?>

"Kuwento ng Pagkamartir ni Sayyeda Fatima az-Zahra (as)"

"Kuwento ng Pagkamartir ni Sayyeda Fatima az-Zahra (as)"
Sa parehong paraan, sa mga salaysay ng mga Sunni bilang mga Shiah din, ang banta ni Omar (kay Fatima) ay lumilitaw na sunugin ang kanyang bahay, at sinunog ito kasama niya sa loob, pagpasok sa kanyang bahay, at pagdurog kay Fatima sa pagitan ng pader at ng pinto, na ang pinakamasamang paraan, ang pagdurog sa kabayanihang Kagalang-galang, at pagsipa sa kanyang tiyan. Ang pag-alala sa bawat detalye ng kaganapang ito ay posible upang makamit ang isang epektibong tugon sa pagkamartir para sa Kagalang-galang na mahal na anak na babae ng Propeta (saww).

Diskurso ni Hadrath Fatima (sa) sa kanyang Higaang May SakitNang ang Kagalang-galang na Fatima (sa) ay nasa kanyang higaang may sakit, may mga babaeng dumating upang bumati sa kanya at tinanong siya:

Anong pakiramdam mo, O Anak na babae ng Propeta!? Sinagot niya ang tanong nang detalyado, na nagsasabi: “Sa pamamagitan ng Diyos! Hindi ko na gusto ang iyong mundo, at kinasusuklaman ko ang iyong mga kalalakihan! Sinuri ko ang mga ito sa loob at labas mo, kaya hindi ko pinapansin kung sino sila!

Inatasan sila ng isang hindi maiiwasang trabaho ng paggawa ng hustisya, at ikinahihiya ko kung paano nila ito ipinatupad! Sinusumpa ko ang mga tuso at mapang-api na naliligaw sa mga gapos ng awa.

Nakakahiya naman sa kanila! Ngunit bakit hindi nila inilagay ang hustisya sa gitna ng sitwasyong ito? Bakit ang mga pundasyon ng Propeta (as) ay hindi nanaig sa caliphate? Bumaba naman ba ang Arkanghel Gabriel (as) na may ibang pananaw?

Dapat maging responsable si Ali(as) sa mga gawain ng sansinukob gayundin sa relihiyon at sa mundo. Siguradong mapapahamak ang mga gumawa laban sa kanya. Diyos ko! Para sa mga hindi tumanggap kay Ali (as), matapos makita ang kanyang katatagan sa gilid ng kanyang kutsilyo. Nakita nila kung paano nagtrato sa kanya (ang kanyang mga kaaway) at sa kabila niyon ay hindi niya (Imam Ali as) ang laban sa Diyos.

Sinabi rin ni Kagalang-galang na Fatima Zahra (as) sa kanyang higaan: "At ako ay sumusumpa sa Diyos na kung gagawin ni Ali (as) sa kanyang mga kamay ang mga aksyon na itinalaga ng Propeta para sa kanya, lahat ng mga sumusunod sa kanya ay madaling maakay ng tuwid na landas, na nagbibigay sa kanila ng kanilang mga karapatan, na ang bawat isa, sa paraang walang napinsala, bawat isa ay maaaring pumili ng kanilang kabuhayan, kung saan ang katarungan ay magpapahintulot sa mga nauuhaw na uminom mula sa mga bukal, at ang mapagpakumbaba ay sumilong sa kanilang katapangan. Kung ito ang kaso, ang mga pintuan ng awa mula sa langit at lupa ay mabubuksan sa kanila. Ngunit wala sa kanila ang hindi gumawa, malapit na silang ipaghiganti ng Diyos, at parurusahan sila ng matinding parusa."

