Mga Balitang Larawan: Pag-lalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah al-Haram) sa taong 2018. #11

Ang taga-tanggap ng espesyal na pagbati mula sa Tagapaglikha
"Kapayapaan (salaam) para kay Ibrahim (as)". Kabanata: as-Saffat. Bersikulo: 109.

Ang taga-tanggap ng espesyal na pagbati mula sa Tagapaglikha "Kapayapaan (salaam) para kay Ibrahim (as)". Kabanata: as-Saffat. Bersikulo: 109.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo