Mga Balitang Larawan: Paglalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah al-Haram) sa Mecca, Saudi Arabia, sa taong 2018. #15

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang matapat at makatotohanan
“At nabanggit mula sa Banal na Qur’an ang kuwento hinggil kay Ibrahim (as), na walang pagaalinlangan na napakadakila ang kanyang katapatan, at siya din ay kabilang Propeta.” Kabanata: Maryam. Bersikulo: 41.

Si Propeta Ibrahim (as) ay isang matapat at makatotohanan “At nabanggit mula sa Banal na Qur’an ang kuwento hinggil kay Ibrahim (as), na walang pagaalinlangan na napakadakila ang kanyang katapatan, at siya din ay kabilang Propeta.” Kabanata: Maryam. Bersikulo: 41.


Si Propeta Ibrahim (as) ay isang matapat at makatotohanan
“At nabanggit mula sa Banal na Qur’an ang kuwento hinggil kay Ibrahim (as), na walang pagaalinlangan na napakadakila ang kanyang katapatan, at siya din ay kabilang Propeta.” Kabanata: Maryam. Bersikulo: 41.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo