Ahensyang Balita ng AhlulBayt

pinagmulan : Abna24.com
Sabado

18 Marso 2023

11:26:47 AM
1352870

Hale Hakim: Ang Jihad ay parang paggising at pananaw para sa lahat ng tao

Hale Hakim: Ang Jihad ay parang paggising at pananaw para sa lahat ng tao/Si Hezbollah ay napakapopular sa Lebanon.

Sinabi ng Direktor ng Seyida Zahra Seminaryo (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Lebanon: "Walang pag-aalinlangan, ang inihayag ng Pinakamataas na Pinuno ng Rebolusyon tungkol sa Jihad Tabiyeen, ay isang paggising at pananaw para sa lahat ng aktibidad at para sa lahat ng tao.

Ayon sa Ahensyang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) - Balitang ABNA - Ang Lebanon ay isa sa mga bansang sentro ng kultura at relihiyon ay kung saan isa sa naapektuhang mga bansa sa pag-unlad ng relihiyon at pulitika ng Iran mula noong simula ng tagumpay ng Iranian Islamikong Rebolusyon. Ang pagtatatag ng mga sentro ng relihiyon at seminaryo ay isa sa mga hakbang na ginawa ng mga pinuno ng Lebanese, iyon ay Islamikong Resistance, tulad ni Seyyed Abbas Mousavi, upang itaas ang antas ng kamalayan sa relihiyon, panlipunan at pampulitika. Ang Sayyida Zahra (as) Seminaryo (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay isa sa mga sentrong ito kung saan maraming kababaihang misyonero ang sinanay sa loob ng apat na dekada, at ang mga babaeng misyonerong ito ay itinataguyod ngayon ang relihiyon ng Islam at ang paaralan ng Shiismo at itinataguyod ang kultura ng paglaban sa buong Lebanon.
Si "Hale Hakim" ay isang direktor ng Sayeda Zahra Seminaryo (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Lebanon at isa sa mga misyonerong kababaihan ng bansang ito. Sa kanyang kabataan, naunawaan niya ang pag-martir ni Shaheed Seyyed Abbas Mousavi at ang kanyang asawa, at ngayon ang kilalang misyonerong Lebanese na ginang ay nakikibahagi sa jihad ng pagpapaliwanag atlt siya ay aktibo sa larangan ng malambot na digmaan upang labanan ang mga kaaway ng Islam.

Ang sumusunod ay isang maikling pakikipag-usap kay "Hale Hakim", ang direktor ng seminaryo ng Sisters of Sayyida Zahra (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa Lebanon, na naganap sa sideline ng ikapitong sesyon ng Heneral Asembleya ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahl al-Bayt (AS).

Si Wajihe Sadat Hosseini

Reporter ng ABNA: mangyaring magpakilala muna at magpaliwanag tungkol sa iyong mga gawaing panlipunan sa LeLebanon.

Ako si Hale Hakim, isang direktor sa Seyida Zahra Seminaryo (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa rehiyon ng Bekaa, sa Lebanon. Ang seminaryo na ito ay ang kauna-unang seminaryo ng kababaihan sa Lebanon, na itinatag ni Martir Seyyed Abbas Mousavi noong 1979. Kami ng asawa ni Martir Abbas Mousavi ay kabilang sa kanyang mga estudyante, at ang lugar na ito ay aktibo pa rin sa tulong ng Diyos.
ABNA: Ano ang iyong mungkahi tungkol sa paglaban sa malambot na digmaan na umiiral ngayon kasama ng iba pang mga digmaan laban sa Hezbollah sa Lebanon at kinasangkutan ang buong mundo ng Islam?
Hale Hakim: Ginagamit ng mga kalaban ang bawat pagkakataon upang awayin at labanan ang Islam at mga Muslim. Lalo na kapag nakita ng mga kaaway ang pagiging relihiyoso at atensyon sa purong Islam at paglaban ng Islam at lalo na sa mga tagasunod ng Ahl al-Bayt (AS). Kapag tumaas ang ating lakas at kapangyarihan, tumataas dim ang poot at lahat ng malisya ng kaaway.
Sa kasamaang palad, ang malambot na digmaan ay talagang isa sa pinakamapangit at pinakamapanganib na digmaan na nakapagpaunlad at nakaapekto sa maraming pamilya, tahanan at kabataan at babae sa mga unibersidad at paaralan.
 Kapag pinag-uusapan natin ang Lebanon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang bansa na lubhang kakaiba sa mga tuntunin ng pagkakaiba-iba ng intelektwal at kultura, at may maraming paghahalo sa pagitan ng mga relihiyon sa Lebanon, na nagbigay ng maraming impluwensya mula sa Kanluran sa bansang ito, upang ang Kanlurang ito ay nagkaroon ng mga mapanganib na epekto sa Islamiko at relihiyosong katayuan ng mga kabataan at sa mga pamilya. Natural, kitang-kita rin ang impluwensyang ito ng kulturang kanluranin sa hitsura. Samakatuwid, ang responsibilidad ng pakikipaglaban sa malambot na digmaang ito ay nakasalalay sa mga grupo ng mga iskolar, misyonero at misyonero, at sinumang may kakayahan ay dapat labanan ang hamon na ito upang mabawasan ang mga panganib ng malambot na digmaang ito sa ating relihiyosong lipunan at sa ating buhay na lugar. Samakatuwid, dapat tayong kumilos para sa mahalagang bagay na ito at ang ating pakiramdam ng responsibilidad at tungkulin ay dapat tumaas araw-araw.
Ang mga seminaryo ay likas na may lugar at mabigat na responsibilidad hinggil dito, dahil sila ay may direktang koneksyon sa wastong pagpapalaganap ng relihiyon at pagbuo ng mga mapayapang konsepto upang makapasok sa mga tahanan ng mga tao at mga salita ng mga tao at makipag-usap sa mga tao, at sila ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng kaalaman at ang diwa ng pakikipaglaban at paggawa sa katatagan ng pananampalataya at relihiyon ng mga tao, kaya dapat gampanan ng mga seminaryo ang kanilang mga tungkulin.
Maraming gawaing propaganda ang ginagawa sa paglaban sa malambot na digmaan, ngunit ang digmaang ito ay isang malaki at matinding digmaan kasama ang lahat ng pamamaraan at kasangkapan na lumalaban sa atin at kung minsan, ang ating mga kaaway sa malambot na digmaan ay may mga pasilidad sila ngunit tayo naman ay wala. Ngunit purihin ang Diyos, sa lakas ng pananampalataya at pagtitiwala na mayroon tayo sa Diyos, ang Subhan at Kataas-taasan, sa kalooban ng Diyos, ang ating mga pagsisikap ay magbubunga, sinabi ng Diyos: Noong binaril mo ang mga kalaban, hindi ka bumaril, ngunit binaril ng Diyos [upang sirain sila]." Ang talatang ito ay angkop sa lahat ng larangan at hinihiling namin sa Poong Maykapal na tulungan tayo at ang lahat ng mga misyonero na malampasan ang lahat ng mga balakid, pagsasabwatan at hamon nang may determinasyon, lakas at kalooban nang sa gayon ay makabuo tayo ng isang malusog na lipunan na malayo sa mga problema at problema.gawin.
ABNA: Kamakailan, ipinaliwanag ng Kataas-taasang Pinuno ang pangangailangan ng Jihad sa isang talumpati, ano ang iyong opinyon sa bagay na ito bilang isang misyonero at Lebanese social activist?
Walang pag-alinlangan, ang inihayag ng kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon tungkol sa Jihad Tabyeen ay isang pagmulat at pananaw para sa lahat ng aktibidad at para sa lahat ng tao. Sa malambot na digmaan, ang lahat ng mga institusyon at lahat ng mga institusyon at lipunan at ang ating kapaligiran ay inaatake, mula sa pamilya hanggang sa iba't ibang kaisipan at tao. Samakatuwid, ang usaping ito ng Jihad ay obligadong pigilan ang mga kilos at pamamaraan ng kaaway, at ang bawat tao na makapagpahayag ng katotohanan o makapagpaliwanag at kumilos laban sa kaaway at sa kanyang masasamang pagsasabwatan ay dapat tuparin ang kanyang tungkulin.
Ang bawat tao ay maaaring lumaban sa kanyang kaaway sa digmaang ito ayon sa kanyang kakayahan. Halimbawa, dapat gawin ito ng ilang tao sa pamamagitan ng pangangaral, ang ilan sa pamamagitan ng pagsulat, at ang ilan sa pamamagitan ng pagtulong sa paglutas ng mga problema ng mga tao. Ang bawat tao ay maaaring magpahayag ng katotohanan, kakanyahan at mga konsepto ng Islam at ang mga prinsipyo at prinsipyo ng Banal na Propeta (PBUH) at ng kanyang marangal na pamilya sa anumang paraan, at ang jihad na ito ay obligado para sa lahat. Ang pagwawalang-bahala sa ipinag-uutos na Jihad ay tiyak na magiging sanhi ng pagkawasak ng kaaway sa atin, sa ating pamilya at sa ating kabataan, at kung ang bawat Muslim ay hindi lalaban sa harap ng malaking hamon na ito, dapat niyang malaman na sa hinaharap ay madaraig tayo ng kaaway at sisirain tayo. sisirain
Abna- Paano maituturo at ma-institutionalize ang kultura ng Ahl al-Bayt (PBUH) at ang mga turong Islamiko para sa mga kabataan, lalo na sa iyong bansa, kung saan mayroong lahat ng uri ng propaganda at pagsalakay sa kulturang kanluranin laban sa bansang Lebanese, gamit ang mga teknolohiya ngayon?
Isa sa mga pinaka-mapanganib na pamamaraan na ginagamit ng Kanluran at ng kaaway ay ang mga bagong social network na kinasasangkutan ng bawat tao mula sa maliit hanggang sa malaki, at ito ay isang malaking panganib. Hindi kami makatugon sa mga pag-atake na ito o maipagtanggol ang aming mga halaga maliban sa mga pamamaraan na katulad ng sa kanila, na batay sa paggamit ng mga bagong teknolohiya. Siyempre, ang mga pagsisikap ay ginawa sa bagay na ito, ngunit ang mga pagsisikap na ito ay mahina.
Kailangan namin ng higit pang pag-activate ng mga social network at paggawa ng iba't ibang nilalaman sa pamamagitan ng mga social network na may layuning maakit ang mga kabataan at lalong-lalo na ang mga kabataang babae. Ang sitwasyon at kundisyon na ito ay napakaraming tao ang nagrereklamo tungkol dito, at kung minsan kapag pumunta ako sa ilang bahagi ng Lebanon para magbigay ng mga lektura, may mga nagtatanong sa akin kung ano ang dapat naming gawin upang ang mga kabataan, kapwa lalaki at babae, ay maakit sa mga aralin sa relihiyon o mga lektura sa relihiyon.
Sa kasalukuyan, ang mga kabataan ay nasa isang lambak at ang gawaing pangkultura ay nasa ibang lambak.
ABNA: Ano ang antas ng kasikatan ng Hezbollah ng Lebanon sa iba't ibang klase, relihiyon at partido sa Lebanon, at ano ang opinyon ng mga partido at tagasunod ng iba't ibang relihiyon tungkol sa Hezbollah?
Ang Hezbollah ay may napakalakas at pare-parehong katanyagan sa Lebanon, at kung hindi dahil sa mga tagasuportang ito at sa malakas na kapaligiran ng Hezbollah, hindi maipagpapatuloy ng paglaban na ito ang paggalaw nito. Ang Hezbollah ay nagsakripisyo ng maraming mujahid at martir sa ganitong paraan at nanalo. Ang kredibilidad ng tagumpay na ito ay tiyak na utang sa matalinong pamumuno ng Mujahideen sa lipunang ito, na nagbigay sa Lebanon ng kapangyarihan, karangalan, dignidad at karangalan. Naiintindihan ito ng bawat malayang tao sa Lebanon.
Sa Lebanon, bukod sa mga Shiites, may mga Kristiyano, Sunnis at iba't ibang sekta na gumagalang sa Hezbollah at pinahahalagahan at hinahangaan ang kilusang ito at nagtatanggol sa Hezbollah. Siyempre, ang mga taong espiya ng Kanluran at ang embahada ng Amerika ay natural na nagtatrabaho laban sa Hezbollah at nakikipagtulungan sa mga kaaway sa malambot na digmaan at digmaang militar.
Abna- Ano ang iyong opinyon tungkol sa epekto ng pagdaraos ng ikapitong sesyon ng General Assembly ng World Assembly ng Ahl al-Bayt (AS) at iba pang mga kumperensya na idinaos na may pokus ng diyalogo sa pagitan ng mga relihiyong Islam at mga sekta?
Ang Iran ay ang bansa ni Imam Zaman (a.s.) at ang bansang Velayat al-Faqih at Umm al-Qari, na yumakap sa lahat ng kanyang mga anak sa buong mundo. Dumating kami sa malaking pagtitipon na ito ng mga tagasunod ng Ahl al-Bayt (sumakanya nawa ang kapayapaan) at ang iba pang mga tagasunod ni Ahl al-Bayt (pbuh) ay dumating sa pagtitipon na ito mula sa buong mundo at ito ang sagisag ng hadith na ito na ang Ang mga mananampalataya ay magkakapatid sa isa't isa, sa katunayan ang mga mananampalataya ay isang katawan.
Dumating kami sa pulong na ito at natural na nakilala ang iba pang mga kalahok at ang mga pagpupulong na ito ay magiging kapaki-pakinabang at mabunga sa hinaharap at magdaragdag ng lakas at pagkakaisa. Ang lahat ng mga kalahok at lahat ng mga mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng mundo ay gumagalaw sa iisang landas at may iisang kaaway at may iisang daan at iisang kalungkutan.
Dapat tayong magkaisa sa puso, praktikal at panlabas, kung ang isang miyembro ng katawan ay magkasakit, lahat ng mga miyembro ay dapat kumilos upang tulungan, suportahan at pangalagaan ito. Pinasasalamatan ko ang Iran sa pagbibigay ng ganitong mga puwang para sa mga tagasunod ng Ahl al-Bayt (AS).

.....................................

328