?>

Mga Hiyas ni Hadrat Khadija (sa)

Mga Hiyas ni Hadrat Khadija (sa)


Mga Hiyas ni Hadrat Khadija (sa).. Ang dakilang ginang ng Islam ay pumanaw sa ika-10 taon ng Hijra, sa edad ng 65. Kung saan lubos sinuportahan niya ang mahal na Propeta ng Islam (PBUH) bukod pa bilang ng kaniyang asawa, sa kanyang misyon sa loob ng 25 taon na isinakripisyo niya ang kanyang buhay at bantog na kayamanan. Dahil dito ang kanyang pagka-yumao ay isang malaking pagkawala mula sa Propeta (PBUH).Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (as) ABNA News Report Agency - Ang dakilang ginang ng Islam ay pumanaw sa ika-10 sa taong Hijra, sa edad ng 65. Sinuportahan niya talaga ang Propeta (PBUH) bukod pa bilang ng kaniyang mahal na asawa ,ganoon din sa kanyang misyon sa loob ng 25 taon na kung saan isinakripisyo niya ang kanyang buhay at ng kaniyang kayamanan. Bagamat, ang kanyang kamatayan ay isang malaking pagkawala mula sa kaisa-isang minahal sa buhay ng mahal na Propeta (PBUH).

Ang kanyang nakalulungkot na kamatayan ay nangyari sa loob ng tatlong araw pagkatapos ng pagka-yumao din ni Hadrat Abu Talib (as), ang dakila at mapagmahal na tagasuporta ng Propeta (PBUH). Ang pagka-yumao ng dalawang malalapit na mionamahal ng Propeta (pbuh) ay ginawang kalungkutan ng Propeta (PBUH) na kung saan ito ay pinangalanan niya ang taong iyon, ay taon ng puro sa kalungkutan, (a'mul huzun) ibig sabihin, taon ng ng pagdadalamhati, sa taong ika-10 ng Hijra, ang "taon ng pagdadalamhati" ‌. Ang nagdadalamhati at umiiyak na Propeta (PBUH) ay inilibing ang patay na katawan ni Hadrat Khadija (sa) sa isang lugar na kilala bilang a'mul Hujun...

Dito rin sa loonb ng taong ito ay magkakaroon sila ng isang sulyap sa mga katangian ng dakilang ginang ng Islam na kagaya ni Hadrat Khadija (sa):

1- Malalim na Pananaw

Siya ay isang taong may malalim na pananaw at pagsasaalang-alang. Ang kanyang praktikal na katahimikan ay perpekto. Maaari itong maunawaan mula sa pagpili ng Propeta (PBUH) bilang kanyang asawa mula sa iba't ibang mga mayayamang negosyante na mga kababaihan.

Si Hadrat Khadija (sa) ay maaaring nakita niya ang maliwanag na nakikita sa biyayang pag-mumukha ni Propeta (PBUH). Ayon sa kanya, ang misteryo sa likod ng kasal kay Muhammad (PBUH) bago ang kanyang propetikong misyon, ang kanyang malalim na interes kay Muhammad: "O aking pinsan, dahil sa aming pagkakamag-anak, ang iyong dignidad at pagtitiwala sa iyong tribo, at ang iyong mabuting kabutihan at katotohanan ay nagpasiya ako upang pakasalan kita."‌

Ang nabanggit na pahayag ay mahusay na ipinapakita ng pagmamahal at pagkahilig ng dakilang ginang ng Islam kay propeta Muhammad (PBUH) ay hindi batay sa materyal na pag-ibig at kapritso; sa halip, ito ay batay sa isang malalim na pananaw at pag-unawa sa natatanging pagkatao ng Propeta ng Islam. Ang mga walang ganitong pananaw, tulad ng isang pangkat ng mga babaeng Quraysh, ay sinaway si Hadrat Khadija (SA) at sinabi: "Sa lahat ng kahusayan at kadakilaan na taglay niya, ikinasal ni Khadija ang mahirap na ulila ni Hadrat Abu Talib (as). Napakalaking kahihiyan!”‌Si Hadrat Khadija (sa), na ang pagpili ay batay sa karunungan, nanatiling matatag at sumagot:“ Kayong mga kababaihan ng Quraisy! Narinig ko ang iyong mga asawa [at kayo] na pinagagalitan ako sa pagpapakasal ko kay Muhammad (PBUH). Kaya hayaan ninyo akong magtanong sa iyo. Mayroon bang taong katulad ni Muhammad sa iyong kalalakihan? Maaari ba kayong makahanap ng isang tao sa buong Damasco, sa Mecca at mga suburb na mabuting gawa at kredo, mabait ang ulo at may mahusay na pagkatao tulad ni Muhammad? Ikinasal ako sa kanya para sa mga halagang ito at nakita ko ang mas malalaking bagay at pag-uugali mula sa kanya. ”‌

Lumipas ang oras, ang Propeta (PBUH) ay nagwagi ng paulit-ulit na tagumpay, ang Islam ay umuunlad at si Hadrat Khadija (SA) ay nagsilang ng mga bata tulad ni Hadrat Fatima Zahra (SA), ang 11 hindi nagkakamali na mga Imam ay kanyang mga inapo. Samakatuwid, si Hadrat Khadija (SA) ay dapat humanga sa kanyang pinili at malalim na pananaw, kahit na hindi siya nabuhay nang sapat upang makita ang bunga na kanyang pinili.

Si Hadrat Khadija (SA) ay napakayaman kaya't libu-libong mga camel ang nagdadala ng kanyang kalakal. Ang isang berdeng silken pavilion ay itinaas sa bubong ng kanyang bahay bilang tanda ng kaniyang kayamanan, at isang kilos para sa mga dukha na mag-refer para sa tulong. Halos 400 mga tagapaglingkod ang nagtrabaho para sa kanya.

2- Matibay na Pananampalataya

Ang parehong malalim na pananaw na nagdala tungkol sa pag-aasawa nina Hadrat Khadija (SA) at Muhammad (PBUH), ay nagbigay liwanag ng Islam at pananampalataya sa kanyang puso, kaya't nagwagi siya ng pamagat ng unang babaeng Muslim sa kasaysayan ng Islam.

Ibn Abdul-Berr ay sumipi mula kay Abi Rafe 'sa kanyang sariling dokumento na ang Propeta ng Islam (PBUH) ay nagsagawa ng mga panalangin noong Lunes (ang araw na hinirang siya para sa propetisyong misyon) at Hadrat Khadija (SA) ay nagsagawa ng kanyang mga panalangin sa huling oras ng parehong araw.1

Si Imam Ali (AS) ay nagpatotoo sa pananampalataya at Islam ng Hadrat Khadija (SA) sa ganitong paraan: "Sa araw na iyon ay walang bahay na kasama ang Islam dito maliban sa bahay ng Propeta at Khadija at ako ang naging pangatlo. Nakita ko ang ilaw ng paghahayag at propetikong misyon at nadama ang amoy ng pagiging propeta sa bahay na iyon. "‌2

Si Hadrat Khadija (SA) ay nanatiling matatag na tapat hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay at pag-aari sa Islam na hindi iniiwan ang namumuno sa Islam nang nag-iisa sa kanyang buhay.

3- Pinakamahusay na Babae ng Dalawang Daigdig

Ang apat na kababaihan ay kilala na pinakamahusay na mga kababaihan sa sansinukob. Sinabi ni Ibn Athir na si Anas ibn Malik ay sumipi mula sa Propeta (PBUH) na ang pinakamahusay na mga kababaihan ng uniberso ay sina Mary, Asiyah, Khadija at Fatima.3

Ang apat na kilalang ginang na ito, na umaabot sa tuktok ng espiritwal na pagiging perpekto sa mundong ito, ay magiging pinakamahusay na mga kababaihan ng Langit din. Sinipi ni Akramah si Ibn Abbas na minsan ay sinabi ng Propeta ng Islam: "Ang pinakamagagandang mga kababaihan ng Langit ay: Khadija na anak na babae ni Khuwaylid, Fatima na anak na babae ni Muhammad, Maria na anak ni Imran, at Asiyah na anak na babae ni Muzahim at asawa ng paraon." ‌4

4- Pinakamahusay na Asawa para sa Propeta (PBUH)

Ang Propeta ng Islam ay mayroong maraming asawa ngunit magkakaiba ang kanilang mga ranggo. Sinunod ni Hadrat Khadija (SA) ang Propeta (PBUH) sa lahat ng paraan, isinakripisyo ang buhay at pag-aari para sa kanyang misyon at nakamit ang kasiyahan ng Messenger ng Allah, na nanalo ng pinakamahusay na ranggo sa mga asawa ng Propeta.

Ang namayapang si Sheikh Sadouq ay sumipi mula kay Imam Sadiq (AS) na nagsabing: "Ang Propeta ng Islam ay nagpakasal sa 15 kababaihan na pinakamagaling sa kanila ay Khadija na anak na babae ni Khuwaylid.5

5- Ina ni Hadrat Zahra (SA )

Ayon sa teksto ng Qur'an, ang mga asawa ng Propeta ay mga ina ng mga naniniwala: "Ang mga asawa niya [ng Propeta] ay ina ng mga naniniwala." 6 At si Hadrat Khadija (SA) ang pinakamahusay na patunay para sa talatang ito. Ang nasabing kaligayahan ay ipinagkaloob kay Hadrat Khadija (SA) sa lahat ng iba pang mga asawa at ang 11 na mga Imam ay kanyang mga inapo sa pamamagitan ni Hadrat Fatima Zahra (SA). Mahusay na karapat-dapat at talento ang kinakailangan upang manalo ng gayong ranggo para sa isang babae.

Si Zahra (SA) ay nagtatamasa ng isang nangungunang ranggo sa lahat ng mga anak ni Hadrat Muhammad (PBUH) sapagkat siya ay hindi nagkakamali sa isang panig at sa kabilang panig, ang Imamate o Islamic pamumuno ay nagpatuloy sa kanyang henerasyon.7

5- Walang kapantay na Kabutihang-loob at Donasyon

Ang kayamanan ni Hadrat Khadija ay kawikaan sa publiko sa kanyang panahon. Napakalaki ng kanyang kayamanan na ang bantog at unang-klase na mayaman tulad nina Abu Jahl at Aqabat ibn Abi Mohit ay mga maliit na mangangalakal bago siya. Naitala ng mga istoryador ang kanyang kayamanan tulad ng sumusunod:

1- Libo-libong mga camel ang nagdala ng kanyang paninda.

2- Ang isang berdeng silken pavilion ay itinaas sa bubong ng kanyang bahay bilang tanda ng yaman, at isang kilos para sa mga dukha na mag-refer para sa tulong.

3- Halos apat na raang mga tagapaglingkod ang nagtrabaho para sa kanya.8

Matapos ang kasal sa Propeta (PBUH) ibinigay ni Khadija ang lahat ng kanyang kayamanan kay Muhammad (PBUH) at sinabi: "Ang aking bahay ay iyo at ako ang iyong lingkod." 9

Matapos ang kasal ni Khadija at gawing kasosyo si Muhammad sa kanyang kayamanan, ang kanyang tiyuhin na si Varaghat ibn Nofel ay nagtungo sa Kaba, tumayo sa pagitan ng lugar nina Zamzam at Ibrahim, na hinarap ang mga tao na nagsabing: “Kayong mga Arabo! Alamin na tinawag ka ni Khadija upang magpatotoo na naibigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan kasama ang mga tagapaglingkod at dalaga, pag-aari, hayop, dowry at lahat ng kanyang mga regalo kay Muhammad (PBUH) at tinanggap sila ni Muhammad (PBUH) lahat. Ang donasyong ito ay dahil sa pagmamahal ni Khadija kay Muhammad (PBUH). Ngayon, tumayo ka sa saksi para rito. ”‌10

At ginugol ng Propeta ng Islam ang lahat ng yaman na ito para sa pagsulong ng Islam at mga hangarin nito. Kaugnay nito, sinabi niya: "Walang kayamanan na nagtataas ng higit na mga pakinabang para sa akin kaysa kayamanan ni Khadija." ‌11

6- Walang kapantay na Pasensya

Ang isang tao tulad ni Khadija, na lumaki sa kayamanan, ay dapat na pampered at mahina, ngunit pagkatapos ng kanyang kasal sa Propeta (PBUH) handa siyang magparaya sa lahat ng paghihirap. Ang pagtitiis sa mga pamimilit ng mga infidel ng Qur'an, ang mga pagsaway ng mga kamag-anak at pag-embargo ng ekonomiya sa She'b Abi Talib ay labis na nag-alala sa kanya sa kanyang pagtanda (63-65) ngunit nagpakita siya ng labis na pasensya. Sinabi ni Bent al-Shati: "Si Khadija ay hindi sapat na bata upang madaling tiisin ang mga paghihirap na iyon. Hindi siya isang tao na nakakaranas ng mahirap na kabuhayan sa kanyang kabataan, ngunit kinaya niya ang lahat ng paghihirap sa pagkubkob hanggang sa kanyang kamatayan. "‌12

Si Ali ay kapatid ni Muhammad at isa sa pinakamamahal na tao sa kanya at kay Khadija. Nagpadala siya ng mga pantulong sa bahay ni Abu Talib araw-araw.

8- Suporta ng Propetang Misyon at Lover ng Imamate

Apat na kababaihan ang nagkamit ng espiritwal na pagiging perpekto sa mundong ito at kilala sila bilang pinakamahusay na mga kababaihan sa uniberso: Asiyah, Mary, Khadija at Fatima. Ang lahat sa kanila ay sumuporta at sumunod sa mga namumuno at mga Imam ng kanilang panahon. Sinuportahan ni Asiyah ang pamumuno at propetikong misyon ni Moises hanggang sa kanyang kamatayan, pinayagan ni Maria ang mga sakit at akusasyon upang palakasin ang mga haligi ng propetisyong misyon ni Hesukristo, sinuportahan at ipinagtanggol ni Fatima Zahra si Imam Ali hanggang sa kanyang pagkamartir. Ngunit si Khadija ay kabilang sa totoong mga tagasuporta ng propetisyong misyon. Ibinigay niya ang kanyang buong buhay at pag-aari kay Muhammad (PBUH) para sa kanyang propetikong misyon. Siya rin, ay isang mahusay na tagasuporta, kalaguyo at kasama ng propetisyong misyon at pamumuno ng Islam.

Nang tignan ni Adan ang buhay pag-aasawa nina Muhammad (PBUH) at Khadija (SA) sa Langit, sinabi niya: "Ang isa sa mga kataasan ni Muhammad sa akin ay ang kanyang asawa ay nakikipagtulungan sa kanya sa pagpapatupad ng utos ng Diyos habang pinasigla ako ng aking asawa upang sumuway sa Diyos. ”‌13

Ang huli na Majlis ay sumulat tungkol sa pagmamahal at pag-ibig ng Khadija kay Imam Ali (AS): "Pagkatapos ng kasal ng Propeta (PBUH) at Khadija (SA) [at ang kapanganakan ni Imam Ali (AS)], tinanong ng Propeta (PBUH) siya upang ipakita ang pagmamahal at pag-ibig sa kanya kina Ali at Khadija ay nagawa ito nang malaki. Nagpadala siya dati ng mga tela, alahas, tagapaglingkod, atbp. Kay Ali ng kanyang mga tagapaglingkod upang sabihin ng mga tao dati, si Ali ay kapatid ni Muhammad at isa sa pinakamamahal na tao sa kanya at kay Khadija. Nagpadala siya ng mga tulong sa bahay ni Abu Talib araw-araw. ”14

Matapos ang kapanganakan ni Fatima Zahra (SA), naging pamilyar si Khadija sa pamumuno ng Islam. Ito ay dahil ang kanyang anak na babae na si Zahra pagkatapos ng kapanganakan ay nagpatotoo sa monoteismo at propetikong misyon sa pagsasabing: "Tunay na ang aking asawa ay panginoon ng mga naniniwala at ang aking mga anak ay mga panginoon at pinuno ng mga anak ng Propeta." Open Tahasang tinanggap ni Hadrat Khadija ang pamumuno ng Si Imam Ali (AS) at ang kanyang mga anak sa oras na ang kanyang Imamate ay aanunsyo pa rin.15

Ang yumaong Mahallati, na sumipi sa Majlis ay nagsabi: "Isang araw ang Propeta (PBUH) ay nagpadala para kay Khadija at sinabi sa kanya: Ito ay si Gabriel (Jibril) na nagsasabing may mga kundisyon upang yakapin ang Islam: Una, pag-amin sa pagiging isa ng Diyos; pangalawa, pagtatapat sa propetikong misyon ng mga messenger; pangatlo, pagtatapat sa Araw ng Muling Pagkabuhay at pagmamasid sa mga patakaran ng Batas Islamiko; at pang-apat, ang pagsunod sa mga propeta at Imam [Ali] at kanilang mga supling at paglayo sa kanilang mga kaaway. "‌ Pinagtapat ni Khadija ang lahat at kumilos ayon sa kanyang mga utos.16

Kaugnay sa Imamate of Ali (AS), sinabi ng Propeta (PBUH) kay Khadija na si Ali ay magiging iyong panginoon at panginoon ng lahat ng mga naniniwala at kanilang Imam pagkatapos ng aking kamatayan. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Ali at inilagay ni Khadija ang kanyang kamay sa kamay ni Muhammad at pinatunayan ang kanyang katapatan sa pamumuno ng Islam pagkatapos ng Propeta (PBUH) .17

9- Damayang Pag-ibig at Pagmamahal

Ang pagmamahal at pagmamahal ni Khadija kay Muhammad ay hindi unilateral. Ito ay bilateral. Ang katotohanang ito ay nabanggit sa seremonya ng kasal ni Abu Talib: "Nagmamahalan sina Khadija at Muhammad." ‌

Tulad ng gayong Khadija ay naging interesado kay Muhammad sa kanyang malalim na pananaw, ang Propeta (PBUH) din, ay natagpuan siyang karapat-dapat na maging asawa. Siya ay isang balo na iniulat na 15 taong mas matanda kaysa sa Propeta (PBUH) ngunit si Muhammad (PBUH) ay natagpuan siya na mas karapat-dapat kaysa sa anumang ibang babae, pinakasalan siya at iginagalang sa buong buhay niya.

Isang Susing Punto

Ang huli na si Motahari ay sumangguni sa isang pangunahing punto tungkol sa pag-aari ni Khadija at ang tabak ni Ali. Mahalagang malaman sapagkat kapag sinabing ang Islam ay umunlad sa yaman ni Khadija at tabak ni Ali ay maaaring maisip na ang Islam ay kumalat sa pamamagitan ng paggamit ng yaman at lakas.

Sinabi ni Motahhari: "Anong uri ng relihiyon ang maaaring umunlad sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa? Mayroon bang sanggunian sa Banal na Qur'an na tumutukoy sa pag-unlad ng Islam sa paggamit ng puwersa? Sinabi ba ni Ali kahit saan na ang Islam ay umunlad sa paggamit ng puwersa? Walang alinlangan na ang kayamanan ni Khadija ay nakatulong sa pag-unlad ng Islam, ngunit ang kanyang kayamanan ay hindi ginugol sa pag-akit sa mga infidels na yakapin ang Islam. Walang ganoong katibayan sa buong kasaysayan ng Islam. Kapag ang Propeta at ang kanyang mga tagasunod ay nagdurusa ng mga paghihirap at mga problemang pangkabuhayan, inalok ni Hadrat Khadija ang kanyang kayamanan upang suportahan ang mga mahihirap at i-save ang buhay ng mga nagugutom na Muslim. Ang tabak ni Ali ay nagsilbi sa Islam nang handa ang mga kaaway na gumamit ng kanilang mga espada upang mabunot ang Islam. ”‌

* Isinalin ni: Sadroddin Musawi

----

1. Esti'ab, Vol. 2, P. 419

2.Tabari Book of History, Vol. 2, P. 208 at Komento ni Ibn Abi al-Hadid tungkol kay Nahj ul-Balaghah, Vol. 13, P. 197

3. Khasal-e Sadough, Kabanata sa Apat na Disposisyon

4. Asad al-Ghabah, Vol. 5, P. 437; Esti'ab, Vol. 4, P. 1821

5. Khasal-e Sadough, Kabanata sa Apat na Disposisyon

6. Ahzab: 5

7. Ahzab: 33

8. Al-Vaghaye val-Havadeth, Mohammad Bagher Malboubi, P. 13; Bahar ul-Anvar, Vol. 17, P. 309 at Vol. 16, P. 22

9. Ibid

10. Bahar ul-Anvar, Vol. 16, Pp. 75-77

11. Ibid, Vol. 19, P. 63

12. Khadija, isang Halimbawa ng Muslim na Mujahid Woman

14. Bahar ul-Anvar, Dar al-Ehya al-Tarath, Vol. 37, P. 43

15. Ibid, Vol. 43, P. 3

16. Mahallati, Rayahin al-Shariah, Vol. 2, P. 209

17. Ibid

.........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*