ang kaunlaran ay nasa kay Ibrahim". Sa gayon Ginagantimpalaan Namin ang mga gumagawa ng mabuti. Katotohanan, siya ay kabilang sa Aming mga naniniwala at tagapaglingkod."

Ang nararapat sa karangalan at dignidad ng Diyos ay upang mapupuksa ang pagkamakasarili at makuha ang kasiyahan ng Diyos ng sansinukob na may kapatawaran at sakripisyo. Siyempre, ang antas ng pagtitiwala ay nag-iiba sa bawat tao. Ang ilan ay gustung-gusto ang pera at kayamanan, ang ilan ay iniisip lamang ang tungkol sa posisyon at katayuang panlipunan, at ang ilan ay may isang dominante at mayabang pa ang ugali. Narito dapat makita ng lahat kung sino ang kanyang anak na si Ismael (as) at kung ano ang pumipigil sa kanya tulad ng mga tanikala at pinipigilan siyang sumulong, o kung sino ang mas mahal niya at kung kaninong pag-ibig ang pumipigil sa kanya na maabot ang tuktok ng pagiging perpekto ng pag-katao, upang dalhin siya sa dambana ng sakripisyo.

Si Rahbar o ang Dakilang Pinuno ng Islamikang Rebolusyon ng Iran, si Ayatollah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, hinggil sa karunungan ng Piyesta ng Paghahain ay nagsabi, "Sa Pista ng Paghahain, mayroong isang mahusay na pakiramdam ng pasasalamat para sa piniling propeta ng Diyos, at siya ay si Ibrahim (as. Sa panahong iyon, siya ay nagsakripisyo. Ang pinakamalaking sakripisyo ay kapag nagsasakripisyo ng mga tao na sa Landas ng Diyos, isinakripisyo niya ang kanyang minamahal na anak gamit ang kanyang sariling mga kamay, ito ay isang sarili niyang anak na pagkatapos ng maraming taon, na paghihintay para sa Diyos na ibigay sa kanya, ipinagkaloob sa kanya nang siya ay matanda na, sinabi niya, Purihin ang Allah na pinagkaloob sa akin sa aking pagtanda, sina Ismail at Ishaq (as). Ibinigay ng Allah swt ang dalawang batang ito nang matanda na si Ibrahim. Normal lamang na pagkatapos ng maraming taon na paghihintay, ang batang ito ay ibinigay ng Diyos sa isang ama, isang tao na hindi na mala-optimista tungkol sa pagkakaroon ng isang anak sa kanyang edad hanggang sa pinakamataas na punto. Kung walang sakripisyo, hindi ito magiging posible. Lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, sa totoo lang ito ang pangunahing punto, sakripisyo. Minsan ang pagsasakripisyo ng buhay, pag-aari at kung minsan ang pagsasakripisyo ay isang salita lamang na sinasalita ng isang tao, nais niyang tumayo sa salitang iyon nang may pagka-madali at katigasan ng ulo, kung minsan ay sinasakripisyo niya ang pinakamamahal, bata o iba pa.. Ang mga pagsubok ay nangangahulugang sa pagtawid sa lambak ng kahirapan. Inilalagay nila ang kahirapan, kalubhaan bago ang tao o bansa; Ang pagtalo sa kahirapan na ito ay isang pagsubok. Kung makakatawid siya, makakamit niya ang hangarin na iyon; Kung hindi niya magawa - hindi maipahayag niya ang kanyang panloob na talento, hindi mapagtagumpayan ang kanyang mga kinahihiligan - pagkatapos ay mananatili siya; Ito ay isang pagsubok lamang.

Ang Eid al-Adha, ay isang magandang pagtatapos sa taos-puso na Hajj at pagiging malapit sa Diyos. Sa yugtong ito ng kawanggawa, ang manlalakbay ay puno ng pag-aalala at pag-asa, magagawa niya bang maayos ang isang nakabubuo na Hajj at ngayon ay isang tunay na piyestang opisyal para sa kanya? Ang Hari-Raya sa Islam ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga espesyal na kahulugan at konsepto at sa parehong oras, lumilikha ng isang uri ng kagalakang espiritwal at pagpapalawak sa mga tao. Ngayon ay isang araw ng kagalakan at kaligayahan para sa mga nag-aalala sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin at humingi lamang ng pagiging malapit sa Diyos.

Ang Eid al-Adha, ay isang magandang pagkakataon para sa mga naniniwala na makakalapit sa kanilang Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba. Sa mga libro ng panalangin, bukod pa sa isiwalat niya ang kabutihan at kahalagahan ng holiday na ito, marami ding mga espesyal na kasanayan ang nabanggit para sa araw na ito, kasama na ang kasanayan na inirekomenda sa araw na ito, ang pagligo, na labis na binibigyang diin; Ito rin ay isang magandang pagdarasal ng Eid, na dapat bigkasin sa ilalim ng kalangitan (isang lugar na walang bubong). Ang isa pang kasanayan na inirekomenda sa araw na ito, ay upang isakripisyo at kainin ang laman ng isinakripisyong hayop, tulad kambing, kamelyo at baka.

.......................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*