Ahensyang Balita ng AhlulBayt

Si Imam Mahdi (as), ay ang pinakahuli sa linya ng Labindalawang Shiah Imamat ng Ithna Ashari (Ikalabing-dalawang Imam) ay isinilang noong ika-15 ng Shaban 255 Hijri, sa Samarra, Iraq. Ang kanyang Ama ay ang Ikalabing-isang Imam, na si Imam Hassan Askari (as) at ang kanyang i Ina ay si Nargis Khatoon, Apo na anak ng isang Emperador ng Rum. Ito ay ika-8 ng Rabiul Awwal 260 Hijri ...

Ayon sa Ahensiyang Balita ng AhlulBayt (AS) - Balitang ABNA - Si Imam Mahdi (as), siya ang pinakahuli sa linya ng Labindalawang Shiah Ithna Ashari (Ikalabin-dalawang Imam) Imam mula sa linya ng Apo ng Banal na Propeta (saww) siya ay isinilang noong ika-15 ng Sha'ban, sa 255 Hijri sa Samarra, Iraq. Ang kanyang ama ay ang Ikalabin-isang Imam na si Imam Hassan Askari (as) at ang kanyang Ina ay si Nargis Khatoon, Apo siya at anak ng isang Emperador ng Rum. Ika-8 Rabiul Awwal 260 Hijri noong pinangunahan ng ating Ikalabin-dalawang Imam ang pagdarasal sa libing ng kanyang sariling Ama, na si Imam Hassan Askari (as). Siya ay Limang taong gulang pa lamang, ngunit ang buong pulutong ng mga Muslim kasama na ang mga Abbasid caliph noong panahong iyon ay sinubaybayan ni Al-Mu'tamid ang batang Imam nang walang tanong. Nang matapos ang pagdarasal at pumasok ang Imam sa loob ng bahay, napagtanto ng Caliph ang buong implikasyon at kahalagahan ng okasyon at agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na pumasok sa bahay at hanapin ang batang Imam. Ngunit wala silang nakitang tao sa loob ng bahay. Ang panahon ng hindi gaanong pagtatago ng Imam ay nagsimula kaagad pagkatapos niyang manguna sa mga panalangin sa libing at nawala kaagad sa loob ng bahay. Ito ay noong taong 260 Hijri. Ang doktrina ng 'Ghaiba' o pagtatago, ay nagpapahayag lamang, na ang Imam ay inalis at itinago lamang ng Diyos mula sa mga mata ng mga sangkatauhan, na ang kanyang buhay ay mahimalang pinahaba, na siya ay nakikita paminsan-minsan, ay nakipag-ugnayan sa iba, at nagpapanatili ng kontrol sa patnubay ng mga tagasunod at mga mananampalataya at ang kaligtasan ng Islam mula sa mga kaaway nito. Sa susunod na ilang pahina ay susubukan nating magdala ng ilang katibayan mula sa Qur'an at ang tunay na Hadith mula naman sa Banal na Propeta (saww) upang patunayan nating dito sa pinaka-interasdong punto mambabasa natin. Ipinahayag lamang na ang Imam ay inalis ng Diyos mula sa mga paningin ng mga tao, na ang kanyang buhay ay mahimalang pinahaba ng Mahabaging Diyos, na siya ay nakikita paminsan-minsan, nakipag-ugnayan sa ibang tao na gusto niya, at napanatili ang pag-kontrol sa patnubay ng mga indibidwal na mga mananampalataya at ang kaligtasan ng Islam ay mula sa mga kaaway nito. Sa susunod na ilang pahina ay susubukan nating magdala din ng ilang katibayan mula sa Qur'an at ang tunay na Hadith mula naman sa Banla na Propeta (saww) upang patunayan ang punto sa mga interesadong mambabasa. ipinahayag lamang na ang Imam ay itinanggal lamang ng Diyos mula sa mga paningin ng mga tao, na ang kanyang buhay ay mahimalang pinahaba ng, na siya ay nakikita paminsan-minsan, nakipag-ugnayan sa iba, at napanatili ang pag-kontrol sa patnubay ng mga tagasunod at ang mga mananampalataya at ang kaligtasan ng Islam mula sa mga kaaway nito. Sa susunod na ilang pahina ay susubukan nating magdala ng ilang katibayan mula sa Qur'an at ang tunay na Hadith ng Propeta upang patunayan ang punto sa mga interesadong mambabasa.

Galit na galit ang Caliph sa kawalan ng kakayahan ng mga ministro at iba pang mga opisyal na hindi natagpuan ang batang limang taong gulang, na nanguna lang sa pagdarasal at nawala na ito kaagad. Walang pahiwatig ang caliph mula sa mga lihim na ayaw ibunyag ng Diyos. Bumalik siya sa kanyang palasyo at sa marangyang buhay ng isang playboy na hari habang pinipiga ng mundo sa paligid niya ang kanyang imperyo sa limot. Ito ay isang mahalagang paniniwala, na ang Imam Mahdi (as), Sahibuz zaman, ay buhay at gumagabay sa kanyang mga tagasunod sa tuwing may ganitong pangangailangan. Ito ay batay sa mga talata ng Banal na Qur'an na nagpapahayag ng ideya ng Banal na Patnubay sa pamamagitan ng mga Propeta (AS) at sa mga Imam (AS).

"At kabilang sa mga nilikha namin ay isang tao na pumapatnubay sa iba sa katotohanan at alinsunod dito ay kumilos nang makatarungan". (Surah: 7 (ang pader na may Taas), talata: 180).

“Susubukan namin kayo ng isang bagay na may takot at gutom, ilang pagkawala ng mga ari-arian o buhay o mga bunga (ng inyong pagpapagal), ngunit magbibigay ng magandang balita sa mga matiyagang nagtitiyaga. (Surah: 2 (Ang Baqarah), talata: 155). Isang dakilang iskolar ng Hanafi, na si Muhammad ibn Muslim ang nagbanggit kay Imam Ja'far Sadiq (as) na nagpapaliwanag ng kahulugan ng talata sa itaas. Ipinahiwatig ng Imam na magkakaroon ng mga palatandaan na nagpapahiwatig ng pagdating (muling pagpapakita) ni Imam Mahdi (as) na siyang paraan kung saan sinusubok ng Diyos ang mga tapat. Ang “isang bagay na kinatatakutan” ay isang pagtukoy sa masa na namamatay dahil sa mga nakakahawang sakit; Ang “gutom” ay isang pagtukoy sa mataas na presyo ng mga pagkain; Ang "ilang pagkawala sa mga kalakal" ay isang pagtukoy sa kakapusan at taggutom; Ang "Buhay" ay isang pagtukoy sa malawakang pagkawasak ng buhay at pamumuhay ng mga tao, malamang na mga pandaigdigang digmaan; Ang "Prutas" ay isang pagtukoy sa mahabang panahon ng mga drought; kaya't kapag nangyari ang lahat ng iyon, kung magkagayon ay magbigay ng masayang balita sa mga matiyagang nagtitiyaga." "Ito ang interpretasyon nito," ipinag-patuloy ng Imam, na sinipi ang Talata: 7 ng Surah: 3 (Al Imran),"Kaming mga Ahl-ul-Bayt ay ang mga matatag na nakasalig sa kaalaman".

Sa aklat na nag-ngangalang "Yanabi al Mawaddah", ang Hanafi scholar at Mufti ng Istanbul sa panahon ng Osmani Caliphate sa Turkey ay sumulat sa pahina 321, sinipi ang Imam Ja'far Sadiq (as) na nagbibigay-kahulugan sa Verse 83, Surah (Al Imran), na ang Banal na Qur'an ay nagkomento ng mga sumusunod: “Kapag muling lumitaw ang Qa'im al-Mahdi, walang lupain sa lupa kung saan hindi sinasabi ang Kalima. "Maaaring ito ay isang sanggunian sa katotohanan na sa oras na muling lumitaw ang al-Mahdi, lahat ng mga kontinente ng mundo ay magkakaroon ng mga populasyon ng mga Muslim. Ginagawa na nila ngayon. Matapos ipakita ang mga patunay sa itaas mula sa Qur'an, ang mga sumusunod ay mga tunay na tradisyon mula sa Banal nam Propeta ng Diyos tungkol kay Imam Mahdi (as). Sa dulo ng Vol.2 ng Fara'idh as-Simtayin at sa pahina 269 'Mukaddimah' ni Ibn Khaldun, ito ay iniulat mula kay Ibn Abbas, na ang Banal na Propeta ay nagsabi:

“Si Ali ay Imam ng aking bansa at aking kahalili doon pagkatapos ko, at kabilang sa kanyang mga supling ay ang hinihintay na Qa'im, na pupunuin niya ang mundo ng katarungan at katapatan dahil ito ay napuno ng kawalan ng katarungan at pang-aapi.


Ang Propeta ay nagpaliwanag pa, “Mag-ingat sa pag-aalinlangan, dahil ang pagdududa sa utos ng Diyos, ang Makapangyarihan, ang Dakila, ay pagtalikod (Kufr). Sinabi rin ni Ibn Khaldun, na "Kapag nakakulong kasama ang kanyang ina sa bahay, pumasok siya sa isang uri ng balon o hukay sa bahay na tinitirhan ng kanyang pamilya sa Samarrah, Iraq, at doon siya nawala, ngunit siya ay lalabas sa katapusan ng kanyang edad upang punuin ang lupa ng katarungan”. 

Si Allama Jalaluddin Suyuti ay sumipi sa kanyang aklat na Jalalul- Oyun, sa Vol.6 pahina 50. “Ang Oras ay hindi darating hanggang si Al-Mahdi ay mamuno sa lupa para sa akin,”sabi ng Sugo ng Diyos. Sinipi din ni Allama Suytu si Imam Ahmed ibn Hanbal na sikat na kasamang si Abu Said Khadhri na sumipi sa Sugo ng Diyos (saww), na nagsasabing, “Naghahatid ako sa iyo ng masayang balita ng al-Mahdi, ipapadala siya ng Diyos sa aking bansa, sa isang panahon na iba sa inyong sarili, at pagkatapos sunud-sunod na lindol, at pupunuin niya ang mundo ng katarungan at katarungan gaya ng napuno ito ng kawalang-katarungan at pang-aapi. Ipamahagi niya ang kayamanan nang pantay-pantay sa mga naninirahan sa lupa. Sa manwal kung saan itinakda niya ang maraming tungkulin at pribilehiyo ng mga peregrino, ibonanggit din ito ni Majlisi ay nagbigay ng tinanggap na anyo para sa isang maikling liham sa Arabic, na maaaring isulat ng sinuman, at ipinadala sa kanyang Imam sa kapanahunan naniyon. Ito ay maaaring ilagay sa libingan ng sinuman sa mga Imam, o maaari itong ikabit at tatakan, at takpan ng malinis na lupa at itapon sa dagat o ilog o isang malalim na balon.

Mayroong isang tanyag na kasabihan ni Imam Hussein (as) tungkol sa ikalabindalawang Imam (as). “Ang ikasiyam sa aking mga inapo ay ang Imam na babangon kasama ang Katotohanan. Ang Diyos ay magbibigay ng buhay sa lupa sa pamamagitan niya pagkatapos nitong mamatay. Ang tunay na pananampalataya ay hahalili sa lahat ng relihiyon sa pamamagitan niya. Ang kanyang pagkawala ay magiging mahaba kung saan maraming tao ang maliligaw. Iilan lamang ang mananatili sa Tamang Landas. Sila ay magdurusa ng mga pasakit; pipilitin sila ng mga tao, na nagsasabing, "ipaalam sa amin kapag ang pangakong ito ng Pagbabalik ni Imam Mahdi ay natupad". Yaong mga matiyagang magtitiis ng mga pasakit at pagtanggi ay makakamit ang parehong mga gantimpala gaya ng mga sumama sa Propeta sa kanyang mga ekspedisyon para sa Jihad sa kanyang panahon."

Si Imam Imam Sadjad (as) din ay nagsabi,"Sa amin ay ipanganganak ang isa na ang kapanganakan ay mananatiling lihim kung kaya't sasabihin ng mga tao na hindi siya ipinanganak."

Si Imam Muhammad Baqir (as) ay sinipi ni Kulayni sa Al-Kafi, "Ang siyam na Imam pagkatapos ni Imam Hussein (as) ay itinadhana, at ang huli sa kanila ay si al-Qaim." Si Imam Ja'far Sadiq (as) ay sinipi sa Ilal al-shaa'i na nagsasabing, “Ang ikalima sa mga inapo ng aking anak na si Musa ay ang Qa'im na inapo ng Propeta (saww). Si Imam Kadhim (as) ay tinanong din siya ng mga tao minsan, "Ang Qa'im ba ay may katotohanan?" Ang Imam ay sumagot, “Ako rin ay bumangon nang totoo, ngunit ang tunay na Qa'im ay siya na mag-aalis ng mga kaaway ng Diyos sa lupain at pupunuin ito ng katarungan. Siya ang magiging aking ikalimang inapo. Ang kanyang pagkawala ay magiging mahaba kung saan maraming tao ang tatalikod sa pananampalataya habang kakaunti lamang ang magtataguyod nito." Si Imam Reza (as) sa nabanggit na kasabihan ni Imam Hussein (as) na dahil sa labis na haba ng pagtatago ng ika-12 Imam ay maraming mananampalataya ang magdududa sa kanyang pag-iral. Marami ang magtatanong sa napakahabang buhay ng kanyang buhay at ang pagiging kapaki-pakinabang ng kanyang presensya bilang isang Imam Rida (as) ay nagsabi, “O Ja'bil, ang aking anak na si Muhammad (as) ay darating kapag ako ay wala na. Pagkatapos niya, ang kanyang dakilang apo ay tatawagin ding Muhammad (as) na siyang magiging Qa'im. Hihintayin siya habang wala siya. Kapag siya ay nagpakita, ang mundong ito ay yuyuko sa harap niya."

Si Imam Muhammad Taqi (AS) ay nagsabi na "Ang Qa'im ay magmumula sa amin ang pangatlo sa aking mga inapo". Sinabi ni Imam Ali Naqi (as), “Ang aking kahalili ay ang aking anak na si Hassan; ngunit ano ang iyong magiging kalagayan sa panahon ng paghahari ng kahalili ni Imam Hassan”? Ang mga naroroon ay nagtanong, “Bakit, ano ang ibig mong sabihin diyan”? Sumagot si Imam, "Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makita siya, mamaya hindi ka papayagang banggitin ang kanyang pangalan". Pagkatapos ay tinanong ang Imam kung paano nila siya dapat banggitin. Sumagot si Imam, “Maaari mong sabihin na siya ang pinakahuli sa mga inapo ni Muhammad (saww) (hindi nagkakamali). "May ilang mga tao ay nagtanong kay Imam Hassan Askari (as),"Sinabi ng inyong mga ninuno na ang daigdig ay hindi mananatili nang hindi nalalaman ang tanda ng Allah (Hujjatullah) hanggang sa Araw ng Paghuhukom, at siya na namatay nang hindi nakikilala ang Imam sa kanyang kapanahunan ay mamamatay sa kamatayan ng kamangmangan". Sumagot si Imam, “Iyon ay kasing-totoo ng nagniningning na araw. Nagtanong sila kung sino ang magiging Imam na magiging tanda ng Awa ng Diyos pagkatapos ng kanyang kamatayan, sumagot si Imam:

“Siya ang magiging anak ko, ang pangalan ng Banal na 

Propeta (Muhammad Abul Qasim). Siya na namatay nang hindi nakakakilala sa kanya ay mamamatay sa kamatayan ng kamangmangan. Ang kanyang pagkawala ay magiging napakatagal na ang mga mangmang ay malilito at tiyak na maliligaw sa Matuwid na Landas. Ngunit ang Matuwid ay mananatiling matatag at manalangin para sa kanilang Imam na lumitaw sa panahon ng kanilang buhay".

Ang lahat ng mga hulang ito ay naitala mula pa noong panahon ng Banal na Propeta (saww) na siya mismo ay nagpropesiya ng pagdating ng Mahdi. (Basahin ang Hadith na ito sa kwento ng ika-5 Imam). Tulad ng nasa itaas na kasabihan ni Imam Hussein (as) na dahil sa sobrang haba ng pagtatago ng ika-12 na Imam ay maraming mananampalataya ang magkakaroon ng pagdududa tungkol sa kanyang pag-iral. Marami ang magtatanong sa napakahabang buhay ng kanyang buhay at ang pagiging kapaki-pakinabang ng kanyang presensya bilang isang Imam.

....................

328