Mga Balitang Larawan: Pag-lalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah al-Haram) sa taong 2018. #14

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang tumatanaw ng utang na loob
“Siya ay nag-papasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa kanya at pinili siya ng Allah sa Kanyang mensahe at itinuro sa kanya ang Matuwid na Landas.” Kabanata: an-Nahl. Bersikulo: 121.

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang tumatanaw ng utang na loob “Siya ay nag-papasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa kanya at pinili siya ng Allah sa Kanyang mensahe at itinuro sa kanya ang Matuwid na Landas.” Kabanata: an-Nahl. Bersikulo: 121.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo