Mga Balitang Larawan: Pag-lalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah al-Haram) sa taong 2018. #13

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang mapag-bigay sa pakikitungo at magandang-loob
“Dumating na ba sa iyo ang kuwento hinggil sa mga kagalang-galang na panauhin ni Propeta Ibrahim (as)?” Kabanata: ad-Dhariyat. Bersikulo: 24

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang mapag-bigay sa pakikitungo at magandang-loob “Dumating na ba sa iyo ang kuwento hinggil sa mga kagalang-galang na panauhin ni Propeta Ibrahim (as)?” Kabanata: ad-Dhariyat. Bersikulo: 24


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo