Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24.com
Linggo

1 Mayo 2022

5:36:53 PM
1253774

Zakat ng 'Id al-Fitr

Ang matino at matapat na may sapat na gulang na Muslim na hindi mahirap o alipin, sa oras ng paglubog ng araw sa araw ng Idul-Fitr (Breakfast Feast, Shawwal 1) ay dapat magbigay para sa kanyang sarili at kung kanino sila nasa ilalim ng kanilang pangangalaga at pagpapanatili, tatlong kilo ng trigo, o barley, o datiles, o pasas, o bigas o mais (depende sa pagkakaroon ng mga produktong ito sa lugar na yan) para sa bawat tao; ngunit sapat na kung ibibigay mo ang presyo ng mga bagay na ito.


Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahlul-Bayt(A) ABNA News Agency: Hindi obligado ang pagbibigay ng zakat ng 'Idul-Fitr para sa isang taong wala para sa kanyang taunang gastusin ng kanyang pamilya, at gayundin para sa isang walang trabaho upang bayaran ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya.

Ang isang tao ay dapat magbayad ng zakat para sa bawat taong pinakain niya sa gabi ng 'Idul-Fitr, maging sila ay matanda mana o bata, Muslim man o hindi naniniwala sa Kaisa-isang Tagapaglikha, kahit na siya ay pigilan sila sa obligasyon ito o hindi.
Obligasyon din na magbigay ng zakat sa panauhin, sa pahintulot ng may-ari, ay pumasok sa bahay bago lumubog ang araw ng 'Idul-Fitr at mananatili hanggang sa
paglubog ng araw, na pinapakain ng may-ari ng bahay.

Ayon sa pag-iingat, obligado ang pagbibigay ng zakat para sa isang taong pumasok sa bahay nang walang pahintulot bago sumapit ang gabi sa 'Idul-Fitr at gustong manatili sa bahay na ito ng ilang sandali.

Ang Zakat para sa panauhin na pumasok sa bahay pagkatapos ng paglubog ng araw sa 'Idul-Fitr ay hindi obligado, kahit na siya ay naimbitahan bago lumubog ang araw.

Dapat silang magbayad ng zakat na tumutupad sa lahat ng mga kondisyon: ang mga bata na nagbibinata, o ang baliw na tao na natauhan, o ang mahirap na yumaman, lahat ng ito bago ang paglubog ng araw ng 'Idul-Fitr.
Sinuman sa paglubog ng araw ng 'Idul-Fitr ay walang obligasyon na magbigay ng zakat, kung ito ay naging obligado para sa kanya bago magtanghali sa araw ng Eid ito ay mas mainam na gawin niya ito.

Kung pagkatapos ng paglubog ng araw ng 'Idul-Fitr ay ipinanganak ang isang bata, o ang isang (bagong) tao ay pinakain, hindi obligadong magbigay ng zakat para sa kanila bagama't ito ay higit na mabuti para sa mga taong pinakain pagkatapos ng paglubog ng araw.

Hindi obligado ang pagbibigay ng zakat para sa sarili kung may ibang taong kailangang gumawa nito. (Halimbawa: ang asawa, dahil ang kanyang asawa ay dapat magbayad para sa buong pamilya).

Hindi obligado ang pagbibigay ng zakat sa araw ng 'Idul-Fitr para sa isang taong obligadong gawin ito at hindi ito ginawa niya.

Kung ang pagbabayad ng zakat ng 'Idul-Fitr ay obligado sa isang tao at siya ay nagbabayad ng kanyang sariling zakat. ang obligasyon ay nananatiling matatag para sa mga
kailangang gawin ito. (Hal. Ang panauhin na dumating sa bahay bago ang paglubog ng araw at nananatili hanggang pagkatapos, at nagbabayad ng sarili niyang zakat al-Fitr, obligado pa rin para sa host na magbayad nito).

Ang isang tao hindi sayyed ay hindi maaaring magbigay ng zakat sa isang sayyed, kahit na ito ay pinanatili niya.

Sapat na ang paggamit ng zakat ng 'Idul-Fitr sa walong paraan na inilarawan sa itaas, ngunit ito ay mas mainam na pag-iingat na ibigay ito sa mga mahihirap na mga Shiahs.

Hindi kinakailangan para sa mga mahihirap na tumatanggap ng zakat na maging matuwid, ngunit ito ay isang mainam na pag-iingat na huwag magbigay ng zakat sa isa na umiinom ng mga nakalalasing o kung sino ang hayagang nakagawa ng malubhang pagkakamali.

Ang Zakat ay hindi dapat ibigay sa sinumang gugugol nito sa isang bagay na ipinagbabawal.

Ito ay isang obligadong pag-iingat na huwag bigyan ang isang mahirap na tao ng higit sa kinakailangan para sa kanyang mga gastusin sa loob ng isang taon, o hindi bababa sa tatlong kilo (ng ipinahiwatig na pagkain) bilang zakat.

Ang tao ay dapat magbigay ng zakat ng Fitr na may layunin na lumapit sa Diyos, iyon ay upang matupad ang isang banal na utos, at kapag ibinigay niya ito ay dapat niyang hayagang nilayon na ito ay ang zakat ng Fitr.

Ang sinumang kailangang magbayad ng Fitr zakat para sa maraming tao ay hindi kailangang gawin ito sa parehong pagkain, maaari siyang magbayad ng isang bahagi sa trigo at isa pa sa barley, halimbawa.

Ayon sa obligadong pag-iingat, ang isa na magsasagawa ng 'Idul-Fitr na pagdarasal ay dapat magbigay ng zakat ng Fitr bago ito gawin. Ngunit kung hindi mo gagawin ang panalangin maaari kang maghintay hanggang tanghali (sa araw ng Eid) upang magbigay ng zakat.

Kung ang isang tao sa oras na obligado na magbigay ng zakat ng Fitr ay hindi ito ginagawa, at hindi rin niya ito inihiwalay sa kanyang ari-arian, ayon sa obligadong pag-iingat ay dapat niyang ibigay ito sa ibang pagkakataon ngunit walang intensyon na ibigay ito sa oras. (adah) o sa layunin ng kabayaran (qadá).

Kung ang isang tao ay naghihiwalay ng zakat mula sa Fitr (ng kanyang mga kalakal) hindi niya ito magagamit para sa ibang bagay o palitan ito ng ibang kabutihan.

Kung ang isang tao ay naninirahan sa isang lugar kung saan may mga mahihirap na tao ayon sa obligadong pag-iingat ay hindi niya maaaring dalhin ang zakat ng Fitr sa ibang lugar (ibig sabihin: ibinibigay sa ibang lugar), kung ginawa niya at nawala ito ay dapat niyang bayaran ito.

.............................................
328