Pagkatapos ay idinagdag ng Kagalang-galang:Panoorin at pakinggan kung gaano kabalintuna ang mangyayari kapag nabunyag ang mga sorpresa, at pinagtatabuyan nila ang isa't isa! At oo nga pala, bakit nagkaganito ang mga tauhan mo? Ano ang iyong mga palusot? Karapatan ba ito ng mga kaibigan ng mapang-api? Na kung saan ay magiging mga parusa para sa kanila. Idinikit nila ang kanilang ulo sa kanilang likuran, naging mga mangmang na hindi nagtanong. Ang sumpa sa mga mangmang ay kriminalidad, at ang kanilang masasamang ugali ay hindi pinag-iisipan nang may kabaitan. Nakakahiya naman sa kanila! Sila ba ay mga taong nananalangin para sa landas ng katotohanan? Nararapat ba silang sundan o hindi nila alam kung ano ang kanilang landas? Kung gayon, paano mo sila huhusgahan?

Sumusumpa ako sa iyong Diyos, na ang ginawa nila laban sa akin ay hindi dapat gawin, nagbuo sila ng fitna, at ngayon ay sinisikap nilang patatagin ito sa pamamagitan ng pagkawalang-kilos, nakikita kung paano lumitaw ang kaguluhan at pagdanak na dugo! Kapag ang nektar ng buhay ay nasa panlasa (ng mga nakainom nito) ito ay magiging isang lason na magpapakipot sa malawak na mundo. Sa araw na iyon ang mga talunan ay ililipad ng hangin, at ang mga darating ay mahuhuli ng kanilang mga kasalanan mula sa kanilang mga paa.

Ngayon ay handa na sila! Ang utos na ito ay nagmula sa kaitaasan, at bubunutin ang espada ng Diyos sa paghihiganti. Hindi ka mapupunta sa kapahamakan hanggang sa dumating ang sandaling iyon, pagkatapos ay hindi ka magdadalawang isip na gustong bumalik. Gusto nilang magkaisa kapag sila ay naghiwalay at nawasa na sa kasamaang palad, hindi nila nakikita ang katotohanan. Ang hustisya ay hindi darating sa atin tulad ng isang kakulangan sa ginhawa.


Ang Paglilibing at Pagsasalita ni Imam Ali (as)

Ang nagkakaisang Shiah Ulama ay sumang-ayon na ang mga labi ng Anak na Babae ng Propeta (saww) ay inilibing sa gabi. Ito ay naiulat ayon sa kuwento ni Yaqubi, na si Fatima az-Zahra (sa) ay tumanggap ng gabing paglilibing, at walang sinuman ang sumama sa paglibing maliban lamang, kina Salman, Abu Dhar at si Ammar, ang sumama nasa kanyang pag-libing. Iniulat din ni Amali Tusi, na ang isang kuwento ayon naman sa kanyang prinsipeng mga mananampalataya, si 'Ali Bin Abi Talib (as) ang nagsabi: “Tumugon siya sa mungkahi ng kanyang tiyuhin na si Abbas Bin 'Abd al-Muttalib (as), na nag-alok naman daw na ayusin ang isang malaking libingan para kay Hadrath Fatima (sa). Sumagot si naman si Imam Ali (as|), na hiniling sa kanya ni Fatima (sa), na ilibing siya nang palihim."

Ayon naman kay Ibn Saad (isa sa mga Iskolar ng Sunni) ay nag-ulat din tungkol sa paglibing kay Fatima Bnta Mohammad (sa), na inilibing siya sa gabi, at si Ali naman mismo ang naglibing sa kanya at wala ng iba maliban lamang mula sa kanyang matatapat na ksama. Pareho rin ang isinulat ni Balâzurï sa parehong kuwento. Nabanggit naman ito ni Bukhari: Inilibing siya (Fatima sa) ng kanyang asawa sa gabi at hindi pinahintulutan si Abu Bakr na mahaharap sa katawan ni Fatima (sa).

