?>

Tasu'a Husseini

Tasu'a Husseini

Sinabi ni Imam Sadiq (a), ang araw ng Tasu'a ay ang araw ni Imam Husayn at ang kanyang mga kasama ay napalibutan sa Karbala ng mga pwersa ng Sham. Sina Ibn Ziyad at Umar bin Saad ay nagalak na makita na maraming tropa ang pumapalibot kay Imam Husayn (a). Sa palagay nila sa araw na iyon, si Imam Husayn (a) kasama ang kanyang mga kasamahan ay mahina at walang sinuman ang tutulong, ang mga taga-Iraq ay hindi sumusuporta sa kanya at sa kaniyang mga pamilya at ang kaniyang mga kasamahan.


Sinabi ni Imam Sadiq (a), ang araw ng Tasu'a ay ang araw ni Imam Husayn at ang kanyang mga kasama ay napalibutan sa Karbala ng mga pwersa ng Sham. Sina Ibn Ziyad at Umar bin Saad ay nagalak na makita na maraming tropa ang pumapalibot kay Imam Husayn (a). Sa palagay nila sa araw na iyon, si Imam Husayn (a) kasama ang kanyang mga kasamahan ay mahina at walang sinuman ang tutulong, ang mga taga-Iraq ay hindi sumusuporta sa kanya at sa kaniyang mga pamilya at ang kaniyang mga kasamahan.

Kahit ang muling pagkabuhay ni Imam Husein (a) ay naganap noong ika-10 araw ng Muharram sa 61 HQ, sa Karbala, ngunit ang mga kaganapan bago ang sanhi ng muling pagkabuhay. Ang mas malapit sa araw ng Ashura, kasamaan ni Yazid ay nakita at hinihikayat si Imam Husein (a) magsagawa ng makasaysayang pagpapanibagong-buhay.

Kabilang sa mga mahahalagang araw bago sumiklab ang muling pagbabangon ng Ashura, ay ang ika-9 araw ng Muharam o Tasu'a. Sa araw na ito, ilang mga kaganapan na naganap matukoy, una , ito ay malinaw na ang pamumuno ng pwersa ni Umar bin Yazid at mga sundalo ni Imam Hussein (a) Saad ay nagkakaroon ng digmaan at ang lahat ng mga pinto ay sarado ng isang pakikitungo at kompromiso. Pangalawa , maliwanag na ang digmaan ay magwakas sa susunod na araw na kung saan ay Muharram.

Si Umar bin Saad, na komandante ni Yazid, pag-alam ng mga mataas na posisyon ni Imam Husein (a) sa tabi ng Rasulullah (saw), sinusubukan upang panatilihing siya sa isang tiyak na paraan, nais makapangako kay Yazid. Sa kanyang pakikipagtagpo kay Imam Husayn (a), si Umar bin Saad ay binigyan ng babala ng epekto ng kanyang mga pagkilos at pinigilan ang pakikipaglaban at pagpatay sa pamilya ni Propeta Muhammad (saw).

Ngunit si Umar ibn Saad ay nagpipilit na si Imam Hussein (a) ay yumuko kay Yazid dahil ipinangako niya ang kapangyarihan kay Rei. Pagdating ni Shimr bin Dzil Jausyan, isa sa pinaka marahas na kumander ng hukbong Yazid sa Karbala, ang posibilidad ng digmaan ay mas tiyak.

Kinuha ni Shimr ang 1000 hukbo sa Karbala. Ang bilang ng mga makasaysayang pinagkukunan ay nagsasabi na ang kabuuang bilang ng mga hukbong Yazid na ipinadala sa Karbala ay tinatayang nasa pagitan ng 20-30,000. Sa kabilang banda, dahil sa ikapitong araw ng Muharram, ang daloy ng tubig ay isinara para sa mga kaibigan at pamilya ni Imam Hussein, at sa araw ng Tashua, sila ay kinubkob. Sa oras na iyon, walang pag-asa para sa pagdating ng mas malaking dagdag na mga kawal.

Ngunit higit na mahalaga kaysa sa mga pwersang ipinadala ni Shimr sa Karbala, ay isang liham na dinala niya mula sa Ubaidillah bin Ziyad, ang pinuno ng Kufa noong panahong iyon. Ang liham ay inilaan para kay Umar ibn Saad na nag-utos sa kanya na humiling ng katapatan mula kay Imam Hussein (a) o upang labanan siya.

Ibinaba din ni Ibn Ziyad si Umar bin Saad, kung hindi maisagawa ang utos, ang utos ng hukbo ay ibibigay kay Shimr bin Dzil Jausyan. Ipinahayag na ang sulat ay isinulat ni Ibn Ziyad sa ilalim ng impluwensiya ni Shimr. Si Umar bin Saad na nag-aalala sa pamahalaan ni Rei mula sa kanyang mga kamay, inihayag ang desisyon na labanan kay Imam Hussein (a).

Ang isa pang pagsabog na hakbang ni Shimr sa araw ni Tasu'a ay ang kanyang pagtatangka na paghiwalayin si Abbas bin Ali, ang banner ng mga tropa ni Imam Husein (a) mula sa Imam. Si Abbas ay isang matapat at matapang na kapatid at katulong ni Imam Hussein (a). Samakatuwid, kung siya ay nahihiwalay mula kay Imam Husayn (a), ito ay nangangahulugan ng isang matinding suntok sa kanyang muling pagkabuhay.

Upang patakbuhin ang kanyang bulok na plano, inihanda ni Shimr ang isang garantiyang garantiya sa seguridad para kay Abul Fadhl Abbas at sa kanyang tatlong kapatid na lalaki, at hinangad na gamitin ang ilong na pagkakatulad ng kanyang ina upang maakit ang simpatiya ng mga anak ni Umul Banin. Ngunit nang ipatawag ni Shimr ang pryor, hindi niya ito sinagot hanggang sa hilingin siya ni Imam Husein (a) na pumaroon kay Shimr.

Nang tumanggap si Abbas ng garantiya sa seguridad mula kay Shimr at hiniling na umalis sa Imam Husayn (a), nagalit siyang sinabi, maaaring sumpain ka ng Allah SWT at ng iyong liham. Walang paraan na tayo ay ligtas habang ang anak ni Fatimah (sa) ay nanganganib.

Ang matapang at matapang na sagot ni Frank ay napawalang-sala ang plano ni Shimr at lubos siyang desperado na paghiwalayin si Abul Fadhl mula kay Imam Hussein. Naunawaan ni Shimr na si Abul Fadhl Abbas ay magiging matapat at ipagtanggol ang kanyang kapatid sa kamatayan, at hindi maaaring ihiwalay ang dalawa.

Kasama ang kabiguan ng plano ni Shimr, si Umar ibn Saad ay nag-utos sa kanyang mga hukbo upang maghanda para sa digmaan. Matapos malaman na nilalabag ng kaaway ang kaaway, sinabi ni Imam Hussein kay Abul Fadhl Abbas, kung maaari mong hilingin sa kanila na ipagpaliban ang digmaan hanggang bukas at bigyan kami ng isang pagkakataon ngayong gabi upang manalangin kay Allah at gawin ang mga panalangin.

Alam ng Ala diyos na gustung-gusto ko talaga ang pagdarasal at pagbabasa ng Kanyang aklat.
Bagaman ang kahilingan ni Imam Hussein ay makatwiran at makatao, ngunit hindi ito binigyan ni Umar bin Saad hanggang sa marinig niya ang mga opinyon ng maraming iba pang mga kumander at ipinagpaliban ang digmaan hanggang sa umaga ng Ashura. Noong gabing iyon, isang gabi na puno ng mga pagpapala, kabanalan at pagsamba sa Diyos, sa mga tolda ng mga kasama ni Imam Husayn.

Doon, diyan ay ganap na walang takot sa kamatayan at pagkabalisa tungkol sa kung ano ang mangyayari bukas, iyon ay, sa araw ng Ashura. Samakatuwid, nang muling hiniling ni Imam Husayn (a) ang kanyang mga kaibigan na iwanan siya sa kadiliman ng gabi, bawat isa ay tinanggihan at inihayag ang kahandaan na isakripisyo sa paraan ng Panginoon kasama si Imam Husayn (a).

Sa bawat pangyayari na nangyari sa araw ng Tasua, si Abul Fadhl Abbas ay may mahalagang papel. Kaya, kadalasan sa ika-9 na araw ng Muharram, naalala siya dahil sa kanyang tapang, sakripisyo at karangalan.
Hindi lamang sa Karbala nag-iisa, si Abul Fadhl ay may malaking paggalang at pagmamahal kay Imam Hussein, kahit na bata pa siya.

Lumaki ang pryor kasama ng mga dakilang personalidad gaya nina Imam Ali (a), Imam Hasan (a) at Imam Hussein (a), at nakakuha siya ng kasaganaan ng kaalaman, ma'rifat at kabutihan mula sa kanila.
Tungkol kay Abul Fadhl Abbas, sinabi ni Imam Ali (a), Abbas ang aking anak mula pagkabata upang matuto ng agham, at tulad ng isang sanggol na kalapati na nakakakuha ng pagkain at inumin mula sa kanyang ina, si Abbas ay nakakuha ng kaalaman mula sa akin.

