Ahensyang Balita ng AhlulBayt

Ayon sa Banal na Qur'an mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at Bani Isra'il (mga angkan ni Isra'il) dahil ang Hudyo ay tumutukoy sa isang relihiyosong grupo habang ang Bani Isra'il ay isang tao.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa Banal na Qur'an mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at Bani Isra'il (mga angkan ni Isra'il) bilang Hudyo ay tumutukoy sa isang relihiyosong grupo habang ang Bani Isra'il naman ay isang tao.


Ang Hudaismo ay isang relihiyong Abrahamiko, na ang propeta nito ay si Moses (as) at ang sagradong aklat nito ay ang Torah.

Sa Qur'an, ang mga Hudyo ay hindi ipinakilala bilang isang lahi ngunit bilang isang relihiyosong grupo, habang ang Bani Isra'il ay binanggit bilang isang tao.

Ang pananaw ng Qur'an sa mga Hudyo ay medyo negatibo, ngunit ang Bani Isra’il naman ay isang tao sa paningin ng Qur'an mula sa iba't ibang anggulo.

Ang Bani Isra'il ay isang grupo ng mga tao na mga inapo ng mga sumakay noon sa Arko ni Propeta Noah (as). (Mga talata 2-3 ng Surah Al-Isra)

Sila ang mga inapo ni Propeta Yaqub (Jacob), na pinili ng Diyos mula sa lahat ng iba pa. (Bersikulo 47 ng Surah Al-Baqarah) Ipinadala Niya ang Kanyang aklat, gayundin ang marami sa Kanyang mga sugo –mula kay Moses (as) hanggang kay Hesus, Propeta Isa (as) sa kanila, at ipinahayag sa kanila ang marami sa Kanyang mga tanda. (Mga talata 211 ng Surah Al-Baqarah)

Sila ay inaasahan na manatiling nakatuon sa pangako na kanilang ginawa sa Diyos. (Talata 40 ng Surah Al-Baqarah)

Pero ano ang ginawa nila? Sinira nila ang kanilang pangako, nagsimulang sumamba sa mga diyus-diyosan at iniwan nila si Propeta Moses (as) mag-isa. (Mga talata 20-26 ng Surah Al-Ma’idah) Tinalikuran nila ang aklat ng Diyos at tinanggihan nila ang mga iba pang mga Propeta at pinatay pa nila ang ilan sa kanila. (Verse 70 of Surah Al-Ma’idah) At sa bandang huli, sila ay naging Kafir sa relihiyon mismo, kaya “Yaong mga hindi naniwala sa mga Angkan ni Israel ay isinumpa sa pamamagitan ng dila ni (Propeta) David "Daud" at Jesus "Isa" (as).” (Talata 78 ng Surah Al-Ma’idah)

Gayunpaman, hindi sila winasak ng Diyos at pinananatiling bukas ang kanilang landas para makabalik sila sa Kanyang awa. (Talata 8 ng Surah Al-Isra).

.......................

328