?>

Mula sa mga mensahe ni Imam Hassan al-Mujtaba (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Mula sa mga mensahe ni Imam Hassan al-Mujtaba (sumakanya nawa ang kapayapaan)


Mula sa mga mensahe ni Imam Hassan al-Mujtaba (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang ikalabinlimang mapagpalang buwan ng Ramadan ay kasabay ng mabangong anibersaryo ng kapanganakan ni Imam Abu Muhammad al-Hasan al-Mujtaba, sumakanya nawa ang kapayapaan, at sa pinagpalang okasyong ito ay itinatampok natin ang ilan sa kanyang mga mensahe, nawa'y sumakanya nawa ang kapyapaan, ang mga panalangin ng Diyos.


Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) na ahensya ng balita - Ibna - ilang mga mensahe ang natanggap mula kay Imam Hassan (sumakanya nawa ang kapayapaan), kabilang ang:

Ang unang mensahe:

Siya (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sumulat ng isang liham kay Muawiyah bin Abi Sufyan, kung saan sinabi niya:

(Tungkol naan sa mga sumusunod: Ininsulto mo ang mga tao sa akin, para sa pandaraya at pagpatay, at pinagmamasdan mo ang mga mata, na parang gusto mong makipagkita, at hindi ako nag-aalinlangan na

. Ang nananatiling hindi tulad ng isang lumipas ** maghanda para sa isa pang katulad niya, na parang
namatay at kami at ang mga namatay sa amin ay para sa iyo na ** pumunta at pumunta sa gabi sa gabi upang tubusin).

Ang ikalawang mensahe:

(Sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sumulat kay Muawiyah bin Abi Sufyan ng isang liham, kung saan sinabi niya: “Tungkol sa mga sumusunod: Ang Diyos, Kanyang Kamahalan, ay nagpadala kay Muhammad bilang isang awa sa mga daigdig, at bilang isang pagpapala sa mga mga mananampalataya, at sa lahat ng mga tao, upang bigyan ng babala ang mga nabubuhay, at ang karapatang magsabi laban sa mga hindi mananampalataya. Ang mga mensahe ng Diyos, at tinupad niya ang utos ng Diyos, hanggang sa namatay ang Diyos nang walang pagkukulang o pagmamataas, at pagkatapos na ihayag ng Diyos ang katotohanan sa pamamagitan niya at ang polytheism ay nilipol niya, at pinili niya ang Quraysh sa partikular.

At sinabi niya sa kanya: (At ito ay isang pag-alala sa iyo at sa iyong mga tao), at nang siya ay namatay, ang mga Arabo ay pinagtatalunan ang kanyang awtoridad, kaya't ang Quraysh ay nagsabi: Kami ay kanyang lipi, kanyang pamilya at kanyang mga kapanalig, at ito ay hindi pinahihintulutan para sa iyo na makipagtalo sa amin sa awtoridad ni Muhammad at sa kanyang karapatan. Ang utos ni Muhammad ay pinagtatalunan sila, at pinagkalooban Ko sila ng pabor at ibinigay sa kanila.

Pagkatapos kaming mga Quraysh ay nakipagtalo sa parehong paraan tulad ng mga Arabo, at ang mga Quraysh ay hindi nagbigay ng hustisya sa amin tulad ng ginawa ng mga Arabo sa kanila, kinuha nila ang bagay na ito nang wala ang mga Arabo nang may katarungan at pagtutol mula sa kanila sa amin, ang pangako ay ang Diyos, at Siya ang Tagapangalaga at Katulong.

At kami ay namangha na ang mga yaong lumukso sa amin laban sa amin, at ang mga pinuno ng aming sambahayan, ay may kabutihan at huwaran sa Islam, kami ay nagpigil sa kanilang pagtatalo, sa takot na ang relihiyon ay makatagpo ng mga mapagkunwari, at ang mga partido doon sa labis na inaabuso, o magkakaroon sila ng dahilan kung ano ang nais nilang sirain.

Ngayon, hayaan ang kahanga-hangang magtaka, na tumalon sa iyo, Muawiyah, para sa isang bagay na hindi ako isang tulad ng uri, na walang alam sa kabutihan sa relihiyon, at walang kapuri-puri na impluwensya sa Islam, at ikaw ay anak ng isang partido ng mga partido, at ang anak ng pinakakaaway ng Quraysh sa Sugo ng Diyos (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at ang kanyang pamilya) at sa kanyang aklat.

At ang Diyos ang iyong hukom, kaya tumugon ka sa kanya, at malalaman mo kung sino ang dulo ng bahay, at sa pamamagitan ng Diyos ay ituturo mo ang tungkol sa iyong Panginoon nang kaunti, pagkatapos ay gagantimpalaan ka Niya para sa ibinigay ng iyong mga kamay, at Ang Diyos ay hindi hindi makatarungan sa mga lingkod.

Sa katunayan, nang si Ali ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, nawa'y maawa ang Diyos sa kanya, ang araw na siya ay dinakip, at ang araw na biniyayaan siya ng Diyos ng Islam, at ang araw na siya ay muling nabuhay na buhay, at ako ang mga Muslim pagkatapos niya, kaya't ako ay nagtatanong. Hindi tayo bigyan ng Diyos ng anumang bagay sa lumilipas na mundong ito na nagpapababa sa atin sa kabilang buhay, mula sa kung ano ang mayroon siya ng dignidad.
Bagkus, pinasulat ko sa iyo, ang mga dahilan sa pagitan ko at ng Diyos na Makapangyarihan sa iyong kapakanan, at kung gagawin mo iyon, magkakaroon ka ng malaking suwerte at kabutihan para sa mga Muslim.