Habang si Muhadith Kulayni naman, isa sa mga dakilang Iskolar ng Shiah, na ang aklat na tinatawag na (Kitab-ul-Kafi) ay bahagi ng isa sa mga pinakamatandang mapagkukunan, kung saan isinulat niya dito na: “Nang bago pumanaw si Hadrath Fatima (sa), ang lihim niya, na ilibing siya ng Prinsipe ng mga Mananampalataya at burahin ang kanyang bakas ng libingan. Pagkatapos ay pumunta siya sa libingan ng Propeta (saww) at ganito ang sinabi niya:

"O Mensahero ng Diyos! Malugod naming tinatanggap ang iyong mahal na anak na babae, na sumalubong sa iyo na natutulog sa tabi mo sa ilalim ng lupa sa tabi mo! Nais ng Diyos na sumama siya sa iyo bago ang iba (sumali sa paglibing).

Sinabi din niya, na ang aking pasensya ay maabot ang layunin nito, at ang kapangyarihan ay ipagkakaloob sa akin. Ngunit wala akong pagpipilian kundi ang maging matiyaga, dahil ito ay pagkatapos ng iyong pag-paalam!

Sinasabiniya, na ang pagiging matiyaga sa kahirapan ay bahagi ng tradisyon (sunnah)!

O Mensahero ng Diyos! Ikaw na ang kaisa-isang saktan pumanaw para sa aking dibdib! Ikaw ay inilibing ng sarili kong mga kamay! Ngunit ang Qur'an ay nagpahayag na dapat tayong lahat sa wakas ay bumalik sa Panguluhang Diyos.

Ngayon, ang hiniram ay umaabot na sa Pagmamay-ari nito! Si Fatima az-Zahra 9sa) ay kumawala sa aking mga kamay, nagpapahinga malapit sa iyo. O Propeta ng Diyos! Pagkatapos ng kanyang paglisan, nawala ang kagandahan ng langit at lupa, at ang sakit nito para sa aking puso ay hindi matatapos. Ang aking mga mata ay inaantok, habang ang aking puso ay nag-aapoy sa kalungkutan hanggang sa dalhin ako ng Diyos upang manirahan malapit sa iyo.

Ang pagkamatay ni Fatimah az-Zahra (sa) ay isang patuloy na pag-atake sa aking puso. Ang sitwasyong ito ay nagdala sa akin sa punto ng pagkalito ng pagrereklamo mula sa Diyos, ngunit ngayon ay ipinagkatiwala ko na ang iyong anak na babae sa iyo. Ang Ummah pagkatapos ng kanyang kamatayan ay naging hindi makatarungan. Masasabi mo ang gusto mo, pero kung bubuksan ko lang ang aking puso ay natutupok na sa dugo. Alam ko, ang Mahabagang Diyos ay pinakamahusay na hukom para sa kanila, at hahatulan Niya ang mga mapang-api.

Ang pagbati na ibinigay ko sa iyo ay isang paalam na hindi nagmumula sa nostalgia, ngunit ito ay mula sa sigasig, hindi ako manlulumo, gayundin ang aking kaluluwa, at kung ako ay mananatili (sa mundong ito) ipinapangako ko sa Diyos, na hindi ako malungkot. Ang tunay na paghihintay ay kapag ang pasyente ay nangako na maghihintay ng kanyang gantimpala. Kung ang pagmamalasakit ay nasasakupan lamang ng mga mapang-api, mananatili ako magpakailanman sa tabi ng kanilang libingan, ngunit kapag sa malaking trahedya na ito, ang isang anak na lalaki ay namatay din, ang mga luha ay naging mga batis.

Saksi ang Taga-paglikhang Diyos, kung saan inilibing ko ang iyong anak. Hindi lumipas ang ilang araw mula sa iyong kamatayan, at ang iyong pangalan ay nawala na mula sa wika ng mga tao, kinuha nila ang kanilang karapatan at kinain nila ang kanilang mana, ang puso ko'y nagdurusa para sa iyo, at nagpapasaya sa aking puso na alalahanin ka, at iyan ang dahilan kung bakit binabati kita, binibigyan ka. ng kapayapaan ng Diyos sa iyo, at ang kapayapaan ng Diyos ay nasa Fatima "

....................................................................................

328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*