Mga Balitang Larawan: Pag-lalakbay ng mga perigrino sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah al-Haram) sa Mecca, sa Saudi Arabia.

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang modelo ng mabait na tao
“Ang napakagandang halimbawa kay Propeta Ibrahim (as) at yung mga kasama niya.” Kabanata: al-Mumtahanah. Bersikulo: 4. #18

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang modelo ng mabait na tao 

“Ang napakagandang halimbawa kay Propeta Ibrahim (as) at yung mga kasama niya.” Kabanata: al-Mumtahanah. Bersikulo: 4. #18


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo