Mga Balitang Larawan: Pag-lalakbay ng mga perigrino sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah al-Haram) sa Mecca, sa Saudi Arabia.

“Kailanman, si Ibrahim (as) ay hindi isang Hudyo ni Kristiyano, at hindi lumitaw ang Judaismo at Kristiyanismo, bagkus siya (Ibrahim as) ay tunay na sumusunod sa kagustuhan ng Allah, at ganap na sumusuko sa Kanyang Tagapaglikha bilang Muslim at hindi siya kabilang sa mga sumasamba ng iba (politesto).” Kabanata: al-Imran. Bersikulo: 67.

“Kailanman, si Ibrahim (as) ay hindi isang Hudyo ni Kristiyano, at hindi lumitaw ang Judaismo at Kristiyanismo, bagkus siya (Ibrahim as) ay tunay na sumusunod sa kagustuhan ng Allah, at ganap na sumusuko sa Kanyang Tagapaglikha bilang Muslim at hindi siya kabilang sa mga sumasamba ng iba (politesto).” Kabanata: al-Imran. Bersikulo: 67.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo