Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : ABNA24
Lunes

29 Marso 2021

5:14:13 PM
1127288

Ang Pinagpalang Kaarawan sa Kapanganakan ni Imam Mahdi (AS). Sa madaling araw, noong ika-15 ng Sha'ban, sa taong 255 AH (Al-Hijrah), ang mga sinag ng nagniningning sa mundo ay nagniningning sa isang malakas na baras ng ilaw sa isang anyo ng isang nilikhang-tao, na naging mapagkukunan ng pag-iral para sa sansinukob.Sa madaling araw, noong ika-15 sa buwan ng Sha'ban, sa taong 255 AH (Al-Hijrah), ang mga sinag ng nagniningning sa mundo ay nagniningning din sa isang malakas na baras ng ilaw sa isang nilikhang-anyo ng tao, na naging mapagkukunan ng pag-iral para sa sansinukob.

Sa Ngalan ng Allah, ang Lubos na Mapagmahal, Lubos na Maawain.

"At nais naming magbigay ng pabor sa mga taong itinuturing mahina dito sa Mundong ito, at gawin Naming sila mga Imam (Pinuno ng sangkatauhan), at gawin silang tagapagmana." (Quran, 28: 5)

Sa isang madaling araw, noong ika-15 buwan ng Sha'ban, sa taong 255 AH (Al-Hijra), ang mga sinag ng nagniningning sa mundo ay nagniningning din sa isang malakas na baras ng ilaw sa isang nilikhang-anyo ng tao, na naging mapagkukunan ng pag-iral para sa sansinukob.

Oo, sa wakas, ang Banal na pangako ay natupad din at si Imam al-Mahdi (AS) ay ipinanganak sa kabila ng pagsisikap ng mga tao tumanggi laban sa kanya:

Sa katunayan, anong araw nga ba ang paggalang ng mga taong may ganitong kagalakan at kaluwalhatian sa araw na ito?

Bilang ng kanyang kaarawan na dadalhin niya ang silangan at kanluran ng mundo sa hustisya, at sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay ay mapuksa niya ang mga demonyo ('ifrit), pagtataksil at kawalan ng relihiyon.

Sa araw na ito, ang awtoridad ng Huling Luminous Jewel ng Panginoong Allah ay itatatag sa ibabaw ng mundo. Siya ang magpapasya sa pagtatapos ng mahabang pakikibaka sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Ang kanyang hitsura ay mangangahulugan ng isang tagumpay para sa katotohanan at ang pagkawasak ng kasinungalingan.

Aalisin niya ang kamangmangan at klaseng-diskriminasyon mula sa mundo at magtatatag sa halip ng pagkakapantay-pantay; sasamantalahin niya ang mga mapagkukunan ng lupain na ipamahagi niya ang mga ito sa mga mahihirap at gagawin silang sapat sa bawat bagay.

Ang pagsabog ng sigasig at kaligayahan sa oras na iyon ay magiging sanhi ng pag-agos ng luha ng mga taong mahilig sa Kaniya, at ang malambing at malungkot na mga mata ay naghihintay sa mga tao ay mapupuno ng ilaw.

Ang Mahdismo, ay ang pinaka-totoo at pangunahing paniniwala sa Islam, na kahit pa ang isang taong may limitadong kaalaman sa Islam ay tiyak na tatanggapin.

Ayon kay Shaikh Mofeed, isang kilalang iskolar ng Shiah, ay nagsulat sa kanayang libro, tatawaging Irshad:

"Nang pumanaw si Imam Hassan al-Askari (AS), ika-11 Imam ng Aahlul-Bayt (AS) hinabol pa siya ng Khalif ng panahong iyon ang kanyang anak. Sapagkat ang paniniwala ng mga Shiah Imamyya, ay tanyag at kumalat na pagdating sa hinihintay ng mga Shiah ng kanyang Eminence.

Si Mu'tadid, isa sa pinaka-malupit ding mga Khalifah ng Abbasid na namuno mula pa sa 279 hanggang sa 289 AH, ay nagpasyang sabay-sabay sirain niya ang buong pamilya ni Imam al-Askari nang mabalitaan niya na higit pa kay Imam Hassan Askari (AS) at siya ay naninirahan pa rin sa kabila ng mga pagtatangka ng mga naunang Khalifah na patayin siya.

Ang isa sa mga opisyal ni Mu'tadid ay nagsabi:

"Inutusan ako ni Mu'tadid at ng dalawa pang tao, bawat isa sa amin na mag-kabayo at nagpatuloy kami pumunta sa Samara, Bagdadh nang buong bilis nang hindi huminto para sa pagdarasal. Habang ibinigay niya sa amin ang address ni Imam al-Askari (AS) at inatasan kaming pumasok sa kanyang bahay nang walang pahintulot niya at dalhin sa kanila ang ulo ng sinumang mahahanap namin doon sa panahon na iyon."

Bilang isang katotohanan, hindi nila namamalayan ang parehong kapangyarihan na nagpoprotekta sa Imam (as) mula sa dating ng mga Khalifa ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa kanyang kasamaan, sapagkat:

Ang Allah ay kinamumuhian (wala) maliban lamang sa Kanyang gagawing perpekto ang kanyang ilaw, gayunpaman, ang mga hindi naniniwala. (Quran, 9:32)

Sa katunayan kung anong mayroong isa ay wala pa sa gulang na pag-iisip at hangal na pagkilos nito! Kung ang Kabanalan ay tatagal sa ilang bagay, maaari din bang mag-alsa laban dito sa isang tao at labanan ito? Posible ba ang isang tiyak na banal na mga pangako ay maaaring hindi naiipon nang kaunti? O posible lamang ba na ang mga utak ng mapang-api na impostor na nakikipaglaban laban sa banal na atas ay hindi mababawas?

Hindi ba mas kamangha-mangha ang Peerless, Makapangyarihang Allah ba ay nagpakita ng Kanyang kapangyarihan ng maraming beses dati, upang pagkatapos nito ay dapat malaman ng lahat ng mga tao na kung nais Niya ibigay ang Kanyang piniling lingkod na pamahalaan at soberanya at wasakin ang pagtataksil at kawalan ng relihiyon sa pamamagitan niya? Kung gayon, mayroong walang sinuman na maaaring makagambala sa kanyang pamamahala.

Sa kasamaang palad, ang kamangha-manghang kuwentong ito ay nabanggit sa loob ng Banal na Quran: Si Paraoh, ang dakilang emperor ng Egypt, na may dakilang kapangyarihan at kayabangan, ay kung saan inangkin niya ang kabanalan para sa kanyang sarili. Napagpasyahan niyang patayin ang lahat ng mga kabataan at batang lalaki ng Bani Isra'il bilang isang resulta ng narinig niya tungkol sa isang sanggol na ipinanganak na kung saan sisira sa kanyang emperyo at kabanalan.

Nagbuhos siya ng dugo ng mga inosenteng mga bata, at pinatapon niya ang ilang tao sa hindi kilalang mga rehiyon; ngunit makikita natin kung paano ipinanumbalik ng Makapangyarihang Allah ang Kanyang Propeta at kung paano gagana ang Kaniyang Banal na upang protektahan ang buhay ni Propeta Musa (AS)) at sirain ang Paraon:

"At isiniwalat namin sa Ina ni Musa na sinasabi: Bigyan mo siya ng ganyan. Kung gayon kapag natakot ka para sa kanya, itapon mo siya sa ilog at huwag kang matakot o magdalamhati. Tiyak na ibabalik namin siya sa iyo at gawin Namin siyang isa sa mga apostol. At Kinuha siya ng pamilya ni Faraoh upang siya ay maging kaaway at maging isang kalungkutan para sa kanila. Tiyak si Faraon at si Haman at ang kanilang mga hukbo ay mga gumagawa ng maling gawain.... Kaya't ibinalik namin siya sa kanyang ina upang ang kanyang mata ay ma-refresh, at upang hindi siya malungkot, at upang malaman niya na ang pangako ng Allah ay totoo, ngunit karamihan sa kanila ay hindi nakaka-alam (Quran, 28: 7-13 ).

Oo, protektahan siya ng Allah bilang ng Kaniyang patunay(Hojjah) at tutuparin ng Allah ang Kanyang mga pangako at masayang balita sapagkat ang Kanyang pasya ay batay sa pagpapatupad nito, sapagkat na hindi alam ng karamihang mga tao.

Nais ba ni Allah na iligtas ang buhay ni Propeta Musa (AS) na mayroon lamang isang mensahero sa isang tiyak na bansa at tribo, at ibigay ang Imam ng Panahon (Imam-e-Zaman) sa mga kamay nina Mu'tamid at Mu'tadid? (mga Abbasid Dinastiya)

Ipagtanggol ba ng Allah ang buhay ni Propeta Musa (AS) habang nasa kalagitnaan siya ng mga umuungal na alon ng ilog? at hindi ba posibleng magbibigay ng seguridad sa Imam ng Panahon (as) na nasa bahay ng kanyang ama na si Imam Hassan Askari (AS)?

Protektahan ba ng tagataguyod ng Allah si propeta Ibraheem (as) sa gitna ng nagniningas na apoy? ngunit papayagan ba ang huling perlas at angkan ng Propeta Mohammad (saw) na maging biktima ng pagnanasa at galit ang mga Abbasid caliphs?

Sinabi namin: O 'apoy ay maging isang aliw at kapayapaan ka para kay Ibraheem (Quran, 21:69).

Talagang paano humuhusga ang mga huwad na nag-iisip at mahina ang pag-iisip?

Sa madaling araw, sa kalagitnaan ng araw ng Sha'ban noong taong 255 AH, nakita ni Imam Hassan al Askari (AS) ang makalangit, nagniningning na mukha ng kanyang anak na punan ang lahat ng banal na mga pangako at masayang pag-uulat. Hindi hihigit sa tatlong araw ang lumipas pagkapanganak sa kaniya nang dalhin ng pang-onse ang Imam, ang banal na bata sa kanyang mga kasama at sinabi sa kanila:

Pagkatapos ko, ito ang inyong pinuno ng awtoridad at aking kahalili, at kayo ang suporta ng (al-Qaaim) para sa kaninong hitsura ang lahat ng mga tao ay maghihintay sa kaniya; kapag ang mundo ay puno na ng kawalang katarungan at paniniil, pupunuin niya ito ng kapayapaan at hustisya.

Si Imam Hassan al Askari (AS) ay naghanda ng isang tunay na Pamahalaan para sa kanyang mabunga na anak. Inilihim niya ang pagsilang ng kanyang anak na lalaki at iba pang mga kaugnay na usapin, sapagkat ang kanyang Eminence ay naninirahan sa isang mahirap na oras nang masidhi na hinahanap ng mga caliph ang kanyang anak at binabantayan ng mahigpit ang mga gawain ni Imam Hassan al Askari (as). Ito ay sapagkat ang paniniwala ng Shiah Imamiya tungkol sa Imam al Mahdi (AS), ay naging napaka kasalukuyan na naghihintay sila para sa kanyang Eminence. Samakatuwid, ay hindi ipinakita ni Imam Hassan al Askari (AS) ang kanyang anak, at upang sa ganoon, para hindi rin makilala ng mga kaaway si Imam al-Mahdi (AS) pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang Tanyag na ama.

Sina Abu Omari at Ahwazi ay nag-ulat:

Si Abu Muhammad (Imam Hassan al Askari) ay nagpakita sa akin ng kanyang anak at sinabi niya sa akin, ito ang iyong pinuno (sahib).

Oo sa ganitong paraan ay ipinanganak ang Imam ng edad at itinago mula sa maabot ng mga hindi kilalang tao. Sa ilang mga pagkakataon ay pinayagan lamang kaniya ang mga mabubuting Shiah na makita siya hanggang sa taong 260 A.H., nang sa kalaunan ng ikalabing-isang Imam, at sa pamamagitan ng banal na pasiya ang tanggapan ng banal na pamumuno ng (imama) ay ipinagkaloob ang pinuno ng awtoridad (Sahibol-Amr).

Ang Maliit na Pananakop:

Nang sumakabilang-buhay martir na si Imam Hassan al Askari (AS) ng tanggapan ng banal na pamumuno ng (Imamate) ay kung saan inilipat na sa huling maliwanag na perlas ng sambahayan ng Banal na Propeta (saw) si Imam al-Mahdi (AS) bagaman, ang Kanyang Eminence ay hindi lumitaw sa pagitan ng mga tao, ang ilang mga tao lamang kung kanino siya nagtitiwala sa kumpiyansa ay pinapayagan bisitahin siya at ipakita sa kanya ang mga problema at katanungan ng mga Shiah ng Ahlul-Bayt (as). At sa takdang panahon ay inihatid nila ang patnubay ng kanyang kadakilaan sa mga tao.

Kabilang sa mga kasama ni Imam-e-Zaman (af), apat ang naging pinakatanyag at kumpidensyal niyang mga kinatawan na kumilos bilang tagapamagitan sa pagitan ng Imam (af) at ng mga tao, at kilala sila bilang as-Nawab-e-Arba'a (ang apat na kinatawan).

1. Si Utham bin Saeed Omari

2. Si Abu Ja'far Muhammad bin Uthman

3. Si Abul-Qa'sim Hussain bin Ruh Nawbakhti.

4. At si Abul-Hassan Ali bin Muhammad Saimari.

Ang kagalang-galang na pigura na ito ay ang huling espesyal na representante (Naibol-Khass) ng banal na Imam-e-Zaman (AS). Inanunsyo ni Imam (af) ang pagkamatay ni Ali bin Muhammad at ang pagtatapos ng bilang ng kaniyang mga tauhan.

