Mga Balitang Larawan: Paglalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (baytullah al-Haram) sa Mecca, Saudi Arabia, sa taong 2018. #16

Si Propeta Ibrahim (as) ay matapat sa mga Banal na Kasunduan
“At si Propeta Ibrahim (as) na tinupad niya ang anumang (obligasyon) ipinag-utos sa Kanya.” Kabanata: an-Najm. Bersikulo: 37.

Si Propeta Ibrahim (as) ay matapat sa mga Banal na Kasunduan “At si Propeta Ibrahim (as) na tinupad niya ang anumang (obligasyon) ipinag-utos sa Kanya.” Kabanata: an-Najm. Bersikulo: 37.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Hinding hindi makikitungo sa usapang siglo