Samakatuwid, binayaran ni Imam Hussein ang espesyal na pagpaparangal kay Abbas at ginawa siyang isang taong may tiwala at suporta. Ibinigay ni Imam Hussein (a) ang kanyang mga hukbo kay Abul Fadhl Abbas.
Hari Ashura ay isang sandali ng katapangan, sakripisyo at pakikibaka ni Abbas bin Ali bilang ito ay naroroon sa lahat ng dako at pinoprotektahan ang mga tolda. Isa sa pamamagitan ng isang kaibigan ni Imam Hussein (a) ay namatay at si Abbas lamang ang naghihintay ng oras upang sumubo sa panganib sa larangan ng digmaan. Ang tatlong magkakapatid ay bumagsak na sa dagat ng kaaway at lahat ay pinatay. Walang natira.

Si Abul Fadhl Abbas ay pumunta sa kanyang kapatid at humingi ng pahintulot na lumaban. Ayon sa ilang mga pinagmumulan ng kasaysayan, isinasaalang-alang ni Imam Hussein ang trabaho ni Abul Fadhl Abbas upang mapanatili ang mga tolda na napakahalaga, at hindi nagbibigay ng kanyang kahilingan. Gayunpaman, nang lumitaw ang pryor upang pilitin, tinanong ni Imam Husayn ang kanyang kapatid na lalaki na kumuha ng inuming tubig para sa mga uhaw na mga bata.

Napakalaking mabigat at mapanganib ang gawaing ito, dahil ang daloy ng tubig ay nagbabantay ng mga 4000 sundalo ng kaaway upang walang makakuha nito. Ngunit si Abbas, laging masunurin sa mga utos ni Imam Hussein (a), at ang kanyang puso ay hiniwa upang makita ang mga nauuhaw na mga bata at babae, sinalakay niya ang kaaway para sa inuming tubig at matagumpay na tinupad ang kanyang qirbah.

Gayunpaman, nang bumalik siya, hinarap siya ng isang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway. Sa oras na iyon ay nakumpirma ni Abbas na handa na niyang tanggapin ang shahadah at hindi natatakot na harapin ang kahirapan ng pakikipaglaban. Ang matapang mandirigma ay namamahala upang sirain ang mga ranggo ng kaaway at paghandaan ang daan para sa kanya. Ngunit bigla na lamang ang isang kaaway ay bumagsak sa kanyang tabak patungo sa kanang kamay ni Abbas upang mabuwag.

Si Abbas ay sumigaw, para sa kapakanan ng Allah kahit na sinira mo ang aking kanang kamay, patuloy kong ipagtanggol ang aking relihiyon at Imam, ang taos-puso at mapagkakatiwalaang anak ng Banal na Propeta (saw). Ang isang lalong marahas na kaaway, na pinutol ang kaliwang kamay ni Abbas at sa wakas ay sinira ang bakal sa ulo ni Abbas hanggang sa siya ay nahulog sa lupa. Si Imam Hussein (a) na nakasaksi ng pangyayari mula sa kalayuan, ay mabilis na pumunta sa kanyang kapatid at sinabi, ngayon ay nabali mo ang aking gulugod at ang aking mga pagkakataong mabuhay nang kaunti.

Ang pahayag ni Imam Hussein ay nagpapakita ng mataas na posisyon ni Abul Fadhl Abbas sa kanyang panig. Si Imam Sajjad (a) anak ni Imam Hussein (a) na may kaugnayan sa kanyang tiyuhin Abbas sinabi, maaaring ng Allah ay pagpalain ang aking mahal na tiyuhing Abbas, siya ay nagsakripisyo at nagsumikap sa katotohanan, ang digmaan sanhi ng kanyang mga kamay sa bumakli at sakripisyo ang kaluluwa para sa kanyang kapatid na lalaki.

Sinabi ni Imam Sajjad, tugon ni Allah sa lahat ng mga sakripisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawang pakpak sa kanya, kaya siya ay maaaring lumipad kasama ang mga anghel sa langit, pati na ang aking tiyuhin Jafar Thayyar. Sa katunayan, si Abul Fadhl Abbas sa tabi ng Diyos ay may matataas na posisyon na nagdadalamhati sa lahat ng mga martir sa Huling Araw at inaasahan nilang makamit ang posisyon na iyon.


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*