Ang huling liham ng Imam-e-Zaman kay Saimari:

Sa ngalan ng Allah, ang Lubos na Mapag-mahal, ang Lubos na maawain.

Mamamatay ka na sa loob ng anim na araw, nawa'y bigyan ka ng Allah ng pasensya ang pananampalataya ng iyong mga kapatid sa iyong pag-papaalam. Kaya't maging handa kana, ngunit huwag magtalaga ng kahit sinuman mula sa iyong lugar, sapagkat mula sa araw ng iyong kamatayan, ang panahon ng aking pangunahing okultasyon (alghaybatul kubra) ay magsisimula. Dahil dito, wala nang sinuman ang makakakita sa akin, maliban lamang at hanggang sa palabasin ako ng Allah Subha'anahu wa Taala.

Ang aking muling paglitaw ay magaganap pagkatapos ng napakatagal na panahon, oras na ang mga tao ay magsawa na sa paghihintay at ang mga mahina sa pananampalataya noon ay magsasabi: Ano! Buhay pa ba siya?

Kailan magiging malupit at walang konsiderasyon ang mga tao, at ang mundo ay puno ng kawalang-katarungan at karahasan. Sa lalong madaling panahon ang ilang mga kalalakihan ay mag-angkin din na makita ako. Mag-ingat! Sinuman ang gumawa ng naturang paghahabol bago ang paglabas ng mga Sufyani at ang tunog mula sa kalangitan na nagpapahayag ng aking muling paglitaw ay isang sinungaling at impostor. Walang lakas ng kahit sinuman o mas malakas maliban maliban lamang kay Allah.

Katulad ng makikita mula rito, ito ang huling pagkakasunud-sunod, kung saan ang pintuan ng espesyal na delegado ay sarado ng pagkamatay ni Ali bin Muhammad; Samakatuwid, kung sinumang nag-aangkin na isang tagapamagitan, o nag-aangkin na ang Imam (af) ay maaaring makita, iyon ay isang pugad.

Oo, ang apat na representante ay nasa pinakamataas na antas ng pananampalataya at kumpiyansa sa loob ng ilang taon ay ang pinagpala na tagapamagitan sa pagitan ng Imam at ng mga taong ito hanggang sa taong 329 AH. nang ang sarado ay nahito na, at batay sa Banal na Kalooban, ang pangunahing okultasyon ng Imam-e-Zaman (af), nagsimula. Ito ang napaka-okultasyon, na hinulaang ng isang oras ng pag-log dati ng banal na propeta at ang mga Shiah ng Imam at mga Muslim ay nagpapanatili ng pasensya sa panahong itong mga pagsubok, hanggang sa utos ng Makapangyarihang Allah, lilitaw isang araw ang hinihintay na Imam Sa'hibul Asr waz Zama'n, at hanggang sa maaabot ng Banal na Pakay katuparan nito.

Ang Pangunahing Pagkakasakop:

Sa mga banal na tradisyon ng Imam (af), ang layunin ng pagpunta ng Imam sa okultasyon ay inihambing sa araw, habang ito ay nasa likod ng mga ulap ngunit isang mapagkukunan ng sigla at buhay para sa mga nabubuhay na nilalang, gayundin ang Imam al-Mahdi (af); habang ang Imam (af) ay nasa likod pa ng kurtina ng okultasyon, siya pa rin ang mapagkukunan ng pagkakaroon at natitirang mundo.

Tinanong ko si Imam Jafar as-Sadiq (AS): Paano makikinabang ang mga tao mula sa nakatagong patunay sa okultasyon ng Qa'em Ahli Mohammad? Sumagot siya: Makakakuha sila ng pakinabang kapag ang araw ay nasa likod ng mga ulap.

Sa tradisyong Islam kapag tinalakay ang paksa ng okultasyon ng Labindalawang Imam, binanggit ang kumplikadong katangian ng Banal na pagsubok, sa Banal na pagsubok na ito ang matapat na mga Shiah ay nakikilala mula sa iba pa "at naging kasing dalisay ng isang purong ginto.

Sa tradisyon ng Islam, isang paghahambing ang iginuhit sa pagitan ng taos-puso at tapat na mga Shiah ng Ahlul-Bayt (AS) at pananampalataya ng ilang mga tagasunod ng propetang Nuh (AS), na nanatiling tapat sa kabila ng kanilang napakahirap, at kung sino, sa pamamagitan ng pagsakay sa arka kasama na si propeta Nuh (AS), ay nai-ligtas mula sa lubog na baha.