Kaya't bitawan mo ang kasinungalingan, at pumasok sa kung ano ang pinasok ng mga tao mula sa aking pangako ng katapatan, sapagkat alam mo: Ako ay may higit na karapatan sa bagay na ito kaysa sa iyo sa Diyos, at sa bawat pantas na tao, at sinumang may pusong nagsisisi, matakot sa Diyos, iwanan ang nang-aapi, at iligtas ang dugo ng mga Muslim, dahil sa Diyos, wala kang kabutihan sa akin. Ang tanggapin ang Diyos mula sa kanilang dugo, higit pa sa nakilala mo sa kanya.

At pumasok sa kapayapaan at pagsunod, at huwag makipagtalo sa bagay sa mga tao nito, at kung sino ang higit na karapat-dapat dito kaysa sa iyo, nang sa gayon ay pinapatay ng Diyos ang ningning kasama niyan, at pinag-isa ang salita at pinagkasundo ang relasyon, at kung tumanggi kang magpumilit sa iyong pagsuway, pupunta ako sa mga Muslim, kaya hahatulan kita hanggang ang Diyos ay humatol sa pagitan natin, at Siya ang pinakamahusay sa mga hukom.

Ang ikatlong mensahe:

(Sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sumulat kay Muawiyah bin Abi Sufyan ng isang liham, kung saan sinabi niya: (Sa ngayon, ang iyong sulat ay nakarating sa akin, binanggit mo dito ang iyong binanggit, at iniwan ko ang iyong sagot dahil sa takot. ng pang-aapi laban sa iyo, at sa pamamagitan ng Diyos ay nagpapakupkop ako mula doon, kaya sundin ang katotohanan, alam mo na ako ay isa sa mga tao nito At mayroon akong kasalanan na sasabihin, kaya nagsisinungaling ako.)

Ikaapat na mensahe:

Siya (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sumulat ng isang liham kay Muawiyah bin Abi Sufyan, kung saan sinabi niya: "Tungkol sa mga sumusunod: Ang aking sermon ay nagwakas sa kawalan ng pag-asa, tungkol sa karapatan na iyong binuhay, at ang kasinungalingan ng kanyang bansa, at ang iyong sermon. ay ang sermon ng nakarating sa kanyang mga pinanggalingan, at ako ay umatras sa bagay na ito at ipinagkatiwala ko ito sa iyo, kahit na ibigay ko ito. Masama para sa iyo sa iyong pagbabalik, at mayroon akong mga kondisyon na aking itinakda, upang ikaw ay gawin mamangha ako kung tumupad ka sa isang tipan sa akin, at huwag kang matakot na ako ay nagtaksil - at isinulat niya ang kondisyon sa ibang aklat kung saan nais niyang matupad at iwanan ang pagtataksil - at pagsisisihan mo ito, Muawiyah, gaya ng ikinalulungkot ng iba. , na bumangon sa kasinungalingan, o tinalikuran ang katotohanan, nang ang pagsisisi ay walang silbi.)

Ang Ikalimang Mensahe:

Siya (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sumulat ng isang liham kay Ziyad bin Abih, kung saan sinabi niya: "Tungkol sa kung ano ang sumusunod: Biniyagan mo ang isang lalaking Muslim na mayroon ng kung ano ang sa kanila, at kung ano ang utang sa kanya, at giniba mo ang kanyang bahay, kinuha ang kanyang pera, at ikinulong ang kanyang pamilya at mga umaasa. Nasa kanya ang kanyang tahanan, ibigay sa kanya ang kanyang pamilya at ang kanyang pera, at namagitan para sa akin para sa kanya, sapagkat binayaran ko siya."

Ika-anim na mensahe:

Siya (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay sumulat ng isang liham sa isang pangkat ng kanyang mga kasama, kung saan sinabi niya: "Tungkol sa kung ano ang sumusunod: Ang iyong sulat ay nakarating sa akin. Ang mga mangingibig, na kinalulugdan ng mga tumitingin, at ang mga mata ay umaliw sa

kanila. .Sila ay naging malapit sa mga araw, at ang mga kalapati ay bumaba kasama nila, kaya sila ay umalis, at sila ay pinatay, kaya sila ay pinatay sa gitna ng mga sundalo ng patay, sila ay magkatabi sa isang lugar ng kalakalan, at doon. walang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila, hindi sila bumisita, at hindi sila nagkikita ng malapitan.Kapitbahayan nila, ang kanilang mga katawan ay malayo sa kanilang mga tao, wala sa kanilang mga panginoon, ang kanilang mga kapatid ay nagpakumbaba sa kanila, kaya't wala akong nakitang tahanan na gaya ng kanilang tahanan, ni isang tahanan sa malungkot na mga tahanan, at malungkot na mga tahanan. Para sa pagsusuot, at ang kanyang ina ay isang alipin, siya ay tumahak sa isang mahusay na tinatahak na landas, ang una ay naging sa kanya, at ang iba ay magiging sa kanya.)
...........................................
328


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*