Samakatuwid, mapalad ang mga nakapasa sa Banal na pagsubok na ito; inaasahan nating mapabilang tayo sa kanilang ranggo.

Ang mga Shiah sa Pananakop kay Imam (af):

Ngunit, sa taong ngayon, ano nga ba ang tungkulin ng isang ng kaniyang mga Shiah?

Ano ang kaniyang responsibilidad?

Sa katotoohanan, napabilang ba kaya tayo sa kaniyang mga tunay na tagasunod ng Kanyang Kadakilaan (Imam al-Mahdi (AS))?

Kung pinag-aaralan natin ang buhay ng mga taimtim na Shiah (tagasunod) ng mga Banal na Imam (as) bago ang Ikalabin-dalawang Imam (as) at isasaalang-alang ang kanilang mga sakripisyo nang walang kaunting pag-aatubili, kaagad na gigising tayo mula sa napapabaya nating pagkakatulog at mapagtanto natin ang ating kahinaan at pagkakasala.

Hindi ba sina Salman al-Farsi, Abu Zar al-Ghaffari, Ammar bin Yasir at Malik-e-Ashtar ang mga tagasunod ni Imam Ali (as) Ameer al-Mu'mineen (AS)? at tayo din ba ay mga tagasunod ng Imam (af) sa ating mga Panahon?

Hindi ba ang mga martir ng Karbala, na may pagmamahal na nagpursige sa paraan ng pagtatanggol sa Imam ng kanilang panahon, si Imam Hussein (AS)? Hnggang sila ay naging martir? bilang mga tagasunod ng Kanyang Kadakilaan? at tayo rin ba, na tumangging ibigay ang ating kayamanan, buhay at iba pang ibig sabihin sa paraan ng Imam (af) ng ating mga panahon, upang mapabilang tayo sa isa sa kaniyang mga tagasunod?

Ang isang tao bang kagaya ni Hisham bin Hakam, sa kanyang pambihirang at mahalagang debate ay durog at sinisiraan ang kalaban ng Banal na Pinuno (Imamah) sa paraang tinawag siyang "katulong ng Imam" ni Imam as-Sadiq (AS), isang siyang Shiah ng Ahlul-Bayt (AS)? At tayo rin ba ay mapaganoon, sino ba ang mas tamad sa pagtupad ng ating pinakamahalagang tungkulin upang sa ganoon para kilalanin natin ang ating Imam (af) sa ating panahon, ang mga Shiah?

Mula sa nabasa natin tungkol sa masayang pag-balita sa Quran at mga tradisyon ng Banal na Propeta (saw) at ang hindi nagkakamali na Imam, ang Imam ng Panahon (Imam-e-Zaman) ay may mga espesyal na responsibilidad, habang ang ibang mga Imam (as) naman ay walang kalooban nila sa Imam-e-Zaman (aj) para magtatag ng Pamahalaang Pangkalahatan. Punuin Niya ang mundo ng katuwiran at hustisya, pagsamantalahan niya ang mga kayamanan ng mga nilalang sa ibabaw ng mundo at likas na yaman, pagbutihin at paunlarin niya ang mga lupain dito sa mundo, at sa ganitong paraan ay uunlad ang kamalayan at pag-unawa ng mga tao.

Ano n nga ba ang tungkulin ng mga Shiah sa panahon ng pangunahing okultasyon niya, ay ang Banal na Imam na binanggit, kaya't ang tanong ng pagiging handa para sa tagapagligtas.

Ang isang naghihintay at naghahanda ng kanyang sarili para sa paglitaw ng Imam ay dapat na may mga tauhan at karapat-dapat sa mga kasama ni Imam al-Mahdi (AS). Kaya, dapat tayong manalangin kay Allah na maaari Niya tayong isama sa mga naghihintay para sa Imam (aj) ng kapanahunan, at ang ating mga kilos at pag-uugali ay maaaring simbolo rin ng ating katotohanan at ng ating tunay na habol.

Ang mga Shiah ng Ahlul-Bayt (AS) ay dapat magkaroon siya ng isang taos na koneksyon sa Kanyang Eminence sa panahon ng okultasyon. Ang kanilang mga dalangin ay dapat upang humiling ng basbas ng Allah na maibuhos sa Kaniya ang Kalamangan, at ang kanilang pagsusumamo ay dapat maligtas. Ang kanilang pag-iral ay dapat din na isang hinang at pinagsanib na yunit, at ang kanilang buhay ay kinakailangan sumiklab sa ngalan ng pagmamahal para sa kanya.

.....